ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภาวดี เมธะคานนท์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Pawadee Methacanon 38
2 Poonsuk Prasertsan 6
3 มาลินี ประสิทธิ์ศิลป์ 5
4 อศิรา เฟื่องฟูชาติ 4
5 Supalak Sattayasamitsathit 4
6 Kongkiat Kongsuwan 3
7 Chaiyaporn Pomchaitaward 3
8 ชัยพร พรหมชัยธวัช 3
9 ก้องเกียรติ คงสุวรรณ 3
10 ศิริพร หมาดหล้า 3
11 นุกูล เอื้อพันธเศรษฐ 3
12 Kanyawim Kirtikara 3
13 กัญญวิมว์ กีรติกร 3
14 อรพินท์ ชัยกำพลเลิศ 3
15 Oraphin Chaikumpollert 3
16 พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ 3
17 Ubolrat Weerawatsophon 3
18 อุบลรัตน์ วีระวัฒน์โสภณ 3
19 Nukul Euaphantasate 3
20 Varawut Tangpasuthadol 3
21 วรธรรม อุ่นจิตติชัย 3
22 Temsiri Wangtaveesab 3
23 เต็มสิริ หวังทวีทรัพย์ 3
24 วราวุฒิ ตั้งพสุธาดล 3
25 กฤษฎา สุชีวะ 2
26 Krisda Suchiva 2
27 วัชรี ตริตรอง 2
28 Wongsapat Chokanaporn 2
29 Watcharee Tritrong 2
30 Saranya Jongaroontaprangsee 2
31 ศรัณยา จงอรุณทัพรังษี 2
32 Apichat Upaichit 2
33 Nispa Seetapan 2
34 Sakamon Devahastin 2
35 เขมรัฐ เขมวงศ์ 2
36 Kemarajt Kemavongse 2
37 Naphaporn Chiewchan 2
38 อภิชาติ อู๋ไพจิตร 2
39 นภาพร เชี่ยวชาญ 2
40 ศุภลักษ์ สัตยสมิทสถิต 2
41 Voratham Oonjittichai 2
42 สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ 2
43 จุรีรัตน์ ประสาร 2
44 Chureerat Prahsarn 2
45 สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา 2
46 นิสภา ศีตะปันย์ 2
47 ปวีณา อุปนันต์ 2
48 นรรจพร เรืองไพศาล 2
49 Malinee Prasitsilp 2
50 Paweena Uppanan 2
51 สุวิทย์ เอื้อโสภณ 2
52 วิทยา ปั้นสุวรรณ 2
53 Vittaya Punsuvon 2
54 Thanawadee Leejarkpai 2
55 ธนาวดี ลี้จากภัย 2
56 Wanida Janvikul 1
57 สิริพร โตนดแก้ว 1
58 วนิดา จันทร์วิกูล 1
59 Siriporn Tanodekaew 1
60 Proyphon Lertwanawatana 1
61 บุญล้อม ถาวรยุติการต์ 1
62 Paveena Prachayawasin 1
63 Suvit Uasopon 1
64 ปาวีณา ปรัชญาวศิน 1
65 Anchaliya Tongsri 1
66 จันทรา งามวิริยะวงศ์ชัย 1
67 ปรอยฝน เลิศวนวัฒนา 1
68 Jantra Ngamviriyawongchai 1
69 Woratham Oonjittichai 1
70 อัญชลิยา ธงศรี 1
71 Sirinart Detchprohm 1
72 พล พลเสน 1
73 Suvit Ausopron 1
74 สิรินาถ เดชพรหม 1
75 Boonlom Thavornyutikarn 1
76 Nanjaporn Roungpaisan 1
77 วรานิษฐ์ พงษ์จารุวัฒน์ 1
78 Junya Pattaraarchachai 1
79 Thanawit Pothsree 1
80 ธนวิทย์ โพธิ์ศรี 1
81 ณัฏฐวี ธรรมเจษฎา 1
82 Waranit Pongjaruvat 1
83 Nutthawee Thamjedsada 1
84 ชัยวุฒิ กมลพิลาส 1
85 Chaiwut Gamonpilas 1
86 จรรยา ภัทรอาชาชัย 1
87 M. Thainthongdee 1
88 Aran H-Kittikun 1
89 Suppasil Maneerat 1
90 Nanjaporn Sumransin 1
91 Paweena Dikit 1
92 Wonnop Visessanguan 1
93 P. Lekpittaya 1
94 ธิดารัตน์ มากมูล 1
95 Thidarat Makmoon 1
96 D.T. Bergado 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 4
2 2553 3
3 2551 5
4 2550 6
5 2549 4
6 2548 6
7 2547 5
8 2546 3
9 2545 1
10 2543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 Statistical optimization for simutaneous production of 1,3-propanediol and 2,3-butanediol using crude glycerol by newly bacterial isolate
2 Physicochemical and rheological characteristics of commercial chili sauces as thickened by modified starch or modified starch/xanthan mixture
3 การดัดแปรแผ่นใยแบบถักสานที่มีอายุการใช้งานจำกัดจากเส้นใยธรรมชาติสำหรับงานควบคุมการกัดเซาะและงานเสริมกำลังให้แก่ดิน
4 การพัฒนาของผสมจากพอลิแซคคาไรด์ที่ใช้เป็นตัวปรับสมบัติรีโอโลยี : ระยะที่ 1 การศึกษาสัณฐานวิทยาและพฤติกรรมเชิงรีโอโลยี
ปี พ.ศ. 2553
5 Optimum Conditions for Selective Separation of Kraft Lignin
6 Characterization of an unexpected bioemulsifier from spent yeast obtained from Thai traditional liquor distillation
7 Properties and potentail application of the selected natural fibers as limited life geotextiles
ปี พ.ศ. 2551
8 เรซินชีวภาพ : วัสดุหมุนเวียนสำหรับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์
9 การแยก คัดเลือกและจำแนกเชื้อจุลินทรีย์ที่ผลิต 1,3 โพรเพนไดออลจากกลีเซอรอลที่เหลือจากการผลิตไบโอดีเซล
10 Poly-beta-hydroxyalkanoate production by halotolerant Rhodobacter sphaeroides U7
11 พฤติกรรมการไหลของน้ำสับปะรดผสมใยอาหารผงจากกากมะนาว
12 Moisture sorptions characteristic and their relative properties of thermoplastic starch/linear low density polyethylene films for food packaging
ปี พ.ศ. 2550
13 การแยกและจำแนกเชื้อจุลินทรีย์ที่ผลิต 1,3-โพรเพนไดออลจากกลีเซอรอลที่เหลือจากการผลิตไบโอดีเซล
14 แผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับวัสดุจากธรรมชาติ
15 การเตรียมผลึกเซลลูโลสจากฟางข้าวและชานอ้อยเพื่อทำวัสดุเชิงประกอบระดับนาโนเมตร
16 Hydration properties of dietary fiber powder from cabbage by-products
17 Effects of Drying Temperature and Particle Size on Hydration Properties of Dietary Fiber Powder from Lime and Cabbage By-products
18 Effect of co-substrate on production of poly-b-hydroxybutyrate (PHB) and copolymer PHBV from newly identified mutant Rhodobacter sphaeroides U7 cultivated under
ปี พ.ศ. 2549
19 กาวลิกนิน-ไคโตซาน: กาวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
20 แม่แบบชั่วคราวจากไคโตซานที่เชื่อมขวางได้ด้วยแสงสำหรับงานวิศวกรรมเนื้อเยื่อ
21 การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชจากแป้งมันสำปะหลัง
22 Isolation and Selection of Microorganism enable to produce 1,3-Propanediol from Glycerol residues of Biodiesel Production
ปี พ.ศ. 2548
23 การผลิตเซลลูโลสจากฟางข้าวด้วยวิธีระเบิดด้วยไอน้ำ
24 การผลิตสารไคติน/ไคโตซานคุณภาพสูงและการดัดแปรทางเคมีของสารไคติน/ไคโตซานเพื่อนำมาใช้งานทางด้านวัสดุตกแต่งแผล
25 Bioactive fungi-derived exopolysaccharides and their potential as wound dressing material
26 สมบัติของแผ่นปาร์ติเกิลบอร์ดผลิตจากกาวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
27 UV- Crosslinkable Chitosan Scaffold for Tissue Engineering
28 Structural elucidation of bioactive fungi-derived polymers
ปี พ.ศ. 2547
29 ความเป็นไปได้ในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ที่พบในแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ของไคโตซานโอลิโกเมอร์และอนุพันธ์
30 Factors influencing pore formation in chitosan temporary scaffolds
31 Fractionation of Thai Rice Straw by Steam Explosion
32 Characterization of biocompatible fungi-derived polymers that induce IL-8 production
33 Structural elucidation of hemicelluloses from Vetiver grass
ปี พ.ศ. 2546
34 การสกัดแยกและวิเคราะห์เฮมิเซลลูโลสจากหญ้าแฝก
35 Isolation and structural characterisation of hemicelluloses extracted from Vetiver grass; II: Optimum condition for extraction
36 Heterogeneous N-deacetylation of squid chitin in alkaline solution
ปี พ.ศ. 2545
37 การเตรียมไคตินและไคโตซานคุณภาพสูง
ปี พ.ศ. 2543
38 การศึกษาและพัฒนาเทคนิคในการทดสอบคุณสมบัติพื้นฐานของไคติน/ไคโตซาน