ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภานิณี ลีกำเนิดไทย
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 2
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 2
3 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 2
4 อวย เกตุสิงห์ 1
5 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
6 ประธาน ดาบเพชร 1
7 กมลชนก ยวดยง 1
8 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
9 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
10 Thada Jirajaras 1
11 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
12 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
13 เอกชัย อดุลยธรรม 1
14 Pornpimol Muanjai 1
15 ไววิทย์ พุทธารี 1
16 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
17 Varunee Padmasankh 1
18 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
19 Suchin Arunsawatwong 1
20 Walaisiri Muangsiri 1
21 Rajalida Lipikorn 1
22 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
23 Acom Sornsute 1
24 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
25 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
26 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
27 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
28 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
29 Chariya Uiyyasathian 1
30 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
31 Pantharee Boonsatorn 1
32 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
33 Thanathon Sesuk 1
34 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
35 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
36 กระมล ทองธรรมชาติ 1
37 สมชัย วัฒนการุณ 1
38 ศุกันยา ห้วยผัด 1
39 สุวดี ยาป่าคาย 1
40 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
41 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
42 Somying Tumwasorn 1
43 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
44 อุทัย บุญประเสริฐ 1
45 วิไล ชินธเนศ 1
46 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
47 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
48 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
49 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
50 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
51 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
52 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
53 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
54 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
55 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
56 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
57 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
58 คัคนางค์ มณีศรี 1
59 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
60 สายฝน ควรผดุง 1
61 สิริพร สิวราวุฒิ 1
62 สมพร พรมดี 1
63 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
64 วาสนา เสียงดัง 1
65 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
66 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
67 สุวิชา ทองสิมา 1
68 วัลลภ แย้มเหมือน 1
69 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
70 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
71 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
72 ธวัชชัย สันติสุข 1
73 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
74 สำเริง แย้มโสภี 1
75 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
76 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
77 Waraporn Siriterm 1
78 Vimolmas Lipipun 1
79 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
80 มยุรี ตันติสิระ 1
81 Supa Chantharasakul 1
82 Garnpimol C. Ritthidej 1
83 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
84 Sumphan Wongseripipatana 1
85 Panee Boonthavi 1
86 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
87 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
88 Ampa Luiengpirom 1
89 Kitpramuk Tantayaporn 1
90 Naiyana Chaiyabutr 1
91 Sompol Sanguanrungsirikul 1
92 บรรจง คณะวรรณ 1
93 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
94 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
95 Kittisak Likhitwitayawuid 1
96 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
97 Srilert Chotpantarat 1
98 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
99 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
100 ศิริชัย ศิริกายะ 1
101 Chalermpol Leevailoj 1
102 Boonchai Sangpetngam 1
103 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
104 กาญจนา แก้วเทพ 1
105 Vanida Chantarateptawan 1
106 วัฒนชัย สมิทธากร 1
107 Jaitip Paiboon 1
108 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
109 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
110 Wilai Anomasiri 1
111 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
112 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
113 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
114 Puttipongse Varavudhi 1
115 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
116 วินัย งามแสง 1
117 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
118 นภสร โกวรรธนะกุล 1
119 Phanphen Wattanaarsakit 1
120 Yeshey Penjor 1
121 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
122 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
123 Chonticha Srisawang 1
124 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
125 Anawatch Mitpratan 1
126 Kasidit Nootong 1
127 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
128 สิทธิพร แอกทอง 1
129 Chayaporn Supachartwong 1
130 Jittima Chatchawansaisin 1
131 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
132 กำจัด มงคลกุล 1
133 รุ่งราวี ทองกันยา 1
134 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
135 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
136 สุมา เมืองใย 1
137 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
138 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
139 ละอองทิพย์ เหมะ 1
140 วิมล เหมะจันทร 1
141 Chakkaphan Sutthirat 1
142 พรรณี กาญจนพลู 1
143 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
144 ๋Janes, Gavin W. 1
145 สุมิตรา พูลทอง 1
146 ประคอง ชอบเสียง 1
147 ชอุ่ม มลิลา 1
148 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
149 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
150 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 1