ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภานิณี ลีกำเนิดไทย
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 2
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 2
3 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 2
4 สมพร พรมดี 1
5 สุวิชา ทองสิมา 1
6 วัลลภ แย้มเหมือน 1
7 สิริพร สิวราวุฒิ 1
8 วาสนา เสียงดัง 1
9 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
10 สำเริง แย้มโสภี 1
11 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
12 สายฝน ควรผดุง 1
13 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
14 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
15 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
16 คัคนางค์ มณีศรี 1
17 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
18 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
19 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
20 ธวัชชัย สันติสุข 1
21 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
22 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
23 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
24 ประธาน ดาบเพชร 1
25 Thada Jirajaras 1
26 อวย เกตุสิงห์ 1
27 กมลชนก ยวดยง 1
28 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
29 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
30 Rajalida Lipikorn 1
31 เอกชัย อดุลยธรรม 1
32 ไววิทย์ พุทธารี 1
33 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
34 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
35 Pornpimol Muanjai 1
36 Varunee Padmasankh 1
37 Walaisiri Muangsiri 1
38 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
39 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
40 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
41 Vanida Chantarateptawan 1
42 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
43 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
44 กาญจนา แก้วเทพ 1
45 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
46 ศิริชัย ศิริกายะ 1
47 Srilert Chotpantarat 1
48 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
49 Wilai Anomasiri 1
50 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
51 Kittisak Likhitwitayawuid 1
52 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
53 Sumphan Wongseripipatana 1
54 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
55 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
56 วัฒนชัย สมิทธากร 1
57 Jaitip Paiboon 1
58 Chalermpol Leevailoj 1
59 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
60 Somying Tumwasorn 1
61 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
62 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
63 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
64 อุทัย บุญประเสริฐ 1
65 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
66 วิไล ชินธเนศ 1
67 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
68 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
69 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
70 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
71 Boonchai Sangpetngam 1
72 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
73 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
74 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
75 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
76 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
77 สุวดี ยาป่าคาย 1
78 สุมา เมืองใย 1
79 Chakkaphan Sutthirat 1
80 พรรณี กาญจนพลู 1
81 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
82 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
83 วิมล เหมะจันทร 1
84 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
85 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
86 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
87 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
88 สุมิตรา พูลทอง 1
89 รุ่งราวี ทองกันยา 1
90 กำจัด มงคลกุล 1
91 ๋Janes, Gavin W. 1
92 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
93 ชอุ่ม มลิลา 1
94 ประคอง ชอบเสียง 1
95 ละอองทิพย์ เหมะ 1
96 Puttipongse Varavudhi 1
97 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
98 มยุรี ตันติสิระ 1
99 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
100 Vimolmas Lipipun 1
101 Supa Chantharasakul 1
102 Panee Boonthavi 1
103 Garnpimol C. Ritthidej 1
104 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
105 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
106 Kitpramuk Tantayaporn 1
107 Naiyana Chaiyabutr 1
108 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
109 Ampa Luiengpirom 1
110 Sompol Sanguanrungsirikul 1
111 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
112 บรรจง คณะวรรณ 1
113 Yeshey Penjor 1
114 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
115 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
116 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
117 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
118 Acom Sornsute 1
119 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
120 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
121 Chariya Uiyyasathian 1
122 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
123 Pantharee Boonsatorn 1
124 สมชัย วัฒนการุณ 1
125 Thanathon Sesuk 1
126 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
127 Suchin Arunsawatwong 1
128 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
129 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
130 ศุกันยา ห้วยผัด 1
131 กระมล ทองธรรมชาติ 1
132 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
133 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
134 วินัย งามแสง 1
135 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
136 Chonticha Srisawang 1
137 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
138 นภสร โกวรรธนะกุล 1
139 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
140 Phanphen Wattanaarsakit 1
141 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
142 Jittima Chatchawansaisin 1
143 Kasidit Nootong 1
144 Waraporn Siriterm 1
145 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
146 Anawatch Mitpratan 1
147 สิทธิพร แอกทอง 1
148 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
149 Chayaporn Supachartwong 1
150 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 1