ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภานรินทร์ ปรีชาวัฒนากร
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ผลของภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อกำลังผลิตเบื้องต้นและผลผลิตของปลานิลในบ่อเลี้ยงเชิงพาณิชย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
2 ผลของภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อกำลังผลิตเบื้องต้นและผลผลิตของปลานิลในบ่อเลี้ยงเชิงพาณิชย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ปี พ.ศ. 2548
3 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาสาหร่ายสไปรูลินาระดับพื้นบ้้านเพื่อเป็นอาหารปลา
ปี พ.ศ. 2541
4 ความต้องการเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมืองของเกษตรกร อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ / ภานรินทร์ ปรีชาวัฒนากร
ปี พ.ศ. 2540
5 ความต้องการเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นบ้านของเกษตรกรอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่