ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภาณุวัฒน์ สรรพกุล
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาตัวชี้วัดความชื้นสำหรับติดตามการเสื่อมคุณภาพของอาหารที่ไวต่อความชื้น
ปี พ.ศ. 2556
2 การพัฒนาวัสดุทางการบรรจุแบบแอคตีฟและอินเทลลิเจนท์ฐานอนุภาคนาโน
3 แผนงานวิจัย: การพัฒนาแถบชี้วัดปริมาณเอทานอลสำหรับติดตามการเสื่อมเสียของผลไม้ที่เก็บรักษาในบรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศ: กรณีศึกษา มะม่วงน้ำดอกไม้โครงการวิจัย: การพัฒนาแถบชี้วัดเอทานอล
ปี พ.ศ. 2551
4 การศึกษากระดาษต้านจุลินทรีย์สำหรับการประยุกต์ทางการบรรจุ
5 การพัฒนาตัวชี้วัดการเน่าเสียของอาหารสำหรับติดตามการเสื่อมคุณภาพทางจุลินทรีย์
6 การหาค่าพลังงานก่อกัมมันต์สำหรับสภาพให้ซึมผ่านได้ของไอน้ำของฟิล์มพลาสติกและการประยุกต์ในการบรรจุอาหารที่ไวต่อความชื้น
ปี พ.ศ. 2550
7 งานวิจัยกับบริษัทเอกชนต่างประเทศ
8 อิทธิพลของอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ต่อสมบัติเชิงกลและดัชนีคาร์บอนิลของฟิล์มพอลิเอไมด์ 6 ชนิดจัดระเบียบโมเลกุลสองทาง
ปี พ.ศ. 2539
9 การพัฒนายาจุดกันยุงจากวัสดุธรรมชาติและเปลือกถั่วลิสง