ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ภัสชภณ หมื่นแจ้ง
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมฤทัย ตันเจริญ 5
2 วัลลีย์ อมรพล 5
3 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 5
4 ประไพ ทองระอา 5
5 นิลุบล ทวีกุล 5
6 มนต์ชัย มนัสสิลา 5
7 กัลยกร โปร่งจันทึก 5
8 ภาวนา ลิกขนานนท์ 4
9 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 3
10 อุดม วงศ์ชนะภัย 3
11 สมควร คล้องช้าง 3
12 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 3
13 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 3
14 วสันต์ วรรณจักร์ 3
15 สุภาพร สุขโต 3
16 วุฒิพล จันสระคู 3
17 กุลวิไล สุทธิลักษณวนิช 3
18 รุ่งรวี บุญทั่ง 3
19 อนันต์ ทองภู 3
20 ดาวรุ่ง คงเทียน 3
21 อรุโณทัย ซาววา 3
22 อุชฎา สุขจันทร์ 3
23 วิทูร อมรพล 3
24 อรัญญ์ ขันติยวิชย์ 3
25 พงศกร สรรค์วิทยากุล 3
26 เหรียญทอง พานสายตา 3
27 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 3
28 พินิจ กัลยาศิลปิน 3
29 ศรีสุดา ทิพยรักษ์ 3
30 วิภาวรรณ กิติวัชระเจริญ 2
31 วัฒนศักดิ์ ชมภูนิช 2
32 เบญจรัตน์ วุฒิกมลชัย 2
33 อนงค์นาฏ พรหมทะสาร 2
34 บุญญาภา ศรีหาตา 2
35 กาญจนา กิระศักดิ์ 2
36 อุบล หินเธาว์ 2
37 ทักษิณา ศันสยะวิชัย 2
38 ปรีชา กาเพ็ชร 2
39 อรรถสิทธิ์ บุญธรรม 2
40 วันทนา เลิศศิริวรกุล 2
41 วาสนา วันดี 2
42 สมชำย บุญประดับ 2
43 เสำวรี บำรุง 2
44 อนุศำสตร์ สุ่มมำตร 2
45 รัชดำ ปรัชเจริญวนิชยุ์ 2
46 นรีลักษณ์ วรรณสำย 2
47 พัชรีวรรณ จงจิตเมตต์ 2
48 ปฏิมำภรณ์ จินจำคำม 2
49 วนิดำ โนบรรเทำ 2
50 กัญญรัตน์ จำปำทอง 2
51 เหรียญทอง พำนสำยตำ 2
52 พัชรินทร์ นำมวง์ 2
53 สุรสิทธิ์ อรรถจำรุสิทธิ์ 2
54 กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ 2
55 อำนาจ เอี่ยมวิจารณ์ 2
56 อภิชำต เมืองซอง 2
57 ศรีสุดำ ทิพยรักษ์ 2
58 กอบเกียรติ ไพศำลเจริญ1 2
59 ศุภกำญจน์ ล้วนมณี 2
60 ศิริลักษณ์ จิตรอักษร 2
61 ดำวรุ่ง คงเทียน 2
62 สุภำพร สุขโต 2
63 เชำวนำถ พฤทธิเทพ 2
64 เมธำพร พุฒขำว 2
65 มณฑิกานธิ์ สังข์น้อย 2
66 จงรักษ์ จำรุเนตร 2
67 สุภาพร ธรรมสุระกุล 2
68 มำลัย กล่อมแก้ว 2
69 ลาวัลย์ จันทร์อัมพร 2
70 ศฬิษา สังวิเศษ 2
71 อธิปัตย์ คลังบุญครอง 2
72 ศรีสุดา รื่นเจริญ 2
73 สมบูรณ์ ประภาพรรณพงศ์ 2
74 นิศารัตน์ ทวีนุต 2
75 ธูปหอม พิเนตรเสถียร 2
76 อัจฉรา นันทกิจ 2
77 รัฐกร สืบคำ 2
78 ศิริลักษณ์ แก้วสุรลิขิต 2
79 พีรพงษ์ เชาวนพงษ์ 2
80 ทิวาพร ผดุง 2
81 วนิดา โนบรรเทา 1
82 เมธาพร พุฒขาว 1
83 พัชรินทร์ นามวง์ 1
84 นรีลักษณ์ วรรณสาย 1
85 วารีย์ ทองมี 1
86 ปฏิมาภรณ์ จินจาคาม 1
87 อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ 1
88 มาลัย กล่อมแก้ว 1
89 อนุศาสตร์ สุ่มมาตร 1
90 กัญญรัตน์ จำปาทอง 1
91 สมชาย บุญประดับ 1
92 เบญจมาศ คำสืบ 1
93 ประชา ถ้ำทอง 1
94 ประชา ถ้าทอง 1
95 เชาวนาถ พฤทธิเทพ 1
96 เสาวรี บำรุง 1
97 จงรักษ์ จารุเนตร 1
98 สุรสิทธิ์ อรรถจารุสิทธิ์ 1
99 รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ 1
100 ศิวิไล ลาภบรรจบ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 2
2 2559 2
3 2558 3
4 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การทดสอบเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยชีวภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว
2 การเปรียบเทียบชุดเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ร่วมกับปุ๋ยเคมีและเมล็ดพันธุ์ข้าวอัตราแนะนำกับชุดเทคโนโลยีของเกษตรกร เพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว
ปี พ.ศ. 2559
3 การวิจัยและพัฒนาด้านดิน น้ำและปุ๋ยอ้อย
4 โครงการวิจัยและพัฒนาวิธีการเขตกรรมมันสำปะหลัง
ปี พ.ศ. 2558
5 การศึกษาศักยภาพการรับไนโตรเจนทางชีวภาพ กลุ่มแบคทีเรียตรึงไนโตรเจน ที่สำคัญ และปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่างแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนกับอ้อย ในอ้อยสายพันธุ์ไทย
6 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและตรวจวิเคราะห์ปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์เคมีและจุลินทรีย์ย่อยสลายทางการเกษตร
7 การวิจัยและพัฒนาเกษตรอินทรีย์