ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ภัสชภณ หมื่นแจ้ง
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมฤทัย ตันเจริญ 5
2 วัลลีย์ อมรพล 5
3 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 5
4 ประไพ ทองระอา 5
5 นิลุบล ทวีกุล 5
6 มนต์ชัย มนัสสิลา 5
7 กัลยกร โปร่งจันทึก 5
8 ภาวนา ลิกขนานนท์ 4
9 อุดม วงศ์ชนะภัย 3
10 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 3
11 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 3
12 รุ่งรวี บุญทั่ง 3
13 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 3
14 วุฒิพล จันสระคู 3
15 สมควร คล้องช้าง 3
16 วิทูร อมรพล 3
17 อนันต์ ทองภู 3
18 กุลวิไล สุทธิลักษณวนิช 3
19 วสันต์ วรรณจักร์ 3
20 สุภาพร สุขโต 3
21 อรัญญ์ ขันติยวิชย์ 3
22 อรุโณทัย ซาววา 3
23 อุชฎา สุขจันทร์ 3
24 พงศกร สรรค์วิทยากุล 3
25 ศรีสุดา ทิพยรักษ์ 3
26 ดาวรุ่ง คงเทียน 3
27 เหรียญทอง พานสายตา 3
28 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 3
29 พินิจ กัลยาศิลปิน 3
30 สมชำย บุญประดับ 2
31 ปฏิมำภรณ์ จินจำคำม 2
32 พัชรินทร์ นำมวง์ 2
33 วนิดำ โนบรรเทำ 2
34 สุรสิทธิ์ อรรถจำรุสิทธิ์ 2
35 วัฒนศักดิ์ ชมภูนิช 2
36 อนุศำสตร์ สุ่มมำตร 2
37 อนงค์นาฏ พรหมทะสาร 2
38 อุบล หินเธาว์ 2
39 กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ 2
40 กัญญรัตน์ จำปำทอง 2
41 เหรียญทอง พำนสำยตำ 2
42 เมธำพร พุฒขำว 2
43 ศรีสุดำ ทิพยรักษ์ 2
44 ดำวรุ่ง คงเทียน 2
45 อภิชำต เมืองซอง 2
46 กอบเกียรติ ไพศำลเจริญ1 2
47 บุญญาภา ศรีหาตา 2
48 สุภำพร สุขโต 2
49 จงรักษ์ จำรุเนตร 2
50 รัชดำ ปรัชเจริญวนิชยุ์ 2
51 นรีลักษณ์ วรรณสำย 2
52 เชำวนำถ พฤทธิเทพ 2
53 มำลัย กล่อมแก้ว 2
54 เสำวรี บำรุง 2
55 ปรีชา กาเพ็ชร 2
56 ทิวาพร ผดุง 2
57 พีรพงษ์ เชาวนพงษ์ 2
58 รัฐกร สืบคำ 2
59 นิศารัตน์ ทวีนุต 2
60 ศฬิษา สังวิเศษ 2
61 ศิริลักษณ์ แก้วสุรลิขิต 2
62 อัจฉรา นันทกิจ 2
63 ศุภกำญจน์ ล้วนมณี 2
64 ศิริลักษณ์ จิตรอักษร 2
65 วิภาวรรณ กิติวัชระเจริญ 2
66 สมบูรณ์ ประภาพรรณพงศ์ 2
67 อำนาจ เอี่ยมวิจารณ์ 2
68 สุภาพร ธรรมสุระกุล 2
69 อรรถสิทธิ์ บุญธรรม 2
70 กาญจนา กิระศักดิ์ 2
71 วันทนา เลิศศิริวรกุล 2
72 เบญจรัตน์ วุฒิกมลชัย 2
73 ลาวัลย์ จันทร์อัมพร 2
74 ทักษิณา ศันสยะวิชัย 2
75 วาสนา วันดี 2
76 อธิปัตย์ คลังบุญครอง 2
77 พัชรีวรรณ จงจิตเมตต์ 2
78 ธูปหอม พิเนตรเสถียร 2
79 ศรีสุดา รื่นเจริญ 2
80 มณฑิกานธิ์ สังข์น้อย 2
81 วนิดา โนบรรเทา 1
82 เมธาพร พุฒขาว 1
83 พัชรินทร์ นามวง์ 1
84 นรีลักษณ์ วรรณสาย 1
85 วารีย์ ทองมี 1
86 ปฏิมาภรณ์ จินจาคาม 1
87 อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ 1
88 มาลัย กล่อมแก้ว 1
89 อนุศาสตร์ สุ่มมาตร 1
90 กัญญรัตน์ จำปาทอง 1
91 สมชาย บุญประดับ 1
92 เบญจมาศ คำสืบ 1
93 ประชา ถ้ำทอง 1
94 ประชา ถ้าทอง 1
95 เชาวนาถ พฤทธิเทพ 1
96 เสาวรี บำรุง 1
97 จงรักษ์ จารุเนตร 1
98 สุรสิทธิ์ อรรถจารุสิทธิ์ 1
99 รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ 1
100 ศิวิไล ลาภบรรจบ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 2
2 2559 2
3 2558 3
4 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การทดสอบเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยชีวภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว
2 การเปรียบเทียบชุดเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ร่วมกับปุ๋ยเคมีและเมล็ดพันธุ์ข้าวอัตราแนะนำกับชุดเทคโนโลยีของเกษตรกร เพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว
ปี พ.ศ. 2559
3 การวิจัยและพัฒนาด้านดิน น้ำและปุ๋ยอ้อย
4 โครงการวิจัยและพัฒนาวิธีการเขตกรรมมันสำปะหลัง
ปี พ.ศ. 2558
5 การศึกษาศักยภาพการรับไนโตรเจนทางชีวภาพ กลุ่มแบคทีเรียตรึงไนโตรเจน ที่สำคัญ และปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่างแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนกับอ้อย ในอ้อยสายพันธุ์ไทย
6 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและตรวจวิเคราะห์ปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์เคมีและจุลินทรีย์ย่อยสลายทางการเกษตร
7 การวิจัยและพัฒนาเกษตรอินทรีย์