ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ภัสชภณ หมื่นแจ้ง
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นิลุบล ทวีกุล 5
2 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 5
3 กัลยกร โปร่งจันทึก 5
4 สมฤทัย ตันเจริญ 5
5 มนต์ชัย มนัสสิลา 5
6 วัลลีย์ อมรพล 5
7 ประไพ ทองระอา 5
8 ภาวนา ลิกขนานนท์ 4
9 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 3
10 เหรียญทอง พานสายตา 3
11 ศรีสุดา ทิพยรักษ์ 3
12 ดาวรุ่ง คงเทียน 3
13 พินิจ กัลยาศิลปิน 3
14 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 3
15 พงศกร สรรค์วิทยากุล 3
16 อุดม วงศ์ชนะภัย 3
17 สมควร คล้องช้าง 3
18 สุภาพร สุขโต 3
19 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 3
20 อรัญญ์ ขันติยวิชย์ 3
21 กุลวิไล สุทธิลักษณวนิช 3
22 รุ่งรวี บุญทั่ง 3
23 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 3
24 อนันต์ ทองภู 3
25 วสันต์ วรรณจักร์ 3
26 อรุโณทัย ซาววา 3
27 อุชฎา สุขจันทร์ 3
28 วิทูร อมรพล 3
29 วุฒิพล จันสระคู 3
30 ธูปหอม พิเนตรเสถียร 2
31 พัชรีวรรณ จงจิตเมตต์ 2
32 อธิปัตย์ คลังบุญครอง 2
33 มณฑิกานธิ์ สังข์น้อย 2
34 ศรีสุดา รื่นเจริญ 2
35 รัฐกร สืบคำ 2
36 ทักษิณา ศันสยะวิชัย 2
37 ทิวาพร ผดุง 2
38 นิศารัตน์ ทวีนุต 2
39 ศฬิษา สังวิเศษ 2
40 อำนาจ เอี่ยมวิจารณ์ 2
41 ลาวัลย์ จันทร์อัมพร 2
42 วาสนา วันดี 2
43 วัฒนศักดิ์ ชมภูนิช 2
44 อนงค์นาฏ พรหมทะสาร 2
45 อุบล หินเธาว์ 2
46 กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ 2
47 พีรพงษ์ เชาวนพงษ์ 2
48 บุญญาภา ศรีหาตา 2
49 วิภาวรรณ กิติวัชระเจริญ 2
50 ปรีชา กาเพ็ชร 2
51 อรรถสิทธิ์ บุญธรรม 2
52 วันทนา เลิศศิริวรกุล 2
53 เบญจรัตน์ วุฒิกมลชัย 2
54 กาญจนา กิระศักดิ์ 2
55 ศุภกำญจน์ ล้วนมณี 2
56 อนุศำสตร์ สุ่มมำตร 2
57 ปฏิมำภรณ์ จินจำคำม 2
58 เสำวรี บำรุง 2
59 รัชดำ ปรัชเจริญวนิชยุ์ 2
60 นรีลักษณ์ วรรณสำย 2
61 วนิดำ โนบรรเทำ 2
62 สุรสิทธิ์ อรรถจำรุสิทธิ์ 2
63 กัญญรัตน์ จำปำทอง 2
64 เหรียญทอง พำนสำยตำ 2
65 ศิริลักษณ์ แก้วสุรลิขิต 2
66 สมชำย บุญประดับ 2
67 เชำวนำถ พฤทธิเทพ 2
68 พัชรินทร์ นำมวง์ 2
69 ศิริลักษณ์ จิตรอักษร 2
70 กอบเกียรติ ไพศำลเจริญ1 2
71 สุภาพร ธรรมสุระกุล 2
72 อัจฉรา นันทกิจ 2
73 เมธำพร พุฒขำว 2
74 อภิชำต เมืองซอง 2
75 สมบูรณ์ ประภาพรรณพงศ์ 2
76 มำลัย กล่อมแก้ว 2
77 ศรีสุดำ ทิพยรักษ์ 2
78 จงรักษ์ จำรุเนตร 2
79 สุภำพร สุขโต 2
80 ดำวรุ่ง คงเทียน 2
81 เสาวรี บำรุง 1
82 เชาวนาถ พฤทธิเทพ 1
83 รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ 1
84 สมชาย บุญประดับ 1
85 เบญจมาศ คำสืบ 1
86 จงรักษ์ จารุเนตร 1
87 ประชา ถ้ำทอง 1
88 อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ 1
89 ศิวิไล ลาภบรรจบ 1
90 สุรสิทธิ์ อรรถจารุสิทธิ์ 1
91 วนิดา โนบรรเทา 1
92 เมธาพร พุฒขาว 1
93 นรีลักษณ์ วรรณสาย 1
94 วารีย์ ทองมี 1
95 พัชรินทร์ นามวง์ 1
96 กัญญรัตน์ จำปาทอง 1
97 มาลัย กล่อมแก้ว 1
98 อนุศาสตร์ สุ่มมาตร 1
99 ปฏิมาภรณ์ จินจาคาม 1
100 ประชา ถ้าทอง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 2
2 2559 2
3 2558 3
4 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การทดสอบเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยชีวภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว
2 การเปรียบเทียบชุดเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ร่วมกับปุ๋ยเคมีและเมล็ดพันธุ์ข้าวอัตราแนะนำกับชุดเทคโนโลยีของเกษตรกร เพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว
ปี พ.ศ. 2559
3 การวิจัยและพัฒนาด้านดิน น้ำและปุ๋ยอ้อย
4 โครงการวิจัยและพัฒนาวิธีการเขตกรรมมันสำปะหลัง
ปี พ.ศ. 2558
5 การศึกษาศักยภาพการรับไนโตรเจนทางชีวภาพ กลุ่มแบคทีเรียตรึงไนโตรเจน ที่สำคัญ และปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่างแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนกับอ้อย ในอ้อยสายพันธุ์ไทย
6 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและตรวจวิเคราะห์ปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์เคมีและจุลินทรีย์ย่อยสลายทางการเกษตร
7 การวิจัยและพัฒนาเกษตรอินทรีย์