ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ภัสชภณ หมื่นแจ้ง
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมฤทัย ตันเจริญ 5
2 วัลลีย์ อมรพล 5
3 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 5
4 ประไพ ทองระอา 5
5 นิลุบล ทวีกุล 5
6 มนต์ชัย มนัสสิลา 5
7 กัลยกร โปร่งจันทึก 5
8 ภาวนา ลิกขนานนท์ 4
9 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 3
10 อุดม วงศ์ชนะภัย 3
11 สมควร คล้องช้าง 3
12 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 3
13 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 3
14 วสันต์ วรรณจักร์ 3
15 สุภาพร สุขโต 3
16 วุฒิพล จันสระคู 3
17 กุลวิไล สุทธิลักษณวนิช 3
18 รุ่งรวี บุญทั่ง 3
19 อนันต์ ทองภู 3
20 ดาวรุ่ง คงเทียน 3
21 อรุโณทัย ซาววา 3
22 อุชฎา สุขจันทร์ 3
23 วิทูร อมรพล 3
24 อรัญญ์ ขันติยวิชย์ 3
25 พงศกร สรรค์วิทยากุล 3
26 เหรียญทอง พานสายตา 3
27 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 3
28 พินิจ กัลยาศิลปิน 3
29 ศรีสุดา ทิพยรักษ์ 3
30 ปรีชา กาเพ็ชร 2
31 วาสนา วันดี 2
32 กาญจนา กิระศักดิ์ 2
33 วันทนา เลิศศิริวรกุล 2
34 อรรถสิทธิ์ บุญธรรม 2
35 ธูปหอม พิเนตรเสถียร 2
36 เบญจรัตน์ วุฒิกมลชัย 2
37 อธิปัตย์ คลังบุญครอง 2
38 ศรีสุดา รื่นเจริญ 2
39 มณฑิกานธิ์ สังข์น้อย 2
40 พัชรีวรรณ จงจิตเมตต์ 2
41 ทักษิณา ศันสยะวิชัย 2
42 อุบล หินเธาว์ 2
43 สมชำย บุญประดับ 2
44 พัชรินทร์ นำมวง์ 2
45 สุรสิทธิ์ อรรถจำรุสิทธิ์ 2
46 วนิดำ โนบรรเทำ 2
47 ลาวัลย์ จันทร์อัมพร 2
48 เหรียญทอง พำนสำยตำ 2
49 กัญญรัตน์ จำปำทอง 2
50 บุญญาภา ศรีหาตา 2
51 อนงค์นาฏ พรหมทะสาร 2
52 วัฒนศักดิ์ ชมภูนิช 2
53 กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ 2
54 วิภาวรรณ กิติวัชระเจริญ 2
55 พีรพงษ์ เชาวนพงษ์ 2
56 มำลัย กล่อมแก้ว 2
57 เมธำพร พุฒขำว 2
58 จงรักษ์ จำรุเนตร 2
59 สุภำพร สุขโต 2
60 ดำวรุ่ง คงเทียน 2
61 เชำวนำถ พฤทธิเทพ 2
62 นรีลักษณ์ วรรณสำย 2
63 ปฏิมำภรณ์ จินจำคำม 2
64 อนุศำสตร์ สุ่มมำตร 2
65 อำนาจ เอี่ยมวิจารณ์ 2
66 รัชดำ ปรัชเจริญวนิชยุ์ 2
67 ศรีสุดำ ทิพยรักษ์ 2
68 เสำวรี บำรุง 2
69 ทิวาพร ผดุง 2
70 ศิริลักษณ์ แก้วสุรลิขิต 2
71 รัฐกร สืบคำ 2
72 ศฬิษา สังวิเศษ 2
73 อภิชำต เมืองซอง 2
74 อัจฉรา นันทกิจ 2
75 นิศารัตน์ ทวีนุต 2
76 กอบเกียรติ ไพศำลเจริญ1 2
77 สมบูรณ์ ประภาพรรณพงศ์ 2
78 ศุภกำญจน์ ล้วนมณี 2
79 ศิริลักษณ์ จิตรอักษร 2
80 สุภาพร ธรรมสุระกุล 2
81 วนิดา โนบรรเทา 1
82 เมธาพร พุฒขาว 1
83 พัชรินทร์ นามวง์ 1
84 นรีลักษณ์ วรรณสาย 1
85 วารีย์ ทองมี 1
86 ปฏิมาภรณ์ จินจาคาม 1
87 อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ 1
88 มาลัย กล่อมแก้ว 1
89 อนุศาสตร์ สุ่มมาตร 1
90 กัญญรัตน์ จำปาทอง 1
91 สมชาย บุญประดับ 1
92 เบญจมาศ คำสืบ 1
93 ประชา ถ้ำทอง 1
94 ประชา ถ้าทอง 1
95 เชาวนาถ พฤทธิเทพ 1
96 เสาวรี บำรุง 1
97 จงรักษ์ จารุเนตร 1
98 สุรสิทธิ์ อรรถจารุสิทธิ์ 1
99 รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ 1
100 ศิวิไล ลาภบรรจบ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 2
3 2558 3
4 543 8