ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภัทร์พิชชา รุจิระพงศ์ชัย
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และรู้จักในชื่อของ
- ภัทร์พิชชา รุจิรพงศ์ชัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ทัศนาพร ทัศคร 8
2 อภิรัชต์ สมฤทธิ์ 8
3 ดาราพร รินทะรักษ์ 8
4 ปราสาททอง พรหมเกิด 8
5 ธัญชนก จงรักไทย 6
6 สมเกียรติ กล๎าแข็ง 6
7 เกรียงศักดิ์ หามะฤทธิ์ 6
8 วิมลวรรณ โชติวงศ์ 6
9 พลอยชมพู กรวิภาสเรือง 6
10 วิชาญ วรรธนะไกวัล 5
11 มานิตา คงชื่นสิน 5
12 ภัทรพร สรรพนุเคราะห์ 5
13 ทิพวรรณ กันหาญาติ 5
14 สุรีย์พร บัวอาจ 5
15 พีระวรรณ พัฒนวิภาส 5
16 เสริมศิริ คงแสงดาว 5
17 อัจฉราภรณ์ ประเสริฐผล 3
18 สิทธิศักดิ์ แสไพศาล 3
19 สัญญาณี ศรีคชา 3
20 สิริชัย สาธุวิจารณ์ 3
21 ชํอทิพย๑ ศัลยพงษ 3
22 จรัญญา ปิ่นสุภา 3
23 เยาวภา ตันติวานิช 3
24 กลอยใจ คงเจี้ยง 3
25 ศิริพร ซึงสนธิพร 3
26 สุณีรัตน์ สีมะเดื่อ 3
27 เพ็ญศรี นันทสมสราญ 3
28 ยุวรินทร์ บุญทบ 3
29 ธีราทัย บุญญะประภา 3
30 ชมัยพร บัวมาศ 3
31 ปิยาณี หนูกาฬ 3
32 อิทธิพล บรรณาการ 3
33 สุนัดดา เชาวลิต 3
34 ศรีสุดา โท้ทอง 3
35 อภินันท์ เอี่ยมสุวรรณสุข 3
36 พีระวรรณ วัฒนวิภาส 3
37 ปริเชษฐ์ ตั้งกาจนภาสน์ 3
38 อมรรัตน์ ภูํไพบูลย์ 3
39 ฐิติยา สารพัฒน์ 3
40 ไตรเดช ขำยทอง 3
41 รุํงนภา คงสุวรรณ 3
42 แสนชัย คำหล้า 3
43 พรพิมล อธิปัญญาคม 3
44 ปรีดาวรรณ ไชยศรีชลธาร 3
45 วิไลศรี ลิมปพยอม 3
46 วัชรี วิทยวรรณกุล 3
47 ลัคนา เขตสมุทร 3
48 นันทรัตน์ ศุภกาเนิด 3
49 ณิชกานต์ นเรวุฒิกุล 3
50 พฤกษ์ คงสวัสดิ์ 3
51 สมรวย รวมชัยอภิกุล 3
52 ทรงทัพ แก้วตา 3
53 รางคนา โชติเศรษฐี 3
54 สุภาภรณ์ สาชาติ 3
55 ชูศักดิ์ ชวประดิษฐ์ 3
56 สุนิตรา คามีศักดิ์ 3
57 ยุพิน กสินเกษมพงษ์ 3
58 วรวิช สุดจริตธรรมจริยางกูล 3
59 สุภราดา สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง 3
60 ศรีจานรรจ์ ศรีจันทรา 3
61 อัจฉรา หวังอาษา 3
62 อุราพร หนูนารถ 3
63 ยุรวรรณ อนันตนมณี 3
64 วนาพร วงษ์นิคง 3
65 สุภัทร หนูสวัสดิ 3
66 สากล วีริยานันท์ 3
67 ยงยุทธ คงซำน 3
68 จอมใจ ชลาเขต 3
69 อนัญญา เอกพันธุ 3
70 นิวัติ อาระวิล 3
71 พัชรีวรรณ จงจิตเมตต์ 2
72 รจนา ไวยเจริญ 2
73 รุ่งนภา ทองเคร็ง 2
74 บุษราคัม อุดมศักดิ์ 2
75 สุทธินี ลิขิตตระกูลรุ่ง 2
76 ณัฐฐิญา กาญจนนิธิพัฒน์ 2
77 บูรณี พั่ววงษ์แพทย์ 2
78 ไตรเดช ข่ายทอง 2
79 เสาวนิตย์ โพธิ์พูนศักดิ์ 2
80 รัตนา นชะพงษ์ 2
81 ยุทธศักดิ์ เจียมไชยศรี 2
82 สุชลวัจน์ ว่องไวลิขิต 2
83 พจนา ตระกูลสุขรัตน์ 2
84 ณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล 2
85 สมชัย สุวงศ์ศักดิ์ศรี 2
86 วิไลวรรณ เวชยันต์ 2
87 สาทิพย์ มาลี 2
88 สุภาพ สุนทรนนท์ 1
89 อัมพิกา ปุนนจิตร 1
90 นิตยา คงสวัสดิ์ 1
91 ฉันทนา สุวรรณธาดา 1
92 ดรุณี นาพรหม 1
93 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2551 2
3 543 5