ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภัทร์พิชชา รุจิระพงศ์ชัย
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และรู้จักในชื่อของ
- ภัทร์พิชชา รุจิรพงศ์ชัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปราสาททอง พรหมเกิด 8
2 ทัศนาพร ทัศคร 8
3 อภิรัชต์ สมฤทธิ์ 8
4 ดาราพร รินทะรักษ์ 8
5 วิมลวรรณ โชติวงศ์ 6
6 เกรียงศักดิ์ หามะฤทธิ์ 6
7 ธัญชนก จงรักไทย 6
8 พลอยชมพู กรวิภาสเรือง 6
9 สมเกียรติ กล๎าแข็ง 6
10 สุรีย์พร บัวอาจ 5
11 พีระวรรณ พัฒนวิภาส 5
12 วิชาญ วรรธนะไกวัล 5
13 มานิตา คงชื่นสิน 5
14 เสริมศิริ คงแสงดาว 5
15 ภัทรพร สรรพนุเคราะห์ 5
16 ทิพวรรณ กันหาญาติ 5
17 ชมัยพร บัวมาศ 3
18 ธีราทัย บุญญะประภา 3
19 อิทธิพล บรรณาการ 3
20 สุนัดดา เชาวลิต 3
21 ศรีสุดา โท้ทอง 3
22 อภินันท์ เอี่ยมสุวรรณสุข 3
23 รุํงนภา คงสุวรรณ 3
24 อมรรัตน์ ภูํไพบูลย์ 3
25 ปริเชษฐ์ ตั้งกาจนภาสน์ 3
26 ไตรเดช ขำยทอง 3
27 ทรงทัพ แก้วตา 3
28 พีระวรรณ วัฒนวิภาส 3
29 วัชรี วิทยวรรณกุล 3
30 ลัคนา เขตสมุทร 3
31 แสนชัย คำหล้า 3
32 นันทรัตน์ ศุภกาเนิด 3
33 สุนิตรา คามีศักดิ์ 3
34 อุราพร หนูนารถ 3
35 ปรีดาวรรณ ไชยศรีชลธาร 3
36 วิไลศรี ลิมปพยอม 3
37 สุภาภรณ์ สาชาติ 3
38 ยุพิน กสินเกษมพงษ์ 3
39 ชูศักดิ์ ชวประดิษฐ์ 3
40 พฤกษ์ คงสวัสดิ์ 3
41 ณิชกานต์ นเรวุฒิกุล 3
42 สมรวย รวมชัยอภิกุล 3
43 ฐิติยา สารพัฒน์ 3
44 วรวิช สุดจริตธรรมจริยางกูล 3
45 สุภราดา สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง 3
46 วนาพร วงษ์นิคง 3
47 ศรีจานรรจ์ ศรีจันทรา 3
48 อัจฉรา หวังอาษา 3
49 ยุรวรรณ อนันตนมณี 3
50 สากล วีริยานันท์ 3
51 สุภัทร หนูสวัสดิ 3
52 ยงยุทธ คงซำน 3
53 เพ็ญศรี นันทสมสราญ 3
54 อนัญญา เอกพันธุ 3
55 นิวัติ อาระวิล 3
56 รางคนา โชติเศรษฐี 3
57 จอมใจ ชลาเขต 3
58 อัจฉราภรณ์ ประเสริฐผล 3
59 สิทธิศักดิ์ แสไพศาล 3
60 สิริชัย สาธุวิจารณ์ 3
61 ชํอทิพย๑ ศัลยพงษ 3
62 ปิยาณี หนูกาฬ 3
63 จรัญญา ปิ่นสุภา 3
64 สัญญาณี ศรีคชา 3
65 ศิริพร ซึงสนธิพร 3
66 ยุวรินทร์ บุญทบ 3
67 กลอยใจ คงเจี้ยง 3
68 พรพิมล อธิปัญญาคม 3
69 สุณีรัตน์ สีมะเดื่อ 3
70 เยาวภา ตันติวานิช 3
71 ไตรเดช ข่ายทอง 2
72 พัชรีวรรณ จงจิตเมตต์ 2
73 รจนา ไวยเจริญ 2
74 สุชลวัจน์ ว่องไวลิขิต 2
75 รุ่งนภา ทองเคร็ง 2
76 บุษราคัม อุดมศักดิ์ 2
77 ณัฐฐิญา กาญจนนิธิพัฒน์ 2
78 บูรณี พั่ววงษ์แพทย์ 2
79 สมชัย สุวงศ์ศักดิ์ศรี 2
80 พจนา ตระกูลสุขรัตน์ 2
81 สุทธินี ลิขิตตระกูลรุ่ง 2
82 ณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล 2
83 เสาวนิตย์ โพธิ์พูนศักดิ์ 2
84 รัตนา นชะพงษ์ 2
85 สาทิพย์ มาลี 2
86 ยุทธศักดิ์ เจียมไชยศรี 2
87 วิไลวรรณ เวชยันต์ 2
88 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 1
89 นิตยา คงสวัสดิ์ 1
90 ฉันทนา สุวรรณธาดา 1
91 อัมพิกา ปุนนจิตร 1
92 สุภาพ สุนทรนนท์ 1
93 ดรุณี นาพรหม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2551 2
3 543 5