ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภัทร์พิชชา รุจิรพงศ์ชัย
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และรู้จักในชื่อของ
- ภัทร์พิชชา รุจิระพงศ์ชัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปราสาททอง พรหมเกิด 8
2 ทัศนาพร ทัศคร 8
3 ธารทิพย ภาสบุตร 8
4 ดาราพร รินทะรักษ์ 8
5 อภิรัชต์ สมฤทธิ์ 8
6 วิมลวรรณ โชติวงศ์ 6
7 เกรียงศักดิ์ หามะฤทธิ์ 6
8 ธัญชนก จงรักไทย 6
9 พลอยชมพู กรวิภาสเรือง 6
10 สมเกียรติ กล๎าแข็ง 6
11 มานิตา คงชื่นสิน 5
12 พีระวรรณ พัฒนวิภาส 5
13 วิชาญ วรรธนะไกวัล 5
14 สุรีย์พร บัวอาจ 5
15 เสริมศิริ คงแสงดาว 5
16 ทิพวรรณ กันหาญาติ 5
17 ภัทรพร สรรพนุเคราะห์ 5
18 รุํงนภา คงสุวรรณ 3
19 พีระวรรณ วัฒนวิภาส 3
20 ธีราทัย บุญญะประภา 3
21 ชมัยพร บัวมาศ 3
22 เกศสุดา สนศิริ 3
23 ปิยรัตน์ ธรรมกิจวัฒน์ 3
24 อภินันท์ เอี่ยมสุวรรณสุข 3
25 กาญจนา วาระวิชะนี 3
26 เพ็ญศรี นันทสมสราญ 3
27 อิทธิพล บรรณาการ 3
28 รุํงนภา ทองเคร็ง 3
29 แสนชัย คำหล้า 3
30 ฐิติยา สารพัฒน์ 3
31 อมรรัตน์ ภูํไพบูลย์ 3
32 ไตรเดช ขำยทอง 3
33 พฤกษ์ คงสวัสดิ์ 3
34 ปรีดาวรรณ ไชยศรีชลธาร 3
35 วิไลศรี ลิมปพยอม 3
36 ณิชกานต์ นเรวุฒิกุล 3
37 วัชรี วิทยวรรณกุล 3
38 ลัคนา เขตสมุทร 3
39 สุนิตรา คามีศักดิ์ 3
40 นันทรัตน์ ศุภกาเนิด 3
41 ชํอทิพย๑ ศัลยพงษ 3
42 ชูศักดิ์ ชวประดิษฐ์ 3
43 ศรีสุดา โท้ทอง 3
44 สุนัดดา เชาวลิต 3
45 ทรงทัพ แก้วตา 3
46 สมรวย รวมชัยอภิกุล 3
47 สุภาภรณ์ สาชาติ 3
48 ยุพิน กสินเกษมพงษ์ 3
49 จารุวัตถ์ แต้กุล 3
50 ปริเชษฐ์ ตั้งกาจนภาสน์ 3
51 จงวัฒนา พุํมหิรัญ 3
52 พุทธธินันทร์ จารุวัฒน 3
53 คุรุวรรณ ภามาตย์ 3
54 ยุรวรรณ อนันตนมณี 3
55 สุภราดา สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง 3
56 วนาพร วงษ์นิคง 3
57 วรวิช สุดจริตธรรมจริยางกูล 3
58 สากล วีริยานันท์ 3
59 นิวัติ อาระวิล 3
60 ยงยุทธ คงซำน 3
61 อุราพร หนูนารถ 3
62 สิริชัย สาธุวิจารณ์ 3
63 สุภัทร หนูสวัสดิ 3
64 อนัญญา เอกพันธุ 3
65 จอมใจ ชลาเขต 3
66 ศรีจานรรจ์ ศรีจันทรา 3
67 อนุชิต ฉ่าสิงห์ 3
68 จรัญญา ปิ่นสุภา 3
69 ยุวรินทร์ บุญทบ 3
70 เยาวภา ตันติวานิช 3
71 อัจฉราภรณ์ ประเสริฐผล 3
72 สัญญาณี ศรีคชา 3
73 อัจฉรา หวังอาษา 3
74 ชนินทร ดวงสะอาด 3
75 สุณีรัตน์ สีมะเดื่อ 3
76 สิทธิศักดิ์ แสไพศาล 3
77 รางคนา โชติเศรษฐี 3
78 ปิยาณี หนูกาฬ 3
79 พรพิมล อธิปัญญาคม 3
80 กลอยใจ คงเจี้ยง 3
81 พิเชฐ เชาวน์วัฒนวงศ์ 3
82 ณัฎฐิมา โฆษิตเจริญกุล 3
83 ศิริพร ซึงสนธิพร 3
84 ไตรเดช ข่ายทอง 2
85 อิศเรส เทียมทัด 2
86 รุ่งนภา คงสุวรรณ 2
87 พัชรีวรรณ จงจิตเมตต์ 2
88 บุษราคัม อุดมศักดิ์ 2
89 ธิติยา สารพัฒน์ 2
90 สุชลวัจน์ ว่องไวลิขิต 2
91 ณัฐฐิญา กาญจนนิธิพัฒน์ 2
92 บูรณี พั่ววงษ์แพทย์ 2
93 ประภัสสร เชยคำแหง 2
94 สาทิพย์ มาลี 2
95 เสาวนิตย์ โพธิ์พูนศักดิ์ 2
96 พจนา ตระกูลสุขรัตน์ 2
97 รจนา ไวยเจริญ 2
98 ณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล 2
99 สมชัย สุวงศ์ศักดิ์ศรี 2
100 รัตนา นชะพงษ์ 2
101 วิไลวรรณ เวชยันต์ 2
102 สุทธินี ลิขิตตระกูลรุ่ง 2
103 รุ่งนภา ทองเคร็ง 2
104 ยุทธศักดิ์ เจียมไชยศรี 2
105 ฉันทนา สุวรรณธาดา 1
106 นิตยา คงสวัสดิ์ 1
107 ดรุณี นาพรหม 1
108 สุภาพ สุนทรนนท์ 1
109 ณิชชา แหลมเพชร 1
110 อัมพิกา ปุนนจิตร 1
111 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2551 2
3 543 5