ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การประเมินวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์เพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนและการแสดงข้อมูลสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์
2 ศักยภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในดินตามหลักของการผลิตทางเกษตรดีที่เหมาะสม การผลิตเกษตรอินทรีย์ และการจัดการน้ำ ในพื้นที่ปลูกข้าว
ปี พ.ศ. 2556
3 การประเมินประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อลดการสูญเสียไนโตรเจนในพื้นที่ปลูกพืชไร่เศรษฐกิจ
ปี พ.ศ. 2555
4 ผลของสารยับยั้งกระบวนการไนตริฟิเคชั่นที่มีต่อการปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์และการเปลี่ยนรูปของไนโตรเจนในดินทรายภายใต้สภาวะการบ่มในห้องปฏิบัติการ
5 ผลของสารยับยั้งกระบวนการไนตริฟิเคชันที่มีต่อการเปลี่ยนรูปของปุ๋ยไนโตรเจนและการปล่อยแก๊สไนตรัสออกไซด์ในพื้นที่ปลูกข้าวโพด
6 การประเมินบัญชีคาร์บอนและการกักเก็บคาร์บอนในดินของนาข้าวที่ปลูกตามแนวทางเกษตรเคมีและอินทรีย์ร่วมกับการจัดการน้ำ
ปี พ.ศ. 2554
7 ศักยภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในดินตามหลักการของการผลิตทางเกษตรดีที่เหมาะสม การผลิตเกษตรอินทรีย์ และการจัดการน้ำ ในพื้นที่ปลูกข้าว
8 การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตน้ำตาลรีดิวซ์จากกากมันสำปะหลัง โดยการบำบัดขั้นต้น
ปี พ.ศ. 2553
9 การพัฒนาผงฝุ่นชนิดเกาะติดสำหรับตรวจหาร่องรอยบนผิววัตถุโดยใช้เถ้าลอยเป็นวัตถุดิบ
10 การพัฒนาวัสดุดูดซับซีโอไลต์ธรรมชาติและที่สังเคราะห์จากเถ้าลอยในการบำบัดน้ำ
11 การพัฒนาสารยับยั้งกระบวนการไนตริฟิเคชั่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยไนโตรเจน
12 การศึกษาติดตามการเจรจาในเวทีการเจรจาเรื่องโลกร้อนที่เกี่ยวโยงกับภาคการเกษตรและนัยสำคัญต่อประเทศไทย
13 การพัฒนาผลึกซีโอไลต์ขนาดนาโนเพื่อใช้ฟื้นฟูน้ำที่ปนเปื้อนสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน  
ปี พ.ศ. 2552
14 การพัฒนาและออกแบบระบบกำจัดกลิ่นที่เกิดจากกระบวนการอบยางในโรงงานอุตสาหกรรมยางพารา
15 การศึกษาติดตามการเจรจาในเวทีการเจรจาเรื่องโลกร้อนที่เกี่ยวโยงกับภาคการเกษตรและนัยสำคัญต่อประเทศไทย
16 การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเอทานอลจากกากมันสำปะหลังโดยการบำบัดขั้นต้น
17 การคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์เพื่อผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากน้ำเสียเศษอาหาร
ปี พ.ศ. 2551
18 การพัฒนาผลึกซีโอไลด์ขนาดนาโนเพื่อใช้ฟื้นฟูน้ำที่ปนเปื้อนสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน
19 ศักยภาพของสบู่ดำในการจับคืบคาร์บอนสู่ดิน
ปี พ.ศ. 2550
20 การสร้างมูลค่าของกากตะกอนน้ำเสียจากอุตสาหกรรมอุปโภคบริโภคเพื่อผลิตแอลกอฮอล์
ปี พ.ศ. 2549
21 การกำจัดธาตุอาหารในน้ำเสียด้วยซีโอไลต์ที่ผลิตจากเถ้าลอยและความเป็นไปได้ในการใช้เป็นปุ๋ยละลายช้า
22 การกำจัดสีในน้ำเสียด้วยเถ้าลอยที่กระตุ้นผ่านกระบวนการทางเคมี
23 การสร้างมูลค่าของกากตะกอนน้ำเสียจากอุตสาหกรรมอุปโภคบริโภคเพื่อผลิตแอลกอฮอล์
24 การใช้หญ้าแฝกเพื่อจับคืนคาร์บอนสู่ดินที่มีศักยภาพในการเพาะปลูกต่ำ
ปี พ.ศ. 2541
25 การปรับเทียบแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ MIKE 11 ในการคาดการณ์คุณภาพน้ำแม่น้ำแม่กลองตอนล่าง