ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุนทรี ขุนทอง 6
2 สราวุธ เทพานนท์ 2
3 เมธี จันทโรปกรณ์ 2
4 ตุลวิทย์ สถาปนจารุ 2
5 สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์ 2
6 เกริก วงศ์สอนธรรม 2
7 จรรยา เจตน์เจริญ 1
8 ชัยวัฒน์ ชัยกุล 1
9 เขื่อน อินทรสุวรรณ 1
10 ไพโรจน์ ทองประศรี 1
11 ศิริชัย วัฒนาโสภณ 1
12 พัฒนา อนุรักษ์พงศธร 1
13 ประทีป ชัยเสริมเทวัญ 1
14 เพ็ญสุดา พันฤทธิ์ดำ 1
15 ชาญวิทย์ จันทราศรีไศล 1
16 พิพัฒน์ ภูริปัญญาคุณ 1
17 นาตยา คล้ายเรือง 1
18 นภัสนันท์ เลื่อนราม 1
19 ชลดา โกมินทรชาติ 1
20 นางสาวจันทร์เพ็ญ ตั้งจิตรเจริญกุล 1
21 ธีระนันท์ บัวเพ็ชร 1
22 รุจา อรุณบรรเจิดกุล 1
23 จิรดาวัลย์ สุจิรานุธรรม 1
24 สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ 1
25 เกียรติยุทธ กวีญาณ 1
26 สถาพร เชื้อเพ็ง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2554 2
3 2552 2
4 2551 1
5 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การฟื้นฟูน้ำทิ้งในพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี
2 โครงการวิจัยและจัดทำฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบนิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล จ.ระยอง
ปี พ.ศ. 2554
3 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วโดยจุลินทรีย์
4 การฟื้นฟูน้ำทิ้งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา
ปี พ.ศ. 2552
5 โครงการพัฒนาต้นแบบสร้างเครื่องแยกไขมันออกจากน้ำทิ้งร้านอาหาร
6 โครงการวิจัยและจัดทำฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบนิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ แอล จังหวัดระยอง
ปี พ.ศ. 2551
7 โครงการวิจัยและจัดทำฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบนิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล จ.ระยอง