ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภัทรพงษ์ เกริกสกุล
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- อ.ภัทรพงษ์ เกริกสกุล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การศึกษาเสถียรภาพระบบการผลิตไก่พื้นเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์ลัวะภาคเหนือประเทศไทย
2 การสำรวจการปนเปื้อนสารเคมีเกษตรในตะกอนเลนของบึงธรรมชาติ
3 การศึกษาประเมินและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
4 การพัฒนาฐานข้อมูลความหลากหลายในการใช้ประโยชน์ผลผลิตจากป่าชุมชน และรูปแบบการจัดการป่าชุมชน ตามเส้นทางอาเซียน นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว
ปี พ.ศ. 2557
5 การศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมและความหลากหลายของปลาน้ำจืดบริเวณถ้ำเขาศิวะ อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว เพื่อพัฒนาในการเป็นแหล่งศึกษาและท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ปี พ.ศ. 2555
6 สาเหตุและผลจากการออกมาอยู่นาของเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2553
7 การศึกษาออกมาอยู่นาเพื่อทำการเกษตรระบบผสมผสานของเกษตรกร จังหวัดขอนแก่น
8 ปัจจัยที่ทำให้เกษตรกรย้ายออกมาอาศัยอยู่นอกหมู่บ้านเพื่อทำการเกษตร
ปี พ.ศ. 2548
9 ระบบการเลี้ยงไก่ชน : กรณีศึกษา บ้านหว้า และบ้านเหล่าโพนทอง ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น