ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภัทรธิรา ผลงาม
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ไม่มีข้อมูลบุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
ไม่มีข้อมูลบุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 2
2 2560 1
3 2559 1
4 2558 2
5 2555 3
6 2553 3
7 543 70
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนบ้านกกม่วงชี อำเภอเมือง จังหวัดเลย
2 การสร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาผ้าขาวม้าสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในจังหวัดเลย
ปี พ.ศ. 2560
3 การพัฒนาศักยภาพในการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจของชุมชนบ้านนาบอน จังหวัดเลย
ปี พ.ศ. 2559
4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชน:กรณีศึกษาใน อำเภอเมือง จังหวัดเลย
ปี พ.ศ. 2558
5 การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนในกลุ่มผ้าทอพื้นเมืองไทเลย จังหวัดเลย
6 การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนในกลุ่มผ้าทอพื้นเมืองไทเลย จังหวัดเลย
ปี พ.ศ. 2555
7 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านอีสาน
8 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านอีสาน
9 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพชุมชนโดยโช้ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านอีสาน
ปี พ.ศ. 2553
10 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรสู่ธุรกิจชุมชน
11 อนาคตภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2552-2562)
12 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรสู่ธุรกิจชุมชน