ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภัทรธิรา ผลงาม
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ไม่มีข้อมูลบุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
ไม่มีข้อมูลบุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 2
2 2560 1
3 2559 1
4 2558 3
5 2555 3
6 2553 3
7 1086 2
8 543 142
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การสร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาผ้าขาวม้าสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในจังหวัดเลย
2 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนบ้านกกม่วงชี อำเภอเมือง จังหวัดเลย
ปี พ.ศ. 2560
3 การพัฒนาศักยภาพในการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจของชุมชนบ้านนาบอน จังหวัดเลย
ปี พ.ศ. 2559
4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชน:กรณีศึกษาใน อำเภอเมือง จังหวัดเลย
ปี พ.ศ. 2558
5 การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนในกลุ่มผ้าทอพื้นเมืองไทเลย จังหวัดเลย
6 การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนในกลุ่มผ้าทอพื้นเมืองไทเลย จังหวัดเลย
7 การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนในกลุ่มผ้าทอพื้นเมืองไทเลย จ.เลย
ปี พ.ศ. 2555
8 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านอีสาน
9 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านอีสาน
10 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพชุมชนโดยโช้ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านอีสาน
ปี พ.ศ. 2553
11 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรสู่ธุรกิจชุมชน
12 อนาคตภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2552-2562)
13 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรสู่ธุรกิจชุมชน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
14 การพัฒนาสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ
15 การพัฒนารูปแบบส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชนบ้านภูบ่อบิด จังหวัดเลย