ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พูลสุข หิงคานนท์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ปัจจัยที่มีผลต่อพลังความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ติดเชื้อเอช ไอ วี/เอดส์ /
ปี พ.ศ. 2554
2 การพัฒนาบทเรียน e-Learning วิชาภาวะผู้นำและบทบาทผู้ปฎิบัติการพยาบาลขั้นสูงระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี พ.ศ. 2552
3 ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้แนวคิดการตลาดบริการ กับประสิทธิผลของทีมการพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลเอกชนในเครือโรงพยาบาลพญาไท
4 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความปลอดภัยกับคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลรามาธิบดี
5 ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทการบริหารของหัวหน้าหอผู้ป่วย กับบรรยากาศองค์การตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชนภาคใต้
6 คามสัมพันธ์ระหว่างเอกสิทธิ์วิชาชีพการพยาบาลกับผลิตภาพในงานตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2551
7 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วม ขององค์การพยาบาล โรงพยาบาลชุมชนเขต 1 กระทรวงสาธารณสุข
8 ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาตนเอง ของพยาบาลวิชาชีพกับประสิทธิผลองค์การพยาบาล ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน เขต 15 กระทรวงสาธารณสุข
9 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริหาร เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพพยาบาล ของหัวหน้าหอผู้ป่วยกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป เขต 15 และเขต 17 กระทรวงสาธารณสุข
10 ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลการนิเทศงานการพยาบาลของหัวหน้าหอผู้ป่วย กับความปลอดภัยของผู้ป่วย และความพึงพอใจของผู้รับการนิเทศ ของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
11 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารการพยาบาล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
12 ความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจ ทางการบริหารงานของหัวหน้าหอผู้ป่วย กับคุณภาพการบริการพยาบาล โรงพยาบาลทั่วไป เขต 4 และเขต 5 กระทรวงสาธารณสุข
13 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชนภาคเหนือ ที่ได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
14 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วย กับสุขภาพองค์การตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการโรงพยาบาลทั่วไป ระดับทุติยภูมิ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขต 2
15 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านองค์กร และด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน กับพฤติกรรมกล้าแสดงออกที่เหมาะสม ของผู้บริหารระดับต้น สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
16 การตัดสินใจเชิงจริยธรรม ของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2540
17 การพัฒนารูปแบบการจัดองค์การของวิทยาลัยพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข
18 การพัฒนารูปแบบการจัดองค์การวิทยาลัยพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข