ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พูนสุข ประเสริฐสรรพ์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อรัญ หันพงศ์กิตติกูล 19
2 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 16
3 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 14
4 งบประมาณแผ่นดิน 10
5 เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล 9
6 ฉวีวรรณ มะลิวัลย์ 8
7 วรรณา ชูฤทธิ์ 7
8 วุฒิพร พรหมขุนทอง 7
9 ศุภลักษ์ สัตยสมิทสถิต 7
10 Poonsuk Prasertsan 5
11 ภาวดี เมธะคานนท์ 5
12 Pawadee Methacanon 5
13 ไพโรจน์ คีรีรัตน์ 5
14 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 5
15 อภิชาติ อู๋ไพจิตร 4
16 สมพงศ์ โอทอง 4
17 โครงการวิจัย Matching Fund 4
18 Supalak Sattayasamitsathit 3
19 พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์ 3
20 ทิพรัตน์ หงภัทรคีรี 3
21 อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ 3
22 สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ 2
23 Kemarajt Kemavongse 2
24 Apichat Upaichit 2
25 เขมรัฐ เขมวงศ์ 2
26 พจนารถ แก่นจันทร์ 2
27 มนูญ ศิรินุพงศ์ 2
28 พิทักษ์ อาตมาเร๊ะ 2
29 สุจริต ส่วนไพโรจน์ 2
30 วิชัย หวังวโรดม 2
31 อมรรัตน์ พงศ์ดารา 2
32 นงนุช วงศ์สินชวน 2
33 กนกพร สังขรักษ์ 1
34 เบญจมาส เชียรศิลป์ 1
35 วิริยะ ดวงสุวรรณ 1
36 นฤชิต ดำปิน 1
37 Assist Prof Dr Shabbir H. Gheewala 1
38 อลิศรา เรืองแสง 1
39 งามทิพย์ ภู่วโรดม 1
40 รัตนาวรรณ มั่งคั่ง 1
41 กิจการ ศุภมาตย์ 1
42 ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ 1
43 กนกอร อินทราพิเชฐ 1
44 โครงการวิจัย NRU 1
45 กิติยาวรรณ เลิศศักดิ์วานิช 1
46 สมมาตร เทพพรหม 1
47 ปัญญา แดงวิไลลักษณ์ 1
48 ฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา 1
49 วารุณี ลิ่มมั่น 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 4
2 2557 1
3 2555 1
4 2554 4
5 2553 5
6 2552 1
7 2551 6
8 2550 9
9 2549 14
10 2548 1
11 2547 4
12 2546 6
13 2545 3
14 2544 2
15 2543 6
16 2541 1
17 2535 2
18 543 123
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การใช้วัสดุเศษเหลือของอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มเพื่อผลิตสารอาหารร่วมและหัวเชื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพและผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม ปีที่2
2 การผลิตไฮโดรเจนและมีเทน (ไบโอไฮเทน) จากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มโดยใช้กระบวนการหมักไร้อากาศแบบสองขั้นตอนที่อุณหภูมิสูงและการประยุกต์ใช้ไบโอไฮเทน
3 การใช้วัสดุเศษเหลือของอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มเพื่อผลิตสารอาหารร่วมและหัวเชื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพและผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม ปีที่ 2
4 พลังงานชีวภาพและผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากวัสดุเศษเหลือของปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2557
5 การใช้วัสดุเศษเหลือของอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มเพื่อผลิตสารอาหารร่วมและหัวเชื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพและผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม
ปี พ.ศ. 2555
6 การบำบัดน้ำทิ้งจากการผลิตก๊าซชีวภาพของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มโดยใช้กลุ่มเชื้อจากสารพด.1 และ พด. 2
ปี พ.ศ. 2554
7 ปัจจัยที่มีผลต่อการเริ่มต้นระบบในการผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มโดยใช้เชื้อ Thermoanaerobacterium thermosaccharolyticum PSU-2 และเชื้อผสมจากธรรมชาติ
8 ปัจจัยที่มีผลต่อการกำจัดสีของน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
9 การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิต 1,3-โพรเพนไดออลจากกลีเซอรอลที่เป็นวัสดุเศษเหลือจากโรงงานไบโอดีเซลโดยเชื้อ E-coil ที่ผ่านการตัดต่อยีนด้วยระบบการตรึงเซลล์
10 การประยุกต์ใช้เอนไซม์ทางการค้า และจุลินทรีย์ที่คัดเลือกได้ในการเก็บเกี่ยวน้ำมันจากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
ปี พ.ศ. 2553
11 การใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มเพื่อผลิตสาร ออกฤทธิ์ชีวภาพด้วยกระบวนการหมัก
12 การผลิตพอลิเมอร์ที่มีคุณสมบัติเป็นสารช่วยตกตะกอนจากแบคทีเรียที่คัดเลือกได้และการประยุกต์ใช้ในการแยกของแข็งและน้ำมันจากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
13 การพัฒนากระบวนการผลิตมีเทนจากน้ำหมักหลังการผลิตไฮโดรเจนโดยกลุ่มจุลินทรีย์แบบไร้อากาศที่อุณหภูมิสูงฃและอุณหภูมิห้อง
14 การผลิตไฮโดรเจนแบบอัตราสูงจากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มที่อุณหภูมิสูงด้วยเชื้อ Thermoanaerobacterium thermosaccharolyticum PSU-2 และเชื้อผสมธรรมโดยใช้ถังปฏิกรณ์ ASBR และศึกษาการควบคุมระบบแบบต่อเนื่อง
15 การใช้ Bacillus subtilis A2 ที่ผลิตเอนไซม์เซลลูเลส และไซลาเนสในการแยกน้ำมันจากน้ำทิ้ง โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
ปี พ.ศ. 2552
16 การผลิตเชื้อเพลิงแข็งจากเส้นใยและกากปาล์มน้ำมัน
ปี พ.ศ. 2551
17 การแยก คัดเลือกและจำแนกเชื้อจุลินทรีย์ที่ผลิต 1,3 โพรเพนไดออลจากกลีเซอรอลที่เหลือจากการผลิตไบโอดีเซล
18 Poly-beta-hydroxyalkanoate production by halotolerant Rhodobacter sphaeroides U7
19 การผลิตแคโรตินอยด์จากการรวมวิถิการสังเคราะห์แคโรตินอยด์ของแบคทีเรียสังเคราะห์แสง
20 การใช้ประโยชน์จากกลีเซอรอลของโรงงานผลิตไบโอดีเซลเพื่อผลิตสารตั้งต้นของพอลิเมอร์ด้วยกระบวนการทางชีวภาพ โดยเชื้อ E.coli ที่ผ่านการตัดต่อยีน
21 การใช้ Bacillus sp.A2 ที่ผลิตเอนไซม์เซลลูเลสและไซลาเนสในการแยกน้ำมันจากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
22 การแยกน้ำมันจากน้ำทิ้งของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มโดยใช้เชื้อผสมที่ชอบอุณหภูมิเปรียบเทียบกับการใช้เอนไซม์มิสูง
ปี พ.ศ. 2550
23 การผลิตแบคทีเรียสังเคราะห์แสงจากทะเลที่ผลิตกรดอะมิโนลีวูลินิก และการนำไปใช้ประโยชน์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ”
24 การแยกและจำแนกเชื้อจุลินทรีย์ที่ผลิต 1,3-โพรเพนไดออลจากกลีเซอรอลที่เหลือจากการผลิตไบโอดีเซล
25 การผลิตโคพอลิเมอร์จากแบคทีเรียสังเคราะห์แสงสายพันธุ์กลายในน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
26 Effect of co-substrate on production of poly-b-hydroxybutyrate (PHB) and copolymer PHBV from newly identified mutant Rhodobacter sphaeroides U7 cultivated under
27 การผลิต 1,3 โพรเพนไดออลจากเชื้อ Klebsiella pneumoniae
28 การบำบัดน้ำเสียของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มเพื่อการนำกลับมาใช้ใหม่
29 การใช้กลีเซอรอลจากโรงงานผลิตไบโอดีเซลเพื่อผลิต 1,3โพรเพนไดออลในระดับโรงงานต้นแบบ
30 การประยุกต์ใช้เอนไซม์ทางการค้าในการเก็บเกี่ยวน้ำมันจากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มและกากตะกอนลอยของระบบบำบัดน้ำเสีย
31 การใช้กลีเซอรอลจากโรงงานผลิตไบโอดีเซลเพื่อผลิตเอทานอลโดยแบคทีเรีย
ปี พ.ศ. 2549
32 การประยุกต์การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมภายในห่วงโซ่การผลิตกุ้งขาวแช่เยือกแข็ง
33 ผลของแหล่งคาร์บอนและไนโตรเจนต่อการผลิต 1,3 โพรเพนไดออลจากเชื้อ Klebsiella pneumoniae su6
34 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มดิบผสมและน้ำมันกรดทีสกัดได้จากบ่อบำบัดน้ำเสียของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
35 การผลิต และคุณสมบัติของพอลิเมอร์จากวัสดุเศษเหลือโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
36 Isolation and Selection of Microorganism enable to produce 1,3-Propanediol from Glycerol residues of Biodiesel Production
37 กลไกการสังเคราะห์กรดโพลีกลูตามิก
38 การใช้แบคทีเรียทนร้อนที่ผลิตพอลิเมอร์ชีวภาพในการบำบัดน้ำทิ้งโรงงานอุตสาหกรรมสกัดน้ำมันปาล์ม
39 การผลิตเชื้อเพลิงแข็งจากเส้นใยและกากปาล์มน้ำมัน
40 การผลิตกรด 5-อะมิโนโพลีวูลิกและไฮโดรเจนจากแบคทีเรียสังเคราะห์แสง
41 การผลิตไบโอไฮโรเจนและไบโอมีเทนจากกระบวนการหมักน้ำทิ้งโรงงาน
42 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มดิบผสมและน้ำมันกรดจากบ่อบำบัดน้ำเสียที่มีกรดไขมันอิสระสูงของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
43 การผลิตเอทานอลโดยใช้กลีเซอรอลจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล
44 การแยกน้ำมันและของแข็งออกจากน้ำทิ้งของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มด้วยวิธีการทางชีวภาพโดยใช้เอนไซม์และจุลินทรีย์
45 การแยกและจำแนกเชื้อจุลินทรีย์ที่ผลิต 1,3-โพรเพนไดออลจากกลีเซอรอลที่เหลือจากการผลิตไบโอดีเซล
ปี พ.ศ. 2548
46 ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตกรดอะมิโนลีวูลินิก ของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงทนเค็มสายพันธุ์กลาย และการประยุกต์ใช้ในการเลี้ยงปลานิลแดง
ปี พ.ศ. 2547
47 ผลของโปรตีนไฮโดรไลเสตต่อการผลิตกรอ 5-อะมิโนลีวูลินิกจากแบคทีเรียสังเคราะห์แสง 2 สายพันธุ์และใช้เป็นสารกำจัดแมลงศัตรูพืช
48 ผลของเกลือแร่ต่อการผลิตกรด 5-อะมิโนลีวูลินิกจากแบคทีเรียสังเคราะห์แสงทนเค็มและการใช้เป็นสารเร่งการเจริญเติบโตของพืช
49 ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตยีสต์สกัดจากการตะกอนยีสต์โรงงานเบียร์
50 สารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากจุลินทรีย์ในทะเลในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2546
51 การศึกษากลุ่มไนตริไฟอิงแบคทีเรียในนากุ้งโดยใช้เทคนิคเชิงโมเลกุล
52 การสกัดสารที่มีมูลค่าสูงจากวัสดุเศษเหลือของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
53 ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตกรดอะมิโนลีวูลินิกของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงทนเค็มสายพันธุ์กลาย และการประยุกต์ใช้ในการเลี้ยงปลานิลแดง
54 มันกุ้งเสวยจากโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเครื่องในปลาทูน่า
55 การบำบัดน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มด้วยวิธีการทางชีวภาพ ทางเคมี และทางจุลินทรีย์
56 การปรับปรุงสายพันธุ์และปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มขนาดการผลิตแบคทีเรียสังเคราะห์แสงทนเค็มเพื่อประยุกต์ใช้ในอาหารเลี้ยงปลากดเหลือง
ปี พ.ศ. 2545
57 พารามิเตอร์ที่มีผลต่อการทำแห้งและคุณภาพของโปรตีนไฮโดรไลเสตและเศษเหลือของเครื่องในปลาทูน่า
58 การปรับปรุงสายพันธุ์และปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มขนาดการผลิตแบคทีเรียสังเคราะห์แสงทนเค็มเพื่อประยุกต์ใช้ในอาหารเลี้ยงปลากดเหลือง
59 การคัดเลือกและจำแนกชนิดของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงที่ผลิตกรดอะมิโนลวูลินิก
ปี พ.ศ. 2544
60 การปรับปรุงสายพันธุ์แบคทีเรียสังเคระห์แสงทนเค็มและการประยุกต์ใช้ในสัตว์น้ำ
61 การใช้ยีสต์และพืชน้ำในการบำบัดน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
ปี พ.ศ. 2543
62 การทำปุ๋ยหมักจากวัสดุเศษเหลือของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
63 การผลิตถ่านกัมมันต์จากกะลาปาล์มและการประยุกต์ใช้
64 การทำปุ๋ยน้ำและปุ๋ยอัดเม็ดจากวัสดุเศษเหลือของโรงงานอาหารทะเล
65 การผลิตน้ำปลาจากน้ำนึ่งปลาทูน่า
66 การพัฒนากระบวนการเก็บเกี่ยวน้ำมันจากน้ำทิ้งของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
67 การคัดเลือกและจำแนกชนิดของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงที่ผลิตกรด 5-อะมิโนลีวูลินิก
ปี พ.ศ. 2541
68 การสกัดแยกเอนไซม์จากเครื่องในปลาทูน่า
ปี พ.ศ. 2535
69 การเตรียมเชื้อเริ่มต้นเพื่อใช้ในการอุตสาหกรรมการหมักโกโก้ 1. การเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ระหว่างการหมักเมล็ดโกโก้ 2. บทบาทของจุลินทรีย์ที่เติมต่อคุณภาพของเมล็ดโกโก้
70 การประยุกต์ใช้เชื้อบริสุทธิ์ในอาหารหมักดั้งเดิม (น้ำบูดู) 1. การเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ในระหว่างการหมักบูดู
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
71 การลดคาร์บอนไดออกไซด์ในแก๊ซชีวภาพด้วยแบคทีเรียสังเคราะห์แสง
72 ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตกรด 5-อะมิโนลีวูลินิก จากแบคทีเรียสังเคราะห์แสง
73 การใช้วัสดุเศษเหลือของอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มเพื่อผลิตสารอาหารร่วมและหัวเชื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพและผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม