ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พูนพิภพ เกษมทรัพย์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ดวงรัตน์ ศตคุณ 13
2 เจษฎา ภัทรเลอพงศ์ 10
3 เชฏฐ์ สาทรกิจ 5
4 กล้าณรงค์ ศรีรอต 4
5 กุมุท สังขศิลา 3
6 กฤษดา บำรุงวงศ์ 2
7 ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงศ์ 2
8 มรกต ตันติเจริญ 2
9 สุรชัย สถิตคุณารัตน์ 2
10 วัชริน มีรอด 2
11 เนตรดาว มุสิกมาศ 2
12 ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์ 2
13 สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง 2
14 อุทัยวรรณ กรุดลอยมา 2
15 อภิชาติ สีทาแก 2
16 สมบัติ เหสกุล 2
17 กุลวรางค์ สุวรรณศรี 2
18 บดินทร์ รัศมีเทศ 2
19 สมเพียร เกษมทรัพย์ 2
20 ศุภฤกษ์ สุขสมาน 2
21 ทิวา พาโคกทม 2
22 เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ 2
23 เอ็จ สโรบล 2
24 พัชรียา บุญกอแก้ว 2
25 นิรันดร์ จันทวงศ์ 2
26 อภิสิทธิ์ เอี่ยมหน่อ 2
27 นเรศ ดำรงชัย 2
28 สุชาดา ศรีเพ็ญ 2
29 จันทนา สุขปรีดี 2
30 ศศิธร ตรงจิตภักดี 1
31 อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์ 1
32 วรวิทย์ สิริพลวัฒน์ 1
33 ผู้ช่วยวิจัย 1
34 ชเนษฎ์ ม้าลำพอง 1
35 อาจารย์บุญธง 1
36 ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ 1
37 จริงแท้ ศิริพานิช 1
38 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
39 ดอกแก้ว จุระ 1
40 พงษ์พันธุ์ ศิริพรภักดีกุล 1
41 จุฑามาศ ร่มแก้ว 1
42 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะเกษตรศาสตร์ 1
43 ครรชิต สอสิริกุล 1
44 ทิพย์มนต์ ภัทราคร 1
45 บุญธิดา โฆษิตทรัพย์ 1
46 พรชัย จุฑามาศ 1
47 นายสามัคคี บุณยะวัฒน์ 1
48 ศุภาวรรณ ประพันธ์ 1
49 ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ 1
50 หาญพล 1
51 พูนทรัพย์ สืบมา 1
52 ดร. บุญธิดา โฆษิตทรัพย์ 1
53 เจษฎา แก้วกัลยา 1
54 สิรี ชัยเสรี 1
55 กนกวรรณ ถนอมจิตร 1
56 ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี 1
57 กิติชัย รัตนะ 1
58 ยุทธนา ตาละลักษมณ์ 1
59 นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ 1
60 จิระวัฒน์ กณะสุต 1
61 ศุภชาติ สุขารมณ์ 1
62 วรรณดี ไทยสยาม 1
63 วิทยา ศรีสมบูรณ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2556 3
3 2555 1
4 2554 4
5 2553 4
6 2552 1
7 2551 4
8 543 27
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 โครงการการพัฒนาพันธุ์ข้าวเพื่อลดผลกระทบของสภาวะโลกร้อนในระยะสืบพันธุ์และให้ผลผลิต
2 การพัฒนาพันธุ์ข้าวเพื่อลดผลกระทบของสภาวะโลกร้อนในระยะสืบพันธุ์และให้ผลผลิต
ปี พ.ศ. 2556
3 การศึกษาสมดุลคาร์บอนและน้า เพื่อใช้เป็นข้อมูลจัดทาคาร์บอนฟุตปริ้นต์และวอเตอร์ฟุตปริ้นต์ของสวนยางพารา
4 คาร์บอนฟุตปรินต์
5 วอเตอร์ฟุตปรินต์
ปี พ.ศ. 2555
6 ผลของโอโซนต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของยางพารา Hevea brasiliensis Muell.Arg
ปี พ.ศ. 2554
7 การวิจัยผลกระทบของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ออกไซด์ของไนโตรเจน และโอโซนต่อพืชเศรษฐกิจ
8 การศึกษาสรีรวิทยาการสร้างชีวมวลและผลผลิตของไม้ผลเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
9 การศึกษาสรีรวิทยาของกล้วยไม้กระถางสกุลหวายเพื่อเพิ่มคุณภาพการส่งออก
10 บริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดี
ปี พ.ศ. 2553
11 การศึกษาความต้องการใช้น้ำของพื้นที่ปลูกอ้อย
12 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสุทธิและศักย์ของน้ำในใบอ้อยเพื่อหาค่าสอบเทียบแบบจำลองมวลชีวภาพของอ้อย
13 สรีรวิทยาการผลิตยางพารา
14 การศึกษาอัตราการแลกเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของลำต้นยางพาราที่เปิดกรีดแล้วและยังไม่เปิดกรีด
ปี พ.ศ. 2552
15 พัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารตามมาตรฐานเพื่อการยอมรับทั้งในประเทศและสากล
ปี พ.ศ. 2551
16 การจัดตั้งศูนย์วิจัย ธ.ก.ส. (BAAC Research Center)
17 ชุดโครงการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย โครงการย่อยที่ 2.5 การพัฒนา Simulation Model
18 โครงการวิจัยและพัฒนาเกษตรยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
19 การศึกษาการสังเคราะห์ด้วยแสงและสถาปัตยลักษณ์ของเรือนพุ่มฝ้ายพันธุ์ศรีสำโรง 60 ในระบบการปลูกแบบระยะชิด