ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พุทธกาล รัชธร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กิตติ ลิ่มสกุล 7
2 ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ 6
3 สามารถ เจียสกุล 6
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์ 5
5 ไกรสิทธิ์ ชะลุยรัตน์ 5
6 เสมอกัน เที่ยงธรรม 5
7 สุภัตรา โล่ห์วัชระกุล 4
8 กัลยาณี คูณมี 2
9 ไพศรี ขำคม 2
10 วีรวัฒน์ อริยะวิริยานันท์ 2
11 ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ 2
12 ไพฑูรย์ วิบูลชุติกุล 2
13 ศิริมา บุนนาค 2
14 สมบูรณ์ รัตนพนากุล 2
15 ดารุณี กฤตบุญญาลัย 1
16 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
17 ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์ 1
18 ธงชาติ บวรธำรงชัย 1
19 ธีรพงศ์ ไชยมังคละ 1
20 นพวรรณ ปีสิริกานต์ 1
21 สมชาย รัตนโกมุท 1
22 อารี สหัสานันท์ 1
23 จักรกริช เจริญเมธาชัย 1
24 วิชา รัตนโชติ 1
25 ดนัยเทพ ศรีธัญรัตน์ 1
26 จักษ์ จันทรประทิน 1
27 เจษฎา ลีลากิจกุล 1
28 ธีรวงศ์ สรรค์พิพัฒน์ 1
29 อภินันท์ คงนุรัตน์ 1
30 ก้องเกียรติ ร่มสงฆ์ 1
31 แล ดิลกวิทยรัตน์ 1
32 กันต์พจน์ ทรัพย์ยืนนาน 1
33 ภิรมย์ กมลรัตนกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2552 4
3 2551 6
4 2550 5
5 2549 1
6 2548 2
7 2547 1
8 2536 1
9 2524 1
10 543 19
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการปรับลดการอุดหนุนราคา ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
2 วิวัฒนาการของการปฏิรูปที่ดินในประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีการออกกฎหมายปฏิรูปที่ดิน (พ.ศ. 2475-พ.ศ. 2518)
3 การสะสมทุนและเครือข่ายธุรกิจของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ศึกษาในเชิงเศรษฐศาสตร์การเมือง
4 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจีน และประเทศอินเดีย และโอกาสในการเพิ่มธุรกรรมทางเศรษฐกิจ การค้า สำหรับประเทศไทย
5 วิวัฒนาการของการปฏิรูปที่ดินในประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีการออกกฎหมายปฏิรูปที่ดิน [พ.ศ.2475-พ.ศ.2518]
ปี พ.ศ. 2551
6 เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการจัดสรรงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2542-2547
7 อุดรธานี: ศักยภาพและโอกาสในการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภาค อิสานตอนเหนือ
8 การขยายพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด : กรณีศึกษากลุ่มผลประโยชน์ภายในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
9 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศกับการพัฒนาที่ยั่งยืน กรณีศึกษา : 3 ชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
10 เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการจัดสรรงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ.2542-2547
11 อุดรธานี : ศักยภาพและโอกาสในการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ ของภาคอีสานตอนเหนือ
ปี พ.ศ. 2550
12 การพัฒนาระบบการจัดการคลังสินค้า โดยวิธีปฏิบัติการแบบประสานปรองดองของธุรกิจ
13 บทบาทของกลุ่มผลประโยชน์ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยกับการกำหนดนโยบายและมาตรการของรัฐ
14 เศรษฐศาสตร์การเมืองกับการจัดเก็บและขนส่งขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
15 นโยบายสาธารณะว่าด้วยโรงฆ่าสัตว์ : ศึกษากรณีผลกระทบของนโยบายพัฒนาโรงฆ่าสัตว์
16 ผลกระทบต่อการค้าเสรีที่มีต่ออุตสาหกรรมนมในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
17 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลของนโยบายโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ตามแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
ปี พ.ศ. 2548
18 รูปแบบ การจัดการห่วงโซ่อุปทานเชิงความร่วมมือ กรณีศึกษาบริษัทอุตสาหกรรมของประเทศไทย
19 การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ของการผลิตหอยเป๋าฮื้อในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2547
20 โครงสร้างตลาดของอุตสาหกรรมถุงยางอนามัย และผลกระทบต่อการใช้ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2536
21 การศึกษาต้นทุนแบบกลุ่มโรคในแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ปี พ.ศ. 2524
22 โครงสร้างการผูกขาดของอุตสาหกรรมไก่เนื้อในเขตกรุงเทพมหานคร