ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พุฒิพงศ์ วรวุฒิ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 22
2 วิทยา ยศยิ่งยวด 3
3 พูนสุข มโนมัยอุดม 2
4 ประคอง ชอบเสียง 2
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
6 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
7 วิไล ชินธเนศ 1
8 คัคนางค์ มณีศรี 1
9 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
10 อมรา ช้างทรัพย์ 1
11 สุภี นุชนารถ 1
12 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
13 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
14 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
15 Somying Tumwasorn 1
16 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
17 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
18 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
19 Boonchai Sangpetngam 1
20 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
21 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
22 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
23 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
24 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
25 อุทัย บุญประเสริฐ 1
26 พัชนี สิงห์อาษา 1
27 สุวิชา ทองสิมา 1
28 เพ็ญจันทร์ วชีโรดม 1
29 วัลลภ แย้มเหมือน 1
30 เพ็ญศิริ เอื้องอุดม 1
31 พิภพ พรหมสุทธิรักษ์ 1
32 สมพร พรมดี 1
33 พัชนี สาขากร 1
34 สิริพร สิวราวุฒิ 1
35 นิกร ดุสิตสิน 1
36 สำเริง แย้มโสภี 1
37 มณี วิทิตหิรัญกุล 1
38 วีระวรรณ จุลเกษม 1
39 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
40 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
41 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
42 ธวัชชัย สันติสุข 1
43 ประมวล วีรุตมเสน 1
44 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
45 ยุทธนา สมิตะสิริ 1
46 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
47 สุนีย์ วิบูลย์ลักษณากุล 1
48 Srilert Chotpantarat 1
49 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
50 Pantharee Boonsatorn 1
51 ศุกันยา ห้วยผัด 1
52 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
53 บรรจง คณะวรรณ 1
54 มยุรี ตันติสิระ 1
55 Garnpimol C. Ritthidej 1
56 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
57 Vimolmas Lipipun 1
58 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
59 Thanathon Sesuk 1
60 สุวดี ยาป่าคาย 1
61 เอกชัย อดุลยธรรม 1
62 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
63 Pornpimol Muanjai 1
64 ธีรวรรณ เจตะสานนท์ 1
65 Thada Jirajaras 1
66 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
67 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
68 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
69 กมลชนก ยวดยง 1
70 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
71 Sumphan Wongseripipatana 1
72 Vanida Chantarateptawan 1
73 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
74 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
75 กาญจนา แก้วเทพ 1
76 ศิริชัย ศิริกายะ 1
77 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
78 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
79 สายฝน ควรผดุง 1
80 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
81 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
82 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
83 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
84 Panee Boonthavi 1
85 Kittisak Likhitwitayawuid 1
86 Supa Chantharasakul 1
87 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
88 วัฒนชัย สมิทธากร 1
89 Jaitip Paiboon 1
90 Wilai Anomasiri 1
91 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
92 Chalermpol Leevailoj 1
93 ฉวีวรรณ จั่นสกุล 1
94 นภสร โกวรรธนะกุล 1
95 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
96 วินัย งามแสง 1
97 Phanphen Wattanaarsakit 1
98 กำจัด มงคลกุล 1
99 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
100 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
101 Yeshey Penjor 1
102 สุมิตรา พูลทอง 1
103 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
104 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
105 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
106 Anawatch Mitpratan 1
107 สิทธิพร แอกทอง 1
108 Waraporn Siriterm 1
109 Chayaporn Supachartwong 1
110 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
111 Chonticha Srisawang 1
112 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
113 Jittima Chatchawansaisin 1
114 รุ่งราวี ทองกันยา 1
115 ชอุ่ม มลิลา 1
116 Kitpramuk Tantayaporn 1
117 ละอองทิพย์ เหมะ 1
118 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
119 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
120 Puttipongse Varavudhi 1
121 Sompol Sanguanrungsirikul 1
122 Ampa Luiengpirom 1
123 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
124 Naiyana Chaiyabutr 1
125 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
126 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
127 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
128 Chakkaphan Sutthirat 1
129 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
130 ๋Janes, Gavin W. 1
131 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
132 พรรณี กาญจนพลู 1
133 วิมล เหมะจันทร 1
134 สุมา เมืองใย 1
135 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
136 Kasidit Nootong 1
137 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
138 วันดี ภิญญาวัธน์ 1
139 ไววิทย์ พุทธารี 1
140 หทัยทิพย์ จูแรงบุญ 1
141 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
142 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
143 Varunee Padmasankh 1
144 Rajalida Lipikorn 1
145 Walaisiri Muangsiri 1
146 วนิดา โพธารามิก 1
147 ประสงค์ หลำสะอาด 1
148 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
149 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
150 เบญจา แสงวรา 1
151 วาสนา เสียงดัง 1
152 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
153 กาญจนา วุฒิชัยถาวร 1
154 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
155 ประคอง ตังประพฤทธิ์กุล 1
156 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
157 ยุพาพร ไชยสีหา 1
158 วรรณภา เศรษฐีธรรม 1
159 ประธาน ดาบเพชร 1
160 Acom Sornsute 1
161 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
162 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
163 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
164 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
165 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
166 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
167 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
168 Chariya Uiyyasathian 1
169 สมชัย วัฒนการุณ 1
170 กระมล ทองธรรมชาติ 1
171 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
172 วัฒนา แซ่โหลว 1
173 อวย เกตุสิงห์ 1
174 อุษณีย์ ยศยิ่งยวด 1
175 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
176 นุชจรินทร์ แกล้วกล้า 1
177 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
178 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
179 Suchin Arunsawatwong 1
180 ฉัตรสุดา หิญชีระนันทน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2539 2
3 2535 3
4 2531 1
5 2527 1
6 2522 3
7 2520 2
8 2519 1
9 2518 2
10 2517 2
11 2516 3
12 2515 1
13 2513 3
14 2512 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2539
2 รูปแบบการหลั่งโปรแลคตินและไทรอยด์ฮอร์โมนในลิงแสม (Macaca fascicularis) เพศเมียสูงอายุที่ได้รับมอร์ฟีนอย่างต่อเนื่อง
3 ผลกระทบระยะยาวของอีสตราดิออลวาเลอเรทต่อสมดุลย์แคลเซียม และรูปแบบการหลั่งโปรแลกตินในลิงแสม (Macaca fascicularis) เพศเมียสูงอายุ
ปี พ.ศ. 2535
4 การเปลี่ยนแปลงระดับของฮอร์โมนเพศและไทรอกซินในซีรัม ของลิงหางยาวเพศเมียวัยรุ่น (Macaca fascicularis)
5 ผลกระทบระยะยาวของมอร์ฟินไฮโดรคลอไรด์ ต่อฮอร์โมนฮีสตราดิออล, โปรเจสเตอโรน, โปรแลกติน, คอร์ดิซอล ในซีรัม และ พฤติกรรมทางเพศของลิงหางยาว (Macaca fascicularis) เพศเมียที่โตเต็มวัย
6 ระดับโปรแลกตินไทโรโทรฟินและไทรอยด์ฮอร์โมนในซีรัม ของลิงหางยาวเพศเมียขณะ เลี้ยงลูกอ่อน และผลกระทบของโบรโมคริปติน ที่มีต่อการหลั่งฮอร์โมนและการสร้างน้ำนม
ปี พ.ศ. 2531
7 การชักนำให้เกิดภาวะไฮโปไทรอยด์ด้วยยาเมทิมาโซลและความสัมพันธ์ ระหว่างฮอรณ์โมนไทรอกซิน และภาวะการเจริญพันธุ์ในลิงหางยาว (Macaca Fascicularis) เพศเมีย
ปี พ.ศ. 2527
8 การตรวจหา mCG โดยวิธีฮีแมกลูติเนชั่น อินฮิบิชั่น และแบบของอิสโตรนในปัสสาวะขณะตั้งครรภ์ในลิงแสม (Macaca fascicularis)
ปี พ.ศ. 2522
9 บทบาทของกลุ่มฮอร์โมนจากต่อมไพเนียลที่มีต่อศูนย์ประสาทสมองที่ควบคุมการตกไข่และวงสืบพันธุ์ของแฮมสเตอร์สีทองเพศเมียที่โตเต็มวัย
10 การชักนำการเกิดเดซิดูอะไลเซชั่นในแฮมสเตอร์สีทองท้องเทียม โดยการฉีดสารฮีสตามีนรีลีสเสอร์และพรอสตาแกลนดิน เอฟ ทู อัลฟา เข้าช่องท้อง
11 เปรียบเทียบผลของการฝังฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน อัดรีนัลคอร์ติคอยส์และเมลาโตนิน ที่มีต่อศูนย์ประสาทส่วนไฮโปทาลามัส และบริเวณอื่นของสมองที่ควบคุมการตกไข่โดยเฉียบพลัน ในแฮมสเตอร์สีทอง
ปี พ.ศ. 2520
12 สรีรวิทยาของการสืบพันธุ์ของกระแตเพศผู้ (Tupaia glis ferruginea Raffles) โตเต็มวัยที่ตรวจพบตามธรรมชาติ
13 ความสัมพันธ์ระหว่างต่อมใต้สมองส่วนหน้า ต่อมไทรอยด์ และต่อมน้ำนม ของกระแต (Tupaia glis ferruginea Raffles) เพศเมียที่โตเต็มวัยที่พบตามธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2519
14 สรีรวิทยาของการสืบพันธุ์ของกระแตเพศเมียที่โตเต็มวัยซึ่งพบในธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2518
15 ระยะเวลาที่ตัวอสุจิหมดและการสร้างความต้านทาน ของร่างกายต่อตัวอสุจิภายหลังการทำหมันในผู้ชายไทย
16 บทบาทของโปรสแตกแกลนดินต่อการคลอดในหนู
ปี พ.ศ. 2517
17 ผลของโมโนเอมีนส์บางชนิดในหนูขาวตัวเมียแรกเกิดที่มีต่อดีฟเฟอเรนชิเอชั่น ของสมองส่วนไฮโปทาลามัสที่ควบคุมการสืบพันธุ์
18 ผลของโกนาโดโทรฟินและโกรธฮอร์โมน ที่มีต่อกลไกย้อนกลับช่วงสั้นในหนูขาวที่ยังเติบโตไม่เต็มวัย
ปี พ.ศ. 2516
19 การเปลี่ยนแปลงของรังไข่ และเนื้อเยื่อเอ็นโดมีเตรียมในผนังมดลูกของแม่ลิงแสมระหว่างเลี้ยงลูกอ่อน
20 ประสิทธิผลเปรียบเทียบของฮอร์โมนเมลาโตนิน, เซอโรโตนิน และเนื้อเยื่อของต่อมไพเนียลลิง ที่ถูกดูดน้ำออกโดยวิธีไลโอฟีไลเซชั่น ที่มีต่อหน้าที่การทำงานของต่อมใต้สมองส่วนหน้า และรังไข่ในหนูขาวตัวเมียที่โตเต็มที่แล้ว
21 ผลของตัวกำเนิดโดปามีน (แอล-โดปา) อินโดลามีนส์และตัวห้ามเอนไซม์ โมโนอมีนส์ออกซิเดส ทีมีต่อระบบประสาทส่วนกลาง ที่ควบคุมการหลั่งฮอร์โมนโกนาโดโทรฟิน จากต่อมใต้สมองส่วนหน้า การปล่อยฮอร์โมนอีสโตรเจนจากรังไข่ และการฝังตัวของตัวอ่อน ในหนูขาวที่ตั้งครรภ์ขณะมีลูกอ่
ปี พ.ศ. 2515
22 ประสิทธิผลเปรียบเทียบของฮอร์โมนจากรังไข่และต่อมหมวกไต ที่มีต่อการชักนำให้ตกไข่ในแฮมสเตอร์สีทองที่ถูกฉีดด้วยฟีนอบาร์บิทอล หรือถูกตัดต่อมใต้สมอง
ปี พ.ศ. 2513
23 การศึกษากลไกของการเสื่อมของต่อมคอร์ปัสลูเตียมในหนูขาว
24 การวิเคราะห์หาปริมาณของฮอร์โมน FSH, LH และ Prolactin จากต่อมใต้สมองส่วนหน้าของหนูขาวในระยะแรกของการตั้งครรภ์, ในระยะให้นมและระยะตั้งครรภ์ในระหว่างให้นม
25 ผลของยากดประสาทชนิดต่าง ๆ ที่มีต่อการทำงานของคอร์ปัสลูเตียม และต่อฮอร์โมนที่จำเป็นสำหรับการฝังตัวของตัวอ่อน ในโกลเดนแฮมสเตอร์
ปี พ.ศ. 2512
26 ผลของฮอร์โมนแอนโดรเจนสที่มีต่อการฝังตัวของตัวอ่อนที่ผนังมดลูก ของหนูขาว ซึ่งตัดรังไข่ทิ้ง และฉีดโปรเจสเตอรโรนช่วย
27 ผลของสารเคมีบางชนิดที่มีต่อการฝังตัวของตัวอ่อน ที่ผนังมดลูกของแม่หนูขาว ขณะที่ถูกชักนำให้เกิดยืดเวลาการฝังตัวของตัวอ่อน
28 ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการปรากฏของ polyovular follicles ในรังไข่ของหนูขาวเพศเมีย
29 ผลของฮอร์โมนแอนโดรเจนสที่มีต่อการฝังตัวของตัวอ่อนที่ผนังมดลูก ของหนูขาว ซึ่งตัดรังไข่ทิ้ง และฉีดโปรเจสเตอรโรนช่วย