ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พุฒิพงศ์ วรวุฒิ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 22
2 วิทยา ยศยิ่งยวด 3
3 พูนสุข มโนมัยอุดม 2
4 ประคอง ชอบเสียง 2
5 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
6 Yeshey Penjor 1
7 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
8 รุ่งราวี ทองกันยา 1
9 สุมิตรา พูลทอง 1
10 ๋Janes, Gavin W. 1
11 Chakkaphan Sutthirat 1
12 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
13 กำจัด มงคลกุล 1
14 ชอุ่ม มลิลา 1
15 วินัย งามแสง 1
16 Chonticha Srisawang 1
17 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
18 Jittima Chatchawansaisin 1
19 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
20 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
21 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
22 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
23 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
24 Phanphen Wattanaarsakit 1
25 นภสร โกวรรธนะกุล 1
26 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
27 Ampa Luiengpirom 1
28 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
29 Naiyana Chaiyabutr 1
30 Sompol Sanguanrungsirikul 1
31 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
32 บรรจง คณะวรรณ 1
33 Vimolmas Lipipun 1
34 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
35 มยุรี ตันติสิระ 1
36 Puttipongse Varavudhi 1
37 Kitpramuk Tantayaporn 1
38 วิมล เหมะจันทร 1
39 สุมา เมืองใย 1
40 Chayaporn Supachartwong 1
41 พรรณี กาญจนพลู 1
42 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
43 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
44 ละอองทิพย์ เหมะ 1
45 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
46 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
47 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
48 สิทธิพร แอกทอง 1
49 Walaisiri Muangsiri 1
50 Pantharee Boonsatorn 1
51 ศุกันยา ห้วยผัด 1
52 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
53 Rajalida Lipikorn 1
54 วรรณภา เศรษฐีธรรม 1
55 วัฒนา แซ่โหลว 1
56 อวย เกตุสิงห์ 1
57 อุษณีย์ ยศยิ่งยวด 1
58 ประธาน ดาบเพชร 1
59 Thanathon Sesuk 1
60 สุวดี ยาป่าคาย 1
61 เอกชัย อดุลยธรรม 1
62 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
63 Pornpimol Muanjai 1
64 ธีรวรรณ เจตะสานนท์ 1
65 Thada Jirajaras 1
66 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
67 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
68 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
69 กมลชนก ยวดยง 1
70 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
71 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
72 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
73 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
74 Chariya Uiyyasathian 1
75 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
76 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
77 Kasidit Nootong 1
78 Anawatch Mitpratan 1
79 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
80 Waraporn Siriterm 1
81 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
82 Acom Sornsute 1
83 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
84 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
85 Suchin Arunsawatwong 1
86 นุชจรินทร์ แกล้วกล้า 1
87 กระมล ทองธรรมชาติ 1
88 สมชัย วัฒนการุณ 1
89 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
90 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
91 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
92 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
93 Sumphan Wongseripipatana 1
94 เพ็ญจันทร์ วชีโรดม 1
95 วัลลภ แย้มเหมือน 1
96 เพ็ญศิริ เอื้องอุดม 1
97 สำเริง แย้มโสภี 1
98 สุวิชา ทองสิมา 1
99 พิภพ พรหมสุทธิรักษ์ 1
100 สิริพร สิวราวุฒิ 1
101 นิกร ดุสิตสิน 1
102 สมพร พรมดี 1
103 มณี วิทิตหิรัญกุล 1
104 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
105 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
106 พัชนี สิงห์อาษา 1
107 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
108 สุนีย์ วิบูลย์ลักษณากุล 1
109 วีระวรรณ จุลเกษม 1
110 ธวัชชัย สันติสุข 1
111 ยุทธนา สมิตะสิริ 1
112 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
113 ประมวล วีรุตมเสน 1
114 พัชนี สาขากร 1
115 สายฝน ควรผดุง 1
116 หทัยทิพย์ จูแรงบุญ 1
117 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
118 ประสงค์ หลำสะอาด 1
119 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
120 ไววิทย์ พุทธารี 1
121 วันดี ภิญญาวัธน์ 1
122 วนิดา โพธารามิก 1
123 Varunee Padmasankh 1
124 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
125 ประคอง ตังประพฤทธิ์กุล 1
126 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
127 วาสนา เสียงดัง 1
128 ฉวีวรรณ จั่นสกุล 1
129 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
130 ฉัตรสุดา หิญชีระนันทน์ 1
131 เบญจา แสงวรา 1
132 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
133 ยุพาพร ไชยสีหา 1
134 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
135 กาญจนา วุฒิชัยถาวร 1
136 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
137 สุภี นุชนารถ 1
138 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
139 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
140 กาญจนา แก้วเทพ 1
141 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
142 Vanida Chantarateptawan 1
143 ศิริชัย ศิริกายะ 1
144 Srilert Chotpantarat 1
145 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
146 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
147 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
148 Jaitip Paiboon 1
149 Panee Boonthavi 1
150 Kittisak Likhitwitayawuid 1
151 Supa Chantharasakul 1
152 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
153 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
154 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
155 Wilai Anomasiri 1
156 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
157 วัฒนชัย สมิทธากร 1
158 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
159 Chalermpol Leevailoj 1
160 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
161 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
162 วิไล ชินธเนศ 1
163 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
164 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
165 คัคนางค์ มณีศรี 1
166 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
167 อมรา ช้างทรัพย์ 1
168 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
169 อุทัย บุญประเสริฐ 1
170 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
171 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
172 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
173 Boonchai Sangpetngam 1
174 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
175 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
176 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
177 Somying Tumwasorn 1
178 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
179 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
180 Garnpimol C. Ritthidej 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2539 2
3 2535 3
4 2531 1
5 2527 1
6 2522 3
7 2520 2
8 2519 1
9 2518 2
10 2517 2
11 2516 3
12 2515 1
13 2513 3
14 2512 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2539
2 รูปแบบการหลั่งโปรแลคตินและไทรอยด์ฮอร์โมนในลิงแสม (Macaca fascicularis) เพศเมียสูงอายุที่ได้รับมอร์ฟีนอย่างต่อเนื่อง
3 ผลกระทบระยะยาวของอีสตราดิออลวาเลอเรทต่อสมดุลย์แคลเซียม และรูปแบบการหลั่งโปรแลกตินในลิงแสม (Macaca fascicularis) เพศเมียสูงอายุ
ปี พ.ศ. 2535
4 การเปลี่ยนแปลงระดับของฮอร์โมนเพศและไทรอกซินในซีรัม ของลิงหางยาวเพศเมียวัยรุ่น (Macaca fascicularis)
5 ผลกระทบระยะยาวของมอร์ฟินไฮโดรคลอไรด์ ต่อฮอร์โมนฮีสตราดิออล, โปรเจสเตอโรน, โปรแลกติน, คอร์ดิซอล ในซีรัม และ พฤติกรรมทางเพศของลิงหางยาว (Macaca fascicularis) เพศเมียที่โตเต็มวัย
6 ระดับโปรแลกตินไทโรโทรฟินและไทรอยด์ฮอร์โมนในซีรัม ของลิงหางยาวเพศเมียขณะ เลี้ยงลูกอ่อน และผลกระทบของโบรโมคริปติน ที่มีต่อการหลั่งฮอร์โมนและการสร้างน้ำนม
ปี พ.ศ. 2531
7 การชักนำให้เกิดภาวะไฮโปไทรอยด์ด้วยยาเมทิมาโซลและความสัมพันธ์ ระหว่างฮอรณ์โมนไทรอกซิน และภาวะการเจริญพันธุ์ในลิงหางยาว (Macaca Fascicularis) เพศเมีย
ปี พ.ศ. 2527
8 การตรวจหา mCG โดยวิธีฮีแมกลูติเนชั่น อินฮิบิชั่น และแบบของอิสโตรนในปัสสาวะขณะตั้งครรภ์ในลิงแสม (Macaca fascicularis)
ปี พ.ศ. 2522
9 บทบาทของกลุ่มฮอร์โมนจากต่อมไพเนียลที่มีต่อศูนย์ประสาทสมองที่ควบคุมการตกไข่และวงสืบพันธุ์ของแฮมสเตอร์สีทองเพศเมียที่โตเต็มวัย
10 การชักนำการเกิดเดซิดูอะไลเซชั่นในแฮมสเตอร์สีทองท้องเทียม โดยการฉีดสารฮีสตามีนรีลีสเสอร์และพรอสตาแกลนดิน เอฟ ทู อัลฟา เข้าช่องท้อง
11 เปรียบเทียบผลของการฝังฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน อัดรีนัลคอร์ติคอยส์และเมลาโตนิน ที่มีต่อศูนย์ประสาทส่วนไฮโปทาลามัส และบริเวณอื่นของสมองที่ควบคุมการตกไข่โดยเฉียบพลัน ในแฮมสเตอร์สีทอง
ปี พ.ศ. 2520
12 สรีรวิทยาของการสืบพันธุ์ของกระแตเพศผู้ (Tupaia glis ferruginea Raffles) โตเต็มวัยที่ตรวจพบตามธรรมชาติ
13 ความสัมพันธ์ระหว่างต่อมใต้สมองส่วนหน้า ต่อมไทรอยด์ และต่อมน้ำนม ของกระแต (Tupaia glis ferruginea Raffles) เพศเมียที่โตเต็มวัยที่พบตามธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2519
14 สรีรวิทยาของการสืบพันธุ์ของกระแตเพศเมียที่โตเต็มวัยซึ่งพบในธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2518
15 ระยะเวลาที่ตัวอสุจิหมดและการสร้างความต้านทาน ของร่างกายต่อตัวอสุจิภายหลังการทำหมันในผู้ชายไทย
16 บทบาทของโปรสแตกแกลนดินต่อการคลอดในหนู
ปี พ.ศ. 2517
17 ผลของโมโนเอมีนส์บางชนิดในหนูขาวตัวเมียแรกเกิดที่มีต่อดีฟเฟอเรนชิเอชั่น ของสมองส่วนไฮโปทาลามัสที่ควบคุมการสืบพันธุ์
18 ผลของโกนาโดโทรฟินและโกรธฮอร์โมน ที่มีต่อกลไกย้อนกลับช่วงสั้นในหนูขาวที่ยังเติบโตไม่เต็มวัย
ปี พ.ศ. 2516
19 การเปลี่ยนแปลงของรังไข่ และเนื้อเยื่อเอ็นโดมีเตรียมในผนังมดลูกของแม่ลิงแสมระหว่างเลี้ยงลูกอ่อน
20 ประสิทธิผลเปรียบเทียบของฮอร์โมนเมลาโตนิน, เซอโรโตนิน และเนื้อเยื่อของต่อมไพเนียลลิง ที่ถูกดูดน้ำออกโดยวิธีไลโอฟีไลเซชั่น ที่มีต่อหน้าที่การทำงานของต่อมใต้สมองส่วนหน้า และรังไข่ในหนูขาวตัวเมียที่โตเต็มที่แล้ว
21 ผลของตัวกำเนิดโดปามีน (แอล-โดปา) อินโดลามีนส์และตัวห้ามเอนไซม์ โมโนอมีนส์ออกซิเดส ทีมีต่อระบบประสาทส่วนกลาง ที่ควบคุมการหลั่งฮอร์โมนโกนาโดโทรฟิน จากต่อมใต้สมองส่วนหน้า การปล่อยฮอร์โมนอีสโตรเจนจากรังไข่ และการฝังตัวของตัวอ่อน ในหนูขาวที่ตั้งครรภ์ขณะมีลูกอ่
ปี พ.ศ. 2515
22 ประสิทธิผลเปรียบเทียบของฮอร์โมนจากรังไข่และต่อมหมวกไต ที่มีต่อการชักนำให้ตกไข่ในแฮมสเตอร์สีทองที่ถูกฉีดด้วยฟีนอบาร์บิทอล หรือถูกตัดต่อมใต้สมอง
ปี พ.ศ. 2513
23 การศึกษากลไกของการเสื่อมของต่อมคอร์ปัสลูเตียมในหนูขาว
24 การวิเคราะห์หาปริมาณของฮอร์โมน FSH, LH และ Prolactin จากต่อมใต้สมองส่วนหน้าของหนูขาวในระยะแรกของการตั้งครรภ์, ในระยะให้นมและระยะตั้งครรภ์ในระหว่างให้นม
25 ผลของยากดประสาทชนิดต่าง ๆ ที่มีต่อการทำงานของคอร์ปัสลูเตียม และต่อฮอร์โมนที่จำเป็นสำหรับการฝังตัวของตัวอ่อน ในโกลเดนแฮมสเตอร์
ปี พ.ศ. 2512
26 ผลของฮอร์โมนแอนโดรเจนสที่มีต่อการฝังตัวของตัวอ่อนที่ผนังมดลูก ของหนูขาว ซึ่งตัดรังไข่ทิ้ง และฉีดโปรเจสเตอรโรนช่วย
27 ผลของสารเคมีบางชนิดที่มีต่อการฝังตัวของตัวอ่อน ที่ผนังมดลูกของแม่หนูขาว ขณะที่ถูกชักนำให้เกิดยืดเวลาการฝังตัวของตัวอ่อน
28 ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการปรากฏของ polyovular follicles ในรังไข่ของหนูขาวเพศเมีย
29 ผลของฮอร์โมนแอนโดรเจนสที่มีต่อการฝังตัวของตัวอ่อนที่ผนังมดลูก ของหนูขาว ซึ่งตัดรังไข่ทิ้ง และฉีดโปรเจสเตอรโรนช่วย