ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พุฒิพงศ์ วรวุฒิ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 22
2 วิทยา ยศยิ่งยวด 3
3 ประคอง ชอบเสียง 2
4 พูนสุข มโนมัยอุดม 2
5 Puttipongse Varavudhi 1
6 Kitpramuk Tantayaporn 1
7 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
8 Sompol Sanguanrungsirikul 1
9 ละอองทิพย์ เหมะ 1
10 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
11 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
12 Ampa Luiengpirom 1
13 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
14 Naiyana Chaiyabutr 1
15 วิมล เหมะจันทร 1
16 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
17 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
18 Chakkaphan Sutthirat 1
19 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
20 พรรณี กาญจนพลู 1
21 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
22 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
23 บรรจง คณะวรรณ 1
24 สุมา เมืองใย 1
25 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
26 Vimolmas Lipipun 1
27 Jaitip Paiboon 1
28 Wilai Anomasiri 1
29 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
30 วัฒนชัย สมิทธากร 1
31 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
32 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
33 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
34 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
35 กาญจนา แก้วเทพ 1
36 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
37 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
38 Garnpimol C. Ritthidej 1
39 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
40 ๋Janes, Gavin W. 1
41 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
42 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
43 Sumphan Wongseripipatana 1
44 Panee Boonthavi 1
45 Kittisak Likhitwitayawuid 1
46 Supa Chantharasakul 1
47 มยุรี ตันติสิระ 1
48 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
49 Acom Sornsute 1
50 Pantharee Boonsatorn 1
51 ศุกันยา ห้วยผัด 1
52 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
53 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
54 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
55 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
56 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
57 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
58 Chariya Uiyyasathian 1
59 Thanathon Sesuk 1
60 สุวดี ยาป่าคาย 1
61 เอกชัย อดุลยธรรม 1
62 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
63 Pornpimol Muanjai 1
64 ธีรวรรณ เจตะสานนท์ 1
65 Thada Jirajaras 1
66 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
67 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
68 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
69 กมลชนก ยวดยง 1
70 Kasidit Nootong 1
71 Waraporn Siriterm 1
72 กำจัด มงคลกุล 1
73 นภสร โกวรรธนะกุล 1
74 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
75 วินัย งามแสง 1
76 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
77 สุมิตรา พูลทอง 1
78 รุ่งราวี ทองกันยา 1
79 Vanida Chantarateptawan 1
80 Yeshey Penjor 1
81 Phanphen Wattanaarsakit 1
82 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
83 Chayaporn Supachartwong 1
84 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
85 Anawatch Mitpratan 1
86 สิทธิพร แอกทอง 1
87 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
88 Jittima Chatchawansaisin 1
89 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
90 Chonticha Srisawang 1
91 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
92 ชอุ่ม มลิลา 1
93 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
94 ประคอง ตังประพฤทธิ์กุล 1
95 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
96 ยุพาพร ไชยสีหา 1
97 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
98 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
99 ประสงค์ หลำสะอาด 1
100 ไววิทย์ พุทธารี 1
101 หทัยทิพย์ จูแรงบุญ 1
102 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
103 กาญจนา วุฒิชัยถาวร 1
104 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
105 สายฝน ควรผดุง 1
106 พัชนี สาขากร 1
107 สิริพร สิวราวุฒิ 1
108 นิกร ดุสิตสิน 1
109 ฉัตรสุดา หิญชีระนันทน์ 1
110 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
111 เบญจา แสงวรา 1
112 วาสนา เสียงดัง 1
113 ฉวีวรรณ จั่นสกุล 1
114 วันดี ภิญญาวัธน์ 1
115 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
116 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
117 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
118 Suchin Arunsawatwong 1
119 นุชจรินทร์ แกล้วกล้า 1
120 กระมล ทองธรรมชาติ 1
121 สมชัย วัฒนการุณ 1
122 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
123 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
124 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
125 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
126 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
127 Rajalida Lipikorn 1
128 Walaisiri Muangsiri 1
129 วนิดา โพธารามิก 1
130 Varunee Padmasankh 1
131 วรรณภา เศรษฐีธรรม 1
132 ประธาน ดาบเพชร 1
133 วัฒนา แซ่โหลว 1
134 อวย เกตุสิงห์ 1
135 อุษณีย์ ยศยิ่งยวด 1
136 สมพร พรมดี 1
137 พิภพ พรหมสุทธิรักษ์ 1
138 อุทัย บุญประเสริฐ 1
139 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
140 Somying Tumwasorn 1
141 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
142 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
143 วิไล ชินธเนศ 1
144 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
145 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
146 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
147 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
148 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
149 Chalermpol Leevailoj 1
150 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
151 Srilert Chotpantarat 1
152 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
153 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
154 Boonchai Sangpetngam 1
155 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
156 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
157 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
158 คัคนางค์ มณีศรี 1
159 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
160 มณี วิทิตหิรัญกุล 1
161 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
162 ยุทธนา สมิตะสิริ 1
163 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
164 สำเริง แย้มโสภี 1
165 เพ็ญศิริ เอื้องอุดม 1
166 สุวิชา ทองสิมา 1
167 เพ็ญจันทร์ วชีโรดม 1
168 วัลลภ แย้มเหมือน 1
169 ประมวล วีรุตมเสน 1
170 ธวัชชัย สันติสุข 1
171 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
172 สุภี นุชนารถ 1
173 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
174 อมรา ช้างทรัพย์ 1
175 สุนีย์ วิบูลย์ลักษณากุล 1
176 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
177 วีระวรรณ จุลเกษม 1
178 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
179 พัชนี สิงห์อาษา 1
180 ศิริชัย ศิริกายะ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2539 2
3 2535 3
4 2531 1
5 2527 1
6 2522 3
7 2520 2
8 2519 1
9 2518 2
10 2517 2
11 2516 3
12 2515 1
13 2513 3
14 2512 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2539
2 รูปแบบการหลั่งโปรแลคตินและไทรอยด์ฮอร์โมนในลิงแสม (Macaca fascicularis) เพศเมียสูงอายุที่ได้รับมอร์ฟีนอย่างต่อเนื่อง
3 ผลกระทบระยะยาวของอีสตราดิออลวาเลอเรทต่อสมดุลย์แคลเซียม และรูปแบบการหลั่งโปรแลกตินในลิงแสม (Macaca fascicularis) เพศเมียสูงอายุ
ปี พ.ศ. 2535
4 การเปลี่ยนแปลงระดับของฮอร์โมนเพศและไทรอกซินในซีรัม ของลิงหางยาวเพศเมียวัยรุ่น (Macaca fascicularis)
5 ผลกระทบระยะยาวของมอร์ฟินไฮโดรคลอไรด์ ต่อฮอร์โมนฮีสตราดิออล, โปรเจสเตอโรน, โปรแลกติน, คอร์ดิซอล ในซีรัม และ พฤติกรรมทางเพศของลิงหางยาว (Macaca fascicularis) เพศเมียที่โตเต็มวัย
6 ระดับโปรแลกตินไทโรโทรฟินและไทรอยด์ฮอร์โมนในซีรัม ของลิงหางยาวเพศเมียขณะ เลี้ยงลูกอ่อน และผลกระทบของโบรโมคริปติน ที่มีต่อการหลั่งฮอร์โมนและการสร้างน้ำนม
ปี พ.ศ. 2531
7 การชักนำให้เกิดภาวะไฮโปไทรอยด์ด้วยยาเมทิมาโซลและความสัมพันธ์ ระหว่างฮอรณ์โมนไทรอกซิน และภาวะการเจริญพันธุ์ในลิงหางยาว (Macaca Fascicularis) เพศเมีย
ปี พ.ศ. 2527
8 การตรวจหา mCG โดยวิธีฮีแมกลูติเนชั่น อินฮิบิชั่น และแบบของอิสโตรนในปัสสาวะขณะตั้งครรภ์ในลิงแสม (Macaca fascicularis)
ปี พ.ศ. 2522
9 บทบาทของกลุ่มฮอร์โมนจากต่อมไพเนียลที่มีต่อศูนย์ประสาทสมองที่ควบคุมการตกไข่และวงสืบพันธุ์ของแฮมสเตอร์สีทองเพศเมียที่โตเต็มวัย
10 การชักนำการเกิดเดซิดูอะไลเซชั่นในแฮมสเตอร์สีทองท้องเทียม โดยการฉีดสารฮีสตามีนรีลีสเสอร์และพรอสตาแกลนดิน เอฟ ทู อัลฟา เข้าช่องท้อง
11 เปรียบเทียบผลของการฝังฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน อัดรีนัลคอร์ติคอยส์และเมลาโตนิน ที่มีต่อศูนย์ประสาทส่วนไฮโปทาลามัส และบริเวณอื่นของสมองที่ควบคุมการตกไข่โดยเฉียบพลัน ในแฮมสเตอร์สีทอง
ปี พ.ศ. 2520
12 สรีรวิทยาของการสืบพันธุ์ของกระแตเพศผู้ (Tupaia glis ferruginea Raffles) โตเต็มวัยที่ตรวจพบตามธรรมชาติ
13 ความสัมพันธ์ระหว่างต่อมใต้สมองส่วนหน้า ต่อมไทรอยด์ และต่อมน้ำนม ของกระแต (Tupaia glis ferruginea Raffles) เพศเมียที่โตเต็มวัยที่พบตามธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2519
14 สรีรวิทยาของการสืบพันธุ์ของกระแตเพศเมียที่โตเต็มวัยซึ่งพบในธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2518
15 ระยะเวลาที่ตัวอสุจิหมดและการสร้างความต้านทาน ของร่างกายต่อตัวอสุจิภายหลังการทำหมันในผู้ชายไทย
16 บทบาทของโปรสแตกแกลนดินต่อการคลอดในหนู
ปี พ.ศ. 2517
17 ผลของโมโนเอมีนส์บางชนิดในหนูขาวตัวเมียแรกเกิดที่มีต่อดีฟเฟอเรนชิเอชั่น ของสมองส่วนไฮโปทาลามัสที่ควบคุมการสืบพันธุ์
18 ผลของโกนาโดโทรฟินและโกรธฮอร์โมน ที่มีต่อกลไกย้อนกลับช่วงสั้นในหนูขาวที่ยังเติบโตไม่เต็มวัย
ปี พ.ศ. 2516
19 การเปลี่ยนแปลงของรังไข่ และเนื้อเยื่อเอ็นโดมีเตรียมในผนังมดลูกของแม่ลิงแสมระหว่างเลี้ยงลูกอ่อน
20 ประสิทธิผลเปรียบเทียบของฮอร์โมนเมลาโตนิน, เซอโรโตนิน และเนื้อเยื่อของต่อมไพเนียลลิง ที่ถูกดูดน้ำออกโดยวิธีไลโอฟีไลเซชั่น ที่มีต่อหน้าที่การทำงานของต่อมใต้สมองส่วนหน้า และรังไข่ในหนูขาวตัวเมียที่โตเต็มที่แล้ว
21 ผลของตัวกำเนิดโดปามีน (แอล-โดปา) อินโดลามีนส์และตัวห้ามเอนไซม์ โมโนอมีนส์ออกซิเดส ทีมีต่อระบบประสาทส่วนกลาง ที่ควบคุมการหลั่งฮอร์โมนโกนาโดโทรฟิน จากต่อมใต้สมองส่วนหน้า การปล่อยฮอร์โมนอีสโตรเจนจากรังไข่ และการฝังตัวของตัวอ่อน ในหนูขาวที่ตั้งครรภ์ขณะมีลูกอ่
ปี พ.ศ. 2515
22 ประสิทธิผลเปรียบเทียบของฮอร์โมนจากรังไข่และต่อมหมวกไต ที่มีต่อการชักนำให้ตกไข่ในแฮมสเตอร์สีทองที่ถูกฉีดด้วยฟีนอบาร์บิทอล หรือถูกตัดต่อมใต้สมอง
ปี พ.ศ. 2513
23 การศึกษากลไกของการเสื่อมของต่อมคอร์ปัสลูเตียมในหนูขาว
24 การวิเคราะห์หาปริมาณของฮอร์โมน FSH, LH และ Prolactin จากต่อมใต้สมองส่วนหน้าของหนูขาวในระยะแรกของการตั้งครรภ์, ในระยะให้นมและระยะตั้งครรภ์ในระหว่างให้นม
25 ผลของยากดประสาทชนิดต่าง ๆ ที่มีต่อการทำงานของคอร์ปัสลูเตียม และต่อฮอร์โมนที่จำเป็นสำหรับการฝังตัวของตัวอ่อน ในโกลเดนแฮมสเตอร์
ปี พ.ศ. 2512
26 ผลของฮอร์โมนแอนโดรเจนสที่มีต่อการฝังตัวของตัวอ่อนที่ผนังมดลูก ของหนูขาว ซึ่งตัดรังไข่ทิ้ง และฉีดโปรเจสเตอรโรนช่วย
27 ผลของสารเคมีบางชนิดที่มีต่อการฝังตัวของตัวอ่อน ที่ผนังมดลูกของแม่หนูขาว ขณะที่ถูกชักนำให้เกิดยืดเวลาการฝังตัวของตัวอ่อน
28 ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการปรากฏของ polyovular follicles ในรังไข่ของหนูขาวเพศเมีย
29 ผลของฮอร์โมนแอนโดรเจนสที่มีต่อการฝังตัวของตัวอ่อนที่ผนังมดลูก ของหนูขาว ซึ่งตัดรังไข่ทิ้ง และฉีดโปรเจสเตอรโรนช่วย