ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พุฒิพงศ์ วรวุฒิ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 22
2 วิทยา ยศยิ่งยวด 3
3 ประคอง ชอบเสียง 2
4 พูนสุข มโนมัยอุดม 2
5 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
6 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
7 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
8 ละอองทิพย์ เหมะ 1
9 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
10 Puttipongse Varavudhi 1
11 Naiyana Chaiyabutr 1
12 Sompol Sanguanrungsirikul 1
13 วิมล เหมะจันทร 1
14 Kitpramuk Tantayaporn 1
15 พรรณี กาญจนพลู 1
16 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
17 ๋Janes, Gavin W. 1
18 ชอุ่ม มลิลา 1
19 รุ่งราวี ทองกันยา 1
20 Chakkaphan Sutthirat 1
21 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
22 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
23 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
24 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
25 สุมา เมืองใย 1
26 บรรจง คณะวรรณ 1
27 วัฒนชัย สมิทธากร 1
28 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
29 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
30 Panee Boonthavi 1
31 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
32 Wilai Anomasiri 1
33 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
34 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
35 Jaitip Paiboon 1
36 Kittisak Likhitwitayawuid 1
37 Supa Chantharasakul 1
38 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
39 มยุรี ตันติสิระ 1
40 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
41 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
42 Vimolmas Lipipun 1
43 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
44 Sumphan Wongseripipatana 1
45 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
46 Garnpimol C. Ritthidej 1
47 Ampa Luiengpirom 1
48 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
49 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
50 สมชัย วัฒนการุณ 1
51 กระมล ทองธรรมชาติ 1
52 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
53 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
54 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
55 Chariya Uiyyasathian 1
56 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
57 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
58 Acom Sornsute 1
59 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
60 Suchin Arunsawatwong 1
61 อุษณีย์ ยศยิ่งยวด 1
62 ประธาน ดาบเพชร 1
63 วรรณภา เศรษฐีธรรม 1
64 Rajalida Lipikorn 1
65 อวย เกตุสิงห์ 1
66 วัฒนา แซ่โหลว 1
67 นุชจรินทร์ แกล้วกล้า 1
68 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
69 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
70 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
71 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
72 วินัย งามแสง 1
73 Phanphen Wattanaarsakit 1
74 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
75 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
76 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
77 นภสร โกวรรธนะกุล 1
78 สุมิตรา พูลทอง 1
79 กาญจนา แก้วเทพ 1
80 กำจัด มงคลกุล 1
81 Chonticha Srisawang 1
82 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
83 สิทธิพร แอกทอง 1
84 Waraporn Siriterm 1
85 Kasidit Nootong 1
86 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
87 Anawatch Mitpratan 1
88 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
89 Jittima Chatchawansaisin 1
90 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
91 Chayaporn Supachartwong 1
92 Yeshey Penjor 1
93 Vanida Chantarateptawan 1
94 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
95 กาญจนา วุฒิชัยถาวร 1
96 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
97 เบญจา แสงวรา 1
98 ยุพาพร ไชยสีหา 1
99 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
100 ประสงค์ หลำสะอาด 1
101 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
102 ประคอง ตังประพฤทธิ์กุล 1
103 วาสนา เสียงดัง 1
104 ฉวีวรรณ จั่นสกุล 1
105 นิกร ดุสิตสิน 1
106 สมพร พรมดี 1
107 พิภพ พรหมสุทธิรักษ์ 1
108 สุวิชา ทองสิมา 1
109 สิริพร สิวราวุฒิ 1
110 พัชนี สาขากร 1
111 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
112 ฉัตรสุดา หิญชีระนันทน์ 1
113 สายฝน ควรผดุง 1
114 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
115 หทัยทิพย์ จูแรงบุญ 1
116 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
117 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
118 กมลชนก ยวดยง 1
119 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
120 สุวดี ยาป่าคาย 1
121 Thanathon Sesuk 1
122 Pantharee Boonsatorn 1
123 ศุกันยา ห้วยผัด 1
124 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
125 Thada Jirajaras 1
126 เอกชัย อดุลยธรรม 1
127 Varunee Padmasankh 1
128 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
129 วันดี ภิญญาวัธน์ 1
130 ไววิทย์ พุทธารี 1
131 วนิดา โพธารามิก 1
132 Walaisiri Muangsiri 1
133 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
134 Pornpimol Muanjai 1
135 ธีรวรรณ เจตะสานนท์ 1
136 เพ็ญจันทร์ วชีโรดม 1
137 วัลลภ แย้มเหมือน 1
138 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
139 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
140 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
141 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
142 Somying Tumwasorn 1
143 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
144 วิไล ชินธเนศ 1
145 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
146 อุทัย บุญประเสริฐ 1
147 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
148 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
149 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
150 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
151 ศิริชัย ศิริกายะ 1
152 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
153 Srilert Chotpantarat 1
154 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
155 Boonchai Sangpetngam 1
156 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
157 Chalermpol Leevailoj 1
158 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
159 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
160 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
161 ประมวล วีรุตมเสน 1
162 ธวัชชัย สันติสุข 1
163 วีระวรรณ จุลเกษม 1
164 ยุทธนา สมิตะสิริ 1
165 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
166 เพ็ญศิริ เอื้องอุดม 1
167 สำเริง แย้มโสภี 1
168 มณี วิทิตหิรัญกุล 1
169 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
170 พัชนี สิงห์อาษา 1
171 อมรา ช้างทรัพย์ 1
172 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
173 คัคนางค์ มณีศรี 1
174 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
175 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
176 สุภี นุชนารถ 1
177 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
178 สุนีย์ วิบูลย์ลักษณากุล 1
179 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
180 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2539 2
3 2535 3
4 2531 1
5 2527 1
6 2522 3
7 2520 2
8 2519 1
9 2518 2
10 2517 2
11 2516 3
12 2515 1
13 2513 3
14 2512 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2539
2 รูปแบบการหลั่งโปรแลคตินและไทรอยด์ฮอร์โมนในลิงแสม (Macaca fascicularis) เพศเมียสูงอายุที่ได้รับมอร์ฟีนอย่างต่อเนื่อง
3 ผลกระทบระยะยาวของอีสตราดิออลวาเลอเรทต่อสมดุลย์แคลเซียม และรูปแบบการหลั่งโปรแลกตินในลิงแสม (Macaca fascicularis) เพศเมียสูงอายุ
ปี พ.ศ. 2535
4 การเปลี่ยนแปลงระดับของฮอร์โมนเพศและไทรอกซินในซีรัม ของลิงหางยาวเพศเมียวัยรุ่น (Macaca fascicularis)
5 ผลกระทบระยะยาวของมอร์ฟินไฮโดรคลอไรด์ ต่อฮอร์โมนฮีสตราดิออล, โปรเจสเตอโรน, โปรแลกติน, คอร์ดิซอล ในซีรัม และ พฤติกรรมทางเพศของลิงหางยาว (Macaca fascicularis) เพศเมียที่โตเต็มวัย
6 ระดับโปรแลกตินไทโรโทรฟินและไทรอยด์ฮอร์โมนในซีรัม ของลิงหางยาวเพศเมียขณะ เลี้ยงลูกอ่อน และผลกระทบของโบรโมคริปติน ที่มีต่อการหลั่งฮอร์โมนและการสร้างน้ำนม
ปี พ.ศ. 2531
7 การชักนำให้เกิดภาวะไฮโปไทรอยด์ด้วยยาเมทิมาโซลและความสัมพันธ์ ระหว่างฮอรณ์โมนไทรอกซิน และภาวะการเจริญพันธุ์ในลิงหางยาว (Macaca Fascicularis) เพศเมีย
ปี พ.ศ. 2527
8 การตรวจหา mCG โดยวิธีฮีแมกลูติเนชั่น อินฮิบิชั่น และแบบของอิสโตรนในปัสสาวะขณะตั้งครรภ์ในลิงแสม (Macaca fascicularis)
ปี พ.ศ. 2522
9 บทบาทของกลุ่มฮอร์โมนจากต่อมไพเนียลที่มีต่อศูนย์ประสาทสมองที่ควบคุมการตกไข่และวงสืบพันธุ์ของแฮมสเตอร์สีทองเพศเมียที่โตเต็มวัย
10 การชักนำการเกิดเดซิดูอะไลเซชั่นในแฮมสเตอร์สีทองท้องเทียม โดยการฉีดสารฮีสตามีนรีลีสเสอร์และพรอสตาแกลนดิน เอฟ ทู อัลฟา เข้าช่องท้อง
11 เปรียบเทียบผลของการฝังฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน อัดรีนัลคอร์ติคอยส์และเมลาโตนิน ที่มีต่อศูนย์ประสาทส่วนไฮโปทาลามัส และบริเวณอื่นของสมองที่ควบคุมการตกไข่โดยเฉียบพลัน ในแฮมสเตอร์สีทอง
ปี พ.ศ. 2520
12 สรีรวิทยาของการสืบพันธุ์ของกระแตเพศผู้ (Tupaia glis ferruginea Raffles) โตเต็มวัยที่ตรวจพบตามธรรมชาติ
13 ความสัมพันธ์ระหว่างต่อมใต้สมองส่วนหน้า ต่อมไทรอยด์ และต่อมน้ำนม ของกระแต (Tupaia glis ferruginea Raffles) เพศเมียที่โตเต็มวัยที่พบตามธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2519
14 สรีรวิทยาของการสืบพันธุ์ของกระแตเพศเมียที่โตเต็มวัยซึ่งพบในธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2518
15 ระยะเวลาที่ตัวอสุจิหมดและการสร้างความต้านทาน ของร่างกายต่อตัวอสุจิภายหลังการทำหมันในผู้ชายไทย
16 บทบาทของโปรสแตกแกลนดินต่อการคลอดในหนู
ปี พ.ศ. 2517
17 ผลของโมโนเอมีนส์บางชนิดในหนูขาวตัวเมียแรกเกิดที่มีต่อดีฟเฟอเรนชิเอชั่น ของสมองส่วนไฮโปทาลามัสที่ควบคุมการสืบพันธุ์
18 ผลของโกนาโดโทรฟินและโกรธฮอร์โมน ที่มีต่อกลไกย้อนกลับช่วงสั้นในหนูขาวที่ยังเติบโตไม่เต็มวัย
ปี พ.ศ. 2516
19 การเปลี่ยนแปลงของรังไข่ และเนื้อเยื่อเอ็นโดมีเตรียมในผนังมดลูกของแม่ลิงแสมระหว่างเลี้ยงลูกอ่อน
20 ประสิทธิผลเปรียบเทียบของฮอร์โมนเมลาโตนิน, เซอโรโตนิน และเนื้อเยื่อของต่อมไพเนียลลิง ที่ถูกดูดน้ำออกโดยวิธีไลโอฟีไลเซชั่น ที่มีต่อหน้าที่การทำงานของต่อมใต้สมองส่วนหน้า และรังไข่ในหนูขาวตัวเมียที่โตเต็มที่แล้ว
21 ผลของตัวกำเนิดโดปามีน (แอล-โดปา) อินโดลามีนส์และตัวห้ามเอนไซม์ โมโนอมีนส์ออกซิเดส ทีมีต่อระบบประสาทส่วนกลาง ที่ควบคุมการหลั่งฮอร์โมนโกนาโดโทรฟิน จากต่อมใต้สมองส่วนหน้า การปล่อยฮอร์โมนอีสโตรเจนจากรังไข่ และการฝังตัวของตัวอ่อน ในหนูขาวที่ตั้งครรภ์ขณะมีลูกอ่
ปี พ.ศ. 2515
22 ประสิทธิผลเปรียบเทียบของฮอร์โมนจากรังไข่และต่อมหมวกไต ที่มีต่อการชักนำให้ตกไข่ในแฮมสเตอร์สีทองที่ถูกฉีดด้วยฟีนอบาร์บิทอล หรือถูกตัดต่อมใต้สมอง
ปี พ.ศ. 2513
23 การศึกษากลไกของการเสื่อมของต่อมคอร์ปัสลูเตียมในหนูขาว
24 การวิเคราะห์หาปริมาณของฮอร์โมน FSH, LH และ Prolactin จากต่อมใต้สมองส่วนหน้าของหนูขาวในระยะแรกของการตั้งครรภ์, ในระยะให้นมและระยะตั้งครรภ์ในระหว่างให้นม
25 ผลของยากดประสาทชนิดต่าง ๆ ที่มีต่อการทำงานของคอร์ปัสลูเตียม และต่อฮอร์โมนที่จำเป็นสำหรับการฝังตัวของตัวอ่อน ในโกลเดนแฮมสเตอร์
ปี พ.ศ. 2512
26 ผลของฮอร์โมนแอนโดรเจนสที่มีต่อการฝังตัวของตัวอ่อนที่ผนังมดลูก ของหนูขาว ซึ่งตัดรังไข่ทิ้ง และฉีดโปรเจสเตอรโรนช่วย
27 ผลของสารเคมีบางชนิดที่มีต่อการฝังตัวของตัวอ่อน ที่ผนังมดลูกของแม่หนูขาว ขณะที่ถูกชักนำให้เกิดยืดเวลาการฝังตัวของตัวอ่อน
28 ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการปรากฏของ polyovular follicles ในรังไข่ของหนูขาวเพศเมีย
29 ผลของฮอร์โมนแอนโดรเจนสที่มีต่อการฝังตัวของตัวอ่อนที่ผนังมดลูก ของหนูขาว ซึ่งตัดรังไข่ทิ้ง และฉีดโปรเจสเตอรโรนช่วย