ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พีระวุฒิ วงศ์สวัสดิ์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- พีระวุฒิ วงค์สวัสดิ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ระบาดวิทยาและการระบุชนิดเชิงโมเลกุลของพยาธิใบไม้วงศ์ Echinostomatidae ในหอยขม (Filopaludina spp.) ในที่ราบลุ่ม เชียงใหม่-ลำพูน
ปี พ.ศ. 2555
2 อัตลักษณ์ทางอณูชีววิทยาและการกระจายเชิงภูมิศาสตร์ของพยาธิใบไม้วงศ์ heterophyidae ในลุ่มน้ำปิงตอนบน
ปี พ.ศ. 2554
3 ระบาดวิทยาและการตรวจสอบทางอณูชีววิทยาของพยาธิใบไม้ในตับขนาดใหญ่ (Fasciola gigantica) ร่วมกับพยาธิใบไม้ในกระเพาะผ้าขี้ริ้วบางชนิด
ปี พ.ศ. 2553
4 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และเทคนิคอณูชีววิทยา เพื่อศึกษาการระบาดของพยาธิใบไม้ ในพื้นที่เกษตรกรรมแอ่งฝาง-แม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2552
5 การพัฒนาเทคนิค multiplex PCR เพื่อตรวจสอบอุบัติการณ์การติดเชื้อพยาธิใบไม้ Opisthorchis viverrini และ Haplorchis taichui ในปลาเกล็ดขาวและในคน
ปี พ.ศ. 2551
6 การศึกษายีนที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์แอนโทไซยานิน จากดอกปทุมมา [Curcuma spp.]
7 การศึกษายีนที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์เอธิลีนจากดอกปทุมมา [Curcuma spp.] ในสภาวะการเสื่อมสภาพของดอก
ปี พ.ศ. 2550
8 การตรวจสอบการติดเชื้อพยาธิใบไม้ Haplorchis taichui โดยเทคนิคอณูชีววิทยา
ปี พ.ศ. 2542
9 การศึกษาละอองเรณูของผักพื้นเมืองในจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้เทคนิคจากกล้องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอนแบบสแกน
ปี พ.ศ. 2537
10 การพัฒนาเทคนิคและวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของผักหวาน
ปี พ.ศ. 2534
11 การชักนำให้เกิดอวัยวะและต้นใหม่ของลำไย (Euphoria longana Lamk ) ในสภาพปลอดเชื้อ
12 การชักนำให้เกิดอวัยวะและต้นใหม่ของลำไย (Euphoria longana lamk) ในสภาพปลอดเชื้อ / พีระวุฒิ วงศ์สวัสดิ์
ปี พ.ศ. 2533
13 การชักนำให้เกิดอวัยวะและต้นใหม่ของลำไย (Euphoria longana Lank.) ในสภาพปลอดเชื้อ