ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พีระพล วอง
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 Thai AA Registry
2 การศึกษาระยะยาวของภาวะเหล็กเกินในผู้ป่วยเอเชีย-แปซิฟิก
ปี พ.ศ. 2557
3 การศึกษาเปรียบเทียบผลการตรวจกรองพาหะเบต้าธาลัสซีเมียด้วย microcolumn chromatography อย่างง่าย 2 ชนิด โดยการวัดปริมาณ hemoglobin A2
ปี พ.ศ. 2556
4 การศึกษาลักษณะชนิดและสัดส่วนของฮีโมโกลบินในเด็กแรกเกิด – 1 ปี
ปี พ.ศ. 2555
5 การศึกษาเปรียบเทียบผลการตรวจกรองพาหะเบต้าธาลัสซีเมียด้วย microcolumn chromatography อย่างง่าย 2 ชนิด โดยการวัดปริมาณ hemoglobin A2
ปี พ.ศ. 2554
6 การศึกษาลักษณะชนิดและสัดส่วนของฮีโมโกลบินในเด็กแรกเกิด
ปี พ.ศ. 2553
7 การวิเคราะห์รูปแบบการกลายพันธุ์ของเบต้าธาลัสซีเมียในเขตภาคเหนือตอนล่าง
8 การวินิจฉัยยีนที่ทำให้เกิดโรคเบต้าธาลัสซีเมียด้วย DHPLC
ปี พ.ศ. 2552
9 การตรวจพิสูจน์การปนเปื้อนในน้ำคร่ำเพื่อการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดของโรคทางพันธุกรรม
10 พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประสานงานวิจัยมืออาชีพ
11 พัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัย
12 งบสนับสนุนการดำเนินงานของชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย
13 อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความวิชาการเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ
14 สนับสนุนการไปนำเสนอผลงานวิจัย
15 การประเมินกรรมวิธีการแช่แข็งเซลล์สำหรับโครงการจัดตั้งหน่วยปลูกถ่ายไขกระดูก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
16 โครงการรางวัลเผยแพร่ผลงานวิจัย
17 โครงการงบสนับสนุนการวิจัยคลินิกสหสถาบัน
18 พัฒนาคู่มืองานวิจัย คณะแพทยศาสตร์
19 ติดตามและประเมินโครงการวิจัย
20 อบรมการวิจัยสถาบัน
21 พัฒนาเว็บข้อมูลงานวิจัย คณะแพทยศาสตร์
22 สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
ปี พ.ศ. 2551
23 พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประสานงานวิจัยมืออาชีพ
24 พัฒนาเว็บข้อมูลงานวิจัย คณะแพทยศาสตร์
25 พัฒนาคู่มืองานวิจัย คณะแพทยศาสตร์
26 อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความวิชาการเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ
27 การวินิจฉัยยีนที่ทำให้เกิดโรคเบต้าธาลัสซีเมียด้วย DHPLC
28 การประเมินกรรมวิธีการแช่แข็งเซลล์สำหรับโครงการจัดตั้งหน่วยปลูกถ่ายไขกระดูก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
29 การวิเคราะห์รูปแบบการกลายพันธุ์ของเบต้าธาลัสซีเมียในเขตจังหวัดพิษณุโลก
30 ความชุกของธาลัสซีเมียเทรต จำนวนคู่เสี่ยงและอุบัติการณ์ของธาลัสซีเมีย ชนิดรุนแรงจากการตรวจคัดกรองและการวินิจฉัยก่อนคลอด ของจังหวัดพิษณุโลก
31 การศึกษาความจำเป็นในการตรวจหาภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก และพาหะของอัลฟาธาลัสซีเมียทูเพื่อตรวจวินิจฉัยพาหะของเบต้าธาลัสซีเมีย ในงานควบคุมโรคโลหิตจากธาลัสซีเมีย
ปี พ.ศ. 2550
32 การวิเคราะห์รูปแบบการกลายพันธุ์ของเบต้าธาลัสซีเมียในเขตภาคเหนือตอนล่าง
33 การวิเคราะห์รูปแบบการกลายพันธุ์ของเบต้าธาลัสซีเมียในเขตภาคเหนือตอนล่าง
34 การวินิจฉัยยีนที่ทำให้เกิดโรคเบต้าธาลัสซีเมียด้วย DHPLC
35 การวิเคราะห์รูปแบบการกลายพันธุ์ของเบต้าธาลัสซีเมียในเขตจังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2549
36 การวิเคราะห์รูปแบบการกลายพันธุ์ของเบต้าธาลัสซีเมียในเขตจังหวัดพิษณุโลก
37 การวิเคราะห์รูปแบบการกลายพันธุ์ของเบต้าธาลัสซีเมีย ในจังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2548
38 การศึกษาความจำเป็นในการตรวจหาภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก และพาหะของอัลฟาธาลัสซีเมียทู เพื่อตรวจวินิจฉัยพาหะของเบต้าธาลัสซีเมียในงานควบคุมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
39 การตรวจพิสูจน์การปนเปื้อนในน้ำคร่ำเพื่อการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดของโรคทางพันธุกรรม
40 การศึกษาความจำเป็นในการตรวจหาภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก และพาหะของอัลฟาธาลัสซีเมียทู เพื่อตรวจวินิจฉัยพาหะของเบต้าธาลัสซีเมียในงานควบคุมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
41 การศึกษาความจำเป็นในการตรวจหาภาวะโลหิตจาง จากการขาดธาตุเหล็ก และพาหะของอัลฟาธาลัสซีเมียทู เพื่อตรวจวินิจฉัยพาหะของเบต้าธาลัสซีเมีย ในงานควบคุมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
ปี พ.ศ. 2546
42 โครงการวิจัยความชุกของธาลัสซีเมียเทรตจำนวนคู่เสี่ยงและอุบัติการณ์ของธาลัสซีเมีย ชนิดรุนแรง จากการตรวจคัดกรองและการวินิจฉัยก่อนคลอด ของจังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2544
43 อุบัติการณ์ของภาวะโลหิตจางที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลของผู้ป่วยในแผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
44 อุบัติการณ์ของภาวะโลหิตจางที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลของผู้ป่วยใน แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์