ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พีระพล วอง
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 Thai AA Registry
2 การศึกษาระยะยาวของภาวะเหล็กเกินในผู้ป่วยเอเชีย-แปซิฟิก
ปี พ.ศ. 2557
3 การศึกษาเปรียบเทียบผลการตรวจกรองพาหะเบต้าธาลัสซีเมียด้วย microcolumn chromatography อย่างง่าย 2 ชนิด โดยการวัดปริมาณ hemoglobin A2
ปี พ.ศ. 2556
4 การศึกษาลักษณะชนิดและสัดส่วนของฮีโมโกลบินในเด็กแรกเกิด – 1 ปี
ปี พ.ศ. 2555
5 การศึกษาเปรียบเทียบผลการตรวจกรองพาหะเบต้าธาลัสซีเมียด้วย microcolumn chromatography อย่างง่าย 2 ชนิด โดยการวัดปริมาณ hemoglobin A2
ปี พ.ศ. 2554
6 การศึกษาลักษณะชนิดและสัดส่วนของฮีโมโกลบินในเด็กแรกเกิด
ปี พ.ศ. 2552
7 การตรวจพิสูจน์การปนเปื้อนในน้ำคร่ำเพื่อการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดของโรคทางพันธุกรรม
ปี พ.ศ. 2551
8 พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประสานงานวิจัยมืออาชีพ
9 พัฒนาเว็บข้อมูลงานวิจัย คณะแพทยศาสตร์
10 พัฒนาคู่มืองานวิจัย คณะแพทยศาสตร์
11 อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความวิชาการเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ
12 การวินิจฉัยยีนที่ทำให้เกิดโรคเบต้าธาลัสซีเมียด้วย DHPLC
13 การประเมินกรรมวิธีการแช่แข็งเซลล์สำหรับโครงการจัดตั้งหน่วยปลูกถ่ายไขกระดูก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
14 การวิเคราะห์รูปแบบการกลายพันธุ์ของเบต้าธาลัสซีเมียในเขตจังหวัดพิษณุโลก
15 ความชุกของธาลัสซีเมียเทรต จำนวนคู่เสี่ยงและอุบัติการณ์ของธาลัสซีเมีย ชนิดรุนแรงจากการตรวจคัดกรองและการวินิจฉัยก่อนคลอด ของจังหวัดพิษณุโลก
16 การศึกษาความจำเป็นในการตรวจหาภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก และพาหะของอัลฟาธาลัสซีเมียทูเพื่อตรวจวินิจฉัยพาหะของเบต้าธาลัสซีเมีย ในงานควบคุมโรคโลหิตจากธาลัสซีเมีย
ปี พ.ศ. 2550
17 การวิเคราะห์รูปแบบการกลายพันธุ์ของเบต้าธาลัสซีเมียในเขตภาคเหนือตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2549
18 การวิเคราะห์รูปแบบการกลายพันธุ์ของเบต้าธาลัสซีเมีย ในจังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2548
19 การศึกษาความจำเป็นในการตรวจหาภาวะโลหิตจาง จากการขาดธาตุเหล็ก และพาหะของอัลฟาธาลัสซีเมียทู เพื่อตรวจวินิจฉัยพาหะของเบต้าธาลัสซีเมีย ในงานควบคุมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
ปี พ.ศ. 2546
20 โครงการวิจัยความชุกของธาลัสซีเมียเทรตจำนวนคู่เสี่ยงและอุบัติการณ์ของธาลัสซีเมีย ชนิดรุนแรง จากการตรวจคัดกรองและการวินิจฉัยก่อนคลอด ของจังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2544
21 อุบัติการณ์ของภาวะโลหิตจางที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลของผู้ป่วยในแผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
22 อุบัติการณ์ของภาวะโลหิตจางที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลของผู้ป่วยใน แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์