ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พีระพงศ์ ทีฆสกุล
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กำพล ประทีปชัยกูร 21
2 สุรจิตร ทีฆสกุล 15
3 ไพโรจน์ คีรีรัตน์ 11
4 ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล 9
5 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 5
6 งบประมาณแผ่นดิน 5
7 ฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา 4
8 นันทพันธ์ นภัทรานันทน์ 4
9 พิทยา อำพนพนารัตน์ 4
10 Perapong Tekasakul 4
11 นิพนธ์ ใจปลื้ม 4
12 วัฒนพงศ์ เกิดทองมี 4
13 มณี วิทยานนท์ 3
14 ชาคริต ทองอุไร 3
15 สุเมธ ไชยประพัทธ์ 3
16 อมรรัตน์ พงศ์ดารา 3
17 โรจนัจฉริย์ ด่านสวัสดิ์ 3
18 ปิยะรัตน์ บุญแสวง 2
19 Surajit Tekasakul 2
20 ธนิยา เกาศล 2
21 ฐิติวร ชูสง 2
22 เอกวิทย์ เพียรอนุรักษ์ 2
23 ยินดี ทองขุนดำ 2
24 จรัญ บุญกาญจน์ 1
25 ธนิต เฉลิมยานนท์ 1
26 Gumpon Prateepchaikul 1
27 สุรจิตร ทีฆสกุล 1
28 โครงการวิจัย NRU 1
29 วิริยะ ทองเรือง 1
30 สุธรรม นิยมวาส 1
31 Sutham Niyomwas 1
32 วิทูร เหลืองอักษร 1
33 Wiriya Thongruang 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2561 3
3 2560 1
4 2559 1
5 2557 2
6 2556 1
7 2555 1
8 2553 1
9 2552 3
10 2551 3
11 2550 1
12 2549 5
13 2548 1
14 2545 1
15 2544 1
16 543 34
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การศึกษาคุณภาพของกล้วยเล็บมือนางอบแห้งด้วยพลังงานหมุนเวียนและการเก็บรักษา
ปี พ.ศ. 2561
2 การพัฒนาระบบอบกล้วยประหยัดพลังงานด้วยการหมุนเวียนพลังงานทดแทน
3 คุณลักษณะของเชื้อเพลิงอัดเม็ดส่วนผสมระหว่างลิกไนต์และขี้เลื่อยจากไม้ยางพาราในการเผาไหม้เชื้อเพลิงแบบฟิกซ์เบดเพื่อศึกษาการปล่อยมลพิษทางอากาศ
4 เครื่องอบแห้งกล้วยเล็บมือนางแบบผสมผสานที่มีระบบหมุนเวียนความร้อนกลับมาใช้ใหม่
ปี พ.ศ. 2560
5 นวัตกรรมห้องอบยางแบบผสมผสานและห้องรมประหยัดพลังงานสำหรับเกษตรกรในทุกภูมิภาค
ปี พ.ศ. 2559
6 การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ
ปี พ.ศ. 2557
7 พอลิไซคลิกแอโรแมติกไฮโดรคาร์บอนในก๊าซที่เกิดจากเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิง
8 การประเมินวัฏจักรชีวิตทางด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานของการผลิตยางแผ่นรมควันในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2556
9 พอลิไซคลิกแอโรแมติกไฮโดรคาร์บอนในก๊าซที่เกิดจากเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิง
ปี พ.ศ. 2555
10 Characteristics of particulate matters and associated polycyclic aromatic hydrocarbon from emission of engines fueled by palm oil blends
ปี พ.ศ. 2553
11 การพัฒนาระบบผลิตยางแผ่นรมควันประสิทธิภาพสูงด้วยพลังงานทดแทนสำหรับเกษตรกรในทุกภูมิภาค
ปี พ.ศ. 2552
12 มลภาวะสิ่งแวดล้อมจากการผลิตยางแผ่นรมควันในโรงรมยางของสหกรณ์กองทุนสวนยาง
13 โครงการพัฒนานักวิจัยไทยด้านวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช: ภาคใต้
14 การพัฒนาห้องรมยางแผ่นใหม่ด้วยวิธีการคำนวนเชิงพลศาสตร์ของไหล
ปี พ.ศ. 2551
15 โครงการพัฒนานักวิจัยไทยด้านวิทยาศาสตร์เคมีและเภสั: ภาคใต้
16 คุณลักษณะของอนุภาคและโพลีไซคลิกอะโรแมติกไฮโดรคาร์บอนจากเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันปาล์มผสมเป็นเชื้อเพลิง
17 การตากแห้งยางแผ่นดิบที่เหมาะสมก่อนการรมควันโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
ปี พ.ศ. 2550
18 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการงานวิจัยของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : กรณีศึกษากลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปี พ.ศ. 2549
19 การตากแห้งยางแผ่นดิบที่เหมาะสมก่อนการรมควันโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
20 การพัฒนาห้องอบยางแผ่นรมควันแบบประหยัดพลังงานสำหรับกลุ่มสหกรณ์
21 วัสดุฉนวนทางเลือกใหม่จาก อีพอกซี/โฟมรีไซเคิล/ใยแก้ว : การศึกษาค่าการนำความร้อนสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางกล
22 การปรับปรุงห้องรมยางของสหกรณ์กองทุนสวนยางในภาคใต้ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นโดยการกรองแกสร้อนก่อนให้ไหลผ่านแผ่นยางโดยตรง
23 การพัฒนาห้องอบยางแผ่นรมควันแบบประหยัดพลังงาน สำหรับกลุ่มสหกรณ์
ปี พ.ศ. 2548
24 การปรับปรุงห้องรมยางของสหกรณ์กองทุนสวนยางในภาคใต้ ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยการกรองแก๊สร้อนก่อนให้ไหลผ่านยางโดยตรง
ปี พ.ศ. 2545
25 การปรับปรุงห้องรมยางของสหกรณ์กองทุนสวนยางในภาคใต้ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยการกรองแกสร้อนก่อนให้ไหลผ่านแผ่นยางโดยตรง
ปี พ.ศ. 2544
26 การคำนวณการแกว่งของวัตถุสมมาตรแนวแกนในการไหลแบบสมมาตรซึ่งมีความหนืดและมีการไถลบนผิวของวัตถุ