ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พีระพงศ์ ทีฆสกุล
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กำพล ประทีปชัยกูร 22
2 สุรจิตร ทีฆสกุล 17
3 ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล 11
4 ไพโรจน์ คีรีรัตน์ 11
5 นันทพันธ์ นภัทรานันทน์ 6
6 ฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา 6
7 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 5
8 งบประมาณแผ่นดิน 5
9 สุเมธ ไชยประพัทธ์ 4
10 พิทยา อำพนพนารัตน์ 4
11 นิพนธ์ ใจปลื้ม 4
12 Perapong Tekasakul 4
13 วัฒนพงศ์ เกิดทองมี 4
14 ธนิยา เกาศล 3
15 มณี วิทยานนท์ 3
16 ปิยะรัตน์ บุญแสวง 3
17 ชาคริต ทองอุไร 3
18 โรจนัจฉริย์ ด่านสวัสดิ์ 3
19 อมรรัตน์ พงศ์ดารา 3
20 ฐิติวร ชูสง 2
21 Surajit Tekasakul 2
22 ยินดี ทองขุนดำ 2
23 เอกวิทย์ เพียรอนุรักษ์ 2
24 ธนียา เจติยานุกรกุล 1
25 ขจรศักดิ์ โสภาจารีย์ 1
26 สุรจิตร ทีฆสกุล 1
27 กิตติชัย ดวงมาลย์ 1
28 Gumpon Prateepchaikul 1
29 ธัญภัสสร์ ทองเย็น 1
30 พรรณวดี สุวัฒิกะ 1
31 วิทูร เหลืองอักษร 1
32 สุธรรม นิยมวาส 1
33 วิริยะ ทองเรือง 1
34 Sutham Niyomwas 1
35 Wiriya Thongruang 1
36 จรัญ บุญกาญจน์ 1
37 โครงการวิจัย NRU 1
38 ธนิต เฉลิมยานนท์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 2
2 2561 3
3 2560 1
4 2557 2
5 2556 1
6 2555 1
7 2553 1
8 2552 3
9 2551 3
10 2550 1
11 2549 5
12 2548 1
13 2545 1
14 2544 1
15 543 41
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 คุณลักษณะของเชื้อเพลิงอัดเม็ดส่วนผสมระหว่างลิกไนต์และขี้เลื่อยจากไม้ยางพาราในการเผาไหม้เชื้อเพลิงแบบฟิกซ์เบดเพื่อศึกษาการปล่อยมลพิษทางอากาศ
2 การศึกษาคุณภาพของกล้วยเล็บมือนางอบแห้งด้วยพลังงานหมุนเวียนและการเก็บรักษา
ปี พ.ศ. 2561
3 การศึกษาแหล่งที่มาและแผนที่ของอนุภาคขนาดนาโนในบรรยากาศของประเทศไทย
4 เครื่องอบแห้งกล้วยเล็บมือนางแบบผสมผสานที่มีระบบหมุนเวียนความร้อนกลับมาใช้ใหม่
5 การพัฒนาระบบอบกล้วยประหยัดพลังงานด้วยการหมุนเวียนพลังงานทดแทน
ปี พ.ศ. 2560
6 นวัตกรรมห้องอบยางแบบผสมผสานและห้องรมประหยัดพลังงานสำหรับเกษตรกรในทุกภูมิภาค
ปี พ.ศ. 2557
7 พอลิไซคลิกแอโรแมติกไฮโดรคาร์บอนในก๊าซที่เกิดจากเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิง
8 การประเมินวัฏจักรชีวิตทางด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานของการผลิตยางแผ่นรมควันในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2556
9 พอลิไซคลิกแอโรแมติกไฮโดรคาร์บอนในก๊าซที่เกิดจากเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิง
ปี พ.ศ. 2555
10 Characteristics of particulate matters and associated polycyclic aromatic hydrocarbon from emission of engines fueled by palm oil blends
ปี พ.ศ. 2553
11 การพัฒนาระบบผลิตยางแผ่นรมควันประสิทธิภาพสูงด้วยพลังงานทดแทนสำหรับเกษตรกรในทุกภูมิภาค
ปี พ.ศ. 2552
12 มลภาวะสิ่งแวดล้อมจากการผลิตยางแผ่นรมควันในโรงรมยางของสหกรณ์กองทุนสวนยาง
13 โครงการพัฒนานักวิจัยไทยด้านวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช: ภาคใต้
14 การพัฒนาห้องรมยางแผ่นใหม่ด้วยวิธีการคำนวนเชิงพลศาสตร์ของไหล
ปี พ.ศ. 2551
15 โครงการพัฒนานักวิจัยไทยด้านวิทยาศาสตร์เคมีและเภสั: ภาคใต้
16 คุณลักษณะของอนุภาคและโพลีไซคลิกอะโรแมติกไฮโดรคาร์บอนจากเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันปาล์มผสมเป็นเชื้อเพลิง
17 การตากแห้งยางแผ่นดิบที่เหมาะสมก่อนการรมควันโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
ปี พ.ศ. 2550
18 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการงานวิจัยของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : กรณีศึกษากลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปี พ.ศ. 2549
19 การตากแห้งยางแผ่นดิบที่เหมาะสมก่อนการรมควันโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
20 การพัฒนาห้องอบยางแผ่นรมควันแบบประหยัดพลังงานสำหรับกลุ่มสหกรณ์
21 วัสดุฉนวนทางเลือกใหม่จาก อีพอกซี/โฟมรีไซเคิล/ใยแก้ว : การศึกษาค่าการนำความร้อนสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางกล
22 การปรับปรุงห้องรมยางของสหกรณ์กองทุนสวนยางในภาคใต้ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นโดยการกรองแกสร้อนก่อนให้ไหลผ่านแผ่นยางโดยตรง
23 การพัฒนาห้องอบยางแผ่นรมควันแบบประหยัดพลังงาน สำหรับกลุ่มสหกรณ์
ปี พ.ศ. 2548
24 การปรับปรุงห้องรมยางของสหกรณ์กองทุนสวนยางในภาคใต้ ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยการกรองแก๊สร้อนก่อนให้ไหลผ่านยางโดยตรง
ปี พ.ศ. 2545
25 การปรับปรุงห้องรมยางของสหกรณ์กองทุนสวนยางในภาคใต้ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยการกรองแกสร้อนก่อนให้ไหลผ่านแผ่นยางโดยตรง
ปี พ.ศ. 2544
26 การคำนวณการแกว่งของวัตถุสมมาตรแนวแกนในการไหลแบบสมมาตรซึ่งมีความหนืดและมีการไถลบนผิวของวัตถุ