ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อุดม ทิพราช 8
2 อาทร โภไคยพิสิฐ 7
3 Pichet Limsuwan 6
4 ภัทริณี คลุมดวง 4
5 สมพร เบ็ญจะขันธ์ 4
6 ศุภกร ภู่เกิด 4
7 สุพล สำราญ 4
8 สุพัฒน์พงษ์ ดำรงรัตน์ 4
9 Mati Horprathum 4
10 มติ ห่อประทุม 4
11 Artorn Pokaipisit 4
12 พิทักษ์ เอี่ยมชัย 3
13 ธนัสถา รัตนะ 3
14 อินทิรา ศรีพิชัย 3
15 นพดล นันทวงศ์ 3
16 Pongpan Chindaudom 3
17 พงศ์พันธ์ จินดาอุดม 3
18 Pitak Eiamchai 3
19 Noppadon Nuntawong 3
20 วรณี ตันกิติยานนท์ 2
21 งบประมาณแผ่นดิน 2
22 เอกรัตน์ วงษ์แก้ว 2
23 เพ็ญพิมล เต็กชื่น 2
24 พงศ์ทิพย์ วิโนทัย 2
25 ปณิตา จิตยุทธการ 2
26 สุรพล บุญดวง 2
27 ปิยะรัตน์ พราหมณี 2
28 มงคล ราชนิยม 2
29 วิยะพล พัฒนะเศรษฐกุล 2
30 มนัส สังวรศิลป์ 2
31 Puenisara Limnonthakul 2
32 Viyapol Patthanasettakul 2
33 วิทยา อมรกิจบำรุง 2
34 พายัพ เรืองแก้ว 2
35 สมศักดิ์ ธีระวัฒนสุข 2
36 สมยศ เด่นจิตเจริญ 1
37 จิรวัฒน์ กันต์เกรียงวงศ์ 1
38 วรวิทย์ โกสลาทิพย์ 1
39 กนกวรรณ กอบกุลธนชัย 1
40 ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์ 1
41 วศิน ลิ้มธัญลักษณ์ 1
42 ณัฐกฤตา จันทิมา 1
43 Y. Inritsapong 1
44 Supatpong Dumrongratana 1
45 สมชาย ปัญญาอิ่นแก้ว 1
46 Somchai Panyainkaew 1
47 ยงยุทธ อินริสพงค์ 1
48 ภูนิศรา ลิ้มนนท์กุล 1
49 ภูณิศรา ลิ้มนนทกุล 1
50 ปณิตา ชินเวชกิจวานิชย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 2
2 2553 3
3 2552 8
4 2551 8
5 2550 1
6 2548 2
7 2547 3
8 2544 1
9 2542 1
10 2534 1
11 543 31
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การวิจัยและพัฒนาวัสดุ และการเคลือบฟิล์มบางสำหรับประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรม
2 Structural, optical and hydrophilic properties of nanocrystalline TiO2 ultra-thin films prepared by pulsed dc reactive magnetron sputtering
ปี พ.ศ. 2553
3 Post-annealing effects on the structural, optical and electrical properties of ITO films studied by spectroscopic ellipsometry
4 Dynamic in situ spectroscopic ellipsometric study in inhomogeneous TiO2 thin-?lm growth
5 การประยุกต์ใช้เลเซอร์เพื่อวิเคราะห์สภาพแพร่ความร้อนของผิวเคลือบกันความร้อน
ปี พ.ศ. 2552
6 การผลิตซิลิกอนบริสุทธิ์สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์จากเถ้าแกลบ
7 การเตรียมฟิล์มบางชั้นบัฟเฟอร์โดยวิธีการเคลือบในอ่างสารเคมีสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง Cu(In,Ga)Se2 (ระยะที่ 2)
8 การพัฒนาเตาไมโครเวฟขนาดใหญ่สำหรับประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม (ระยะที่ 2)
9 Enhancing the performance of photoelectrolysis cells for solar hydrogen generation via nano-TiO2 photoanodes and pt-nanofilm counter electrodes
10 การศึกษาฟิล์มบางเซอร์โคเนียมไนไตรด์ โดยการเตรียมด้วยวิธี รีแอคทีฟ ดีซี แมกนีตรอน สปัตเตอริง
11 โฟโตคะตาไลซีสของ TiO2 โครงสร้างนาในเพื่อผลิตไฮโดรเจนด้วยแสงอาทิตย์
12 การวิเคราะห์โครงสร้างสร้างของฟิล์มบางไททาเนียมไดออกไซด์ ที่เตรียมโดยวิธี ดีซี แมกนีตรอนสปัตเตอริง
13 การศึกษาฟิล์มบางอลูมิเนียมออกไซด์ โดยการเตรียมด้วยวิธีรีแอคทีฟ ดีซี แมกนีตรอน สปัตเตอริง
ปี พ.ศ. 2551
14 การพัฒนาการตรวจสอบแบบไม่ทำลายสภาพเพื่อประเมินการทำหน้าที่ป้องกันความร้อนของ TBC
15 การพัฒนาเตาไมโครเวฟขนาดใหญ่สำหรับประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม (ระยะที่ 1)
16 การประยุกต์ใช้โอโซนในการล้างผักให้ปลอดสารพิษ(ระยะที่ 2)
17 การเตรียมฟิล์มบางชั้นบัฟเฟอร์โดยวิธีการเคลือบในอ่างสารเคมีสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง Cu(In,Ga)Se2 (ระยะที่ 1)
18 ประสิทธิภาพของน้ำโอโซน ความร้อน และสารเคมีในการลดเชื้อปนเปื้อนของพริกขี้หนูสด
19 Vacuum and Air Annealing Effects on Properties of Indium Tin Oxide Films Prepared by Ion-Assisted Electron Beam Evaporation
20 การสังเคราะห์วัสดุนาโนจากเถ้าแกลบ
21 ผลของการฉายรังสีแกมมา ต่อสมบัติทางกายภาพของควอตซ์ธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2550
22 การประยุกต์ใช้โอโซนในการล้างผักให้ปลอดสารพิษ
ปี พ.ศ. 2548
23 การวิจัยและพัฒนาเครื่องเลเซอร์ที่ใช้กับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
24 การวิจัยและพัฒนาการเคลือบผิวโลหะด้วยวิธีสปัตเตอริง
ปี พ.ศ. 2547
25 การวิจัยและพัฒนาการเคลือบฟิล์มบางด้วยวิธี Sputtering
26 การวิจัยและพัฒนาการเคลือบผิวโลหะด้วยวิธีสปัตเตอริง ตามแผนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม ระยะที่ 2
27 การวิจัยและพัฒนาเครื่องเลเซอร์ที่ใช้กับอุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับ ตามแผนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2544
28 การพัฒนาเตาอุณหภูมิสูงแบบปรับบรรยากาศได้ สำหรับการเผาพลอย
ปี พ.ศ. 2542
29 การเพิ่มมูลค่าและการป้องกันการปลอมแปลงอัญมณีด้วยเลเซอร์
ปี พ.ศ. 2534
30 การพัฒนาหลอดเอ็กซเรย์