ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- Pisit Poolprasert
- พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2557 4
4 2556 2
5 2554 1
6 2550 1
7 543 18
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การศึกษาทางชีวภาพและนิเวศวิทยาของแมลงปั่นใย (Insecta: Embioptera) ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2558
2 ความหลากหลายทางชนิดของด้วงเต่าตำห้ำในพื้นที่เกษตรอินทรีย์ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2557
3 ความหลากหลายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองและการอนุรักษ์ของชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย
4 ประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพรต่อลูกน้ำยุงลายบ้าน
5 ความหลากหลายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองและการอนุรักษ์ของชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย
6 การศึกษาทางชีวภาพและนิเวศวิทยาของแมลงปั่นใย (Insecta: Embioptera) ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2556
7 การศึกษาทางชีวภาพและนิเวศวิทยาแมลงปั่นใย (Insecta : Embioptera) ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย
8 การศึกษาทางชีวภาพและนิเวศวิทยาของแมลงปั่นใย (Insecta: Embioptera) ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
9 Taxonomy of webspinners (insecta : embiidina) in western Thailand
ปี พ.ศ. 2550
10 Population studies of the Anopheles minimus complex, vector of malaria in Thailand : genetics and behavioral aspects