ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- พิสิฎฐ์ ธรรมวิถี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อนุวัตร แจ้งชัด 7
2 ศศิธร ตรงจิตภักดี 3
3 วาณี ชนเห็นชอบ 3
4 กมลวรรณ แจ้งชัด 3
5 วรรณี ฉินศิริกุล 2
6 กาญจนา บุญเรือง 2
7 อศิรา เฟื่องฟูชาติ 2
8 หทัยรัตน์ ริมคีรี 2
9 สุพัณณี วรกิตสิทธิสาธร 2
10 ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ 1
11 ดร.อศิรา เฟื่องฟูชาติ 1
12 ปริศนา สุวรรณาภรณ์ 1
13 ดร.วรรณี ฉินศิริกุล 1
14 วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์ 1
15 วิษฐิดา จันทราพรชัย 1
16 อัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ 1
17 บดินทร์ รัศมีเทศ 1
18 ศุภฤกษ์ สุขสมาน 1
19 อรอนงค์ นัยวิกุล 1
20 จินตนา อุปดิสสกุล 1
21 ทานตะวัน พิรักษ์ (คเชนทร์ชัย) 1
22 สมพร คงเจริญเกียรติ 1
23 สินีนาถ จริยโชติเลิศ 1
24 ไพศาล วุฒิจำนงค์ 1
25 นางสาวชนนิกานต์ พัฒนพันธุ์พงศ์ 1
26 วลัยรัตน์ จันทรปานนท์ 1
27 สายพิณ ทานัชฌาสัย 1
28 อนุกูล วัฒนสุข 1
29 สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ 1
30 นันทวัน เทอดไทย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2553 2
3 2551 5
4 2550 3
5 2549 1
6 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารกินเล่นสำหรับสุนัขชนิดแท่งกึ่งเปียกจากเนื้ออกไก่ผสมเนื้อไก่แยกกระดูกด้วยเครื่องเสริมสารเพิ่มความน่ากินสำหรับสุนัข
ปี พ.ศ. 2553
2 การศึกษาและสร้างฐานข้อมูลด้านการบรรจุผลิตผลเกษตรเขตร้อนปีที่ 3
3 โครงการแนวคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพิ่มมูลค่าข้าวพันธุ์พื้นเมืองและผลผลิตการเกษตรในท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2551
4 การพัฒนากระบวนการฟอกสีน้ำมันปาล์ม
5 การพัฒนาภาชนะบรรจุเพื่อลดกลิ่นของทุเรียนเพื่อการส่งออก
6 การศึกษาแนวทางการผลิตกำลังคนตามความต้องการของประเทศ : กรณีศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร
7 การศึกษาและสร้างงานข้อมูลด้านการบรรจุผลิตผลเกษตรเขตร้อน
8 การศึกษาและสร้างฐานข้อมูลด้านการบรรจุผลิตผลเกษตรเขตร้อน
ปี พ.ศ. 2550
9 การพัฒนาคุณภาพและบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน
10 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ฟองเต้าหู้
11 การศึกษาวิจัยแปรรูปมังคุด
ปี พ.ศ. 2549
12 การพัฒนาคุณภาพและบรรจุผลิตภัณฑ์สำหรับสมุนไพรแช่อิ่ม