ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พิษณุ อุตตมะเวทิน
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 พัฒนาระบบและกลไก เพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2548
2 การแก้ปัญหาพฤติกรรมการปรุงและบริโภคเนื้อดิบในประชาชนโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของ อบต. และร้านค้า
ปี พ.ศ. 2547
3 โครงการวิจัยการแก้ปัญหาพฤติกรรมการปรุงและบริโภคเนื้อสัตว์ดิบในประชาชนโดยอาศัยการมีส่วนร่วม อบต. และร้านค้า
ปี พ.ศ. 2546
4 โครงการแก้ปัญหาพฤติกรรมการบริโภคอาหารไม่เหมาะสมของนักเรียนประถมศึกษาโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและชุมชน III
5 โครงการแก้ปัญหาพฤติกรรมการบริโภคอาหารไม่เหมาะสมของนักเรียนประถมศึกษาโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและชุมชน
ปี พ.ศ. 2545
6 โครงการแก้ปัญหาพฤติกรรมการบริโภคอาหารไม่เหมาะสมของนักเรียนประถมศึกษาโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและชุมชน II
ปี พ.ศ. 2544
7 โครงการแก้ปัญหาพฤติกรรมการบริโภคอาหารไม่เหมาะสมของนักเรียนประถมศึกษาโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและชุมชน
ปี พ.ศ. 2543
8 พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่นำไปสู่ภาวะการเจ็บป่วยของประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
9 พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของชาวชนบทหมู่บ้านหนึ่งในจังหวัดเลย