ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พิศาล ศิริธร
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 ศูนย์ความเป็นเสิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยร่วมมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 โครงการจัดประชุมและประสานงานเพื่อการเชื่อมโยงและขับเคลื่อนการวิจัยกับภาคีเครือข่ายระดับภูมิภาค(วช.ภูมิภาค):ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3 โครงการจัดประชุมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ฐานองค์ความรู้จากการวิจัยตามนโยบายและแผนแม่บทการวิจัยของชาติระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กับ จังหวัดหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด:ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4 โครงการจัดการประชุมระดมความคิดเห็นและประชาพิจารณ์ร่างนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.2555-2559)
5 โครงการ จัดประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยรายสาขา (sector) : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แบบมีส่วนร่วม
ปี พ.ศ. 2553
6 จัดประชุมระดมความคิดเพื่อการปรับปละจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติแบบมีส่วนร่วม:ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7 โครงการจัดประชุมระดมความคิดเพื่อการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย(พ.ศ.2555-2559):ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แบบมีส่วนร่วม
8 โครงการจัดประชุมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ฐานองค์ความรู้จากการวิจัยตามนโยบายและแผนแม่บทการวิจัยของสภาวิจัยแห่งชาติระหว่างสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กับ จังหวัดหรือภาคีเครือข่ายการวิจัยในจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
9 โครงการจัดประชุมรวมพลังวิจัยเพื่อพัฒนาชาติ:ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
10 การปรับปรุงพันธุ์แตงกวาต้านทานเชื้อไวรัสใบด่างเขียว
ปี พ.ศ. 2552
11 โครงการจัดทำแนวทางระบบการบริหารการวิจัยภาคีเครือข่ายระดับภูมิภาค(วช.ภูมิภาค):ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
12 การปรับปรุงพันธุ์แตงกวาต้านทานเชื้อไวรัสใบด่างเขียว
ปี พ.ศ. 2550
13 การจัดประชุมเผยแพร่และผลักดันนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ.2551-2553)สู่การปฏิบัติ : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2549
14 การพัฒนาชุดตรวจไวรัสใบด่างเขียวของแตงกวา
ปี พ.ศ. 2548
15 การใช้เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคพืชผักที่สำคัญ โดยชีววิธี(ยกเลิกโครงการ)
16 ประสิทธิภาพของ Trichoderma sp. และแบคทีเรียปฏิปักษ์ ในการควบคุมโรคที่เกิดจากเชื้อ Macrophomina phaseolina (Tassi)Coidanich ของพืชต่าง ๆ
17 การพัฒนาวิธีตรวจสอบทางเซรุ่มวิทยากับเชื้อ Acidovorax avenae subsp.citrulli สาเหตุโรคแบคทีเรียผลเน่าของแตงโม
18 การพัฒนาวิธีตรวจสอบทางเซรุ่มวิทยากับเชื้อ Acidovorax avenae subsp.citrulli สาเหตุโรคแบคทีเรียผลเน่าของแตงโม
19 ประสิทธิภาพของ Trichoderma sp. และแบคทีเรียปฏิปักษ์ ในการควบคุมโรคที่เกิดจากเชื้อ Macrophomina phaseolina (Tassi)Coidanich ของพืชต่าง ๆ
ปี พ.ศ. 2547
20 การใช้เชื้อราปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคพืชผักที่สำคัญโดยชีววิธีในเชิงพาณิชย์ III
21 การใช้แบคทีเรียปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคพืชผักที่สำคัญ โดยชีววิธีในเชิงพาณิชย์ II
22 การพัฒนาเทคนิค ELISA สำหรับการตรวจวินิจฉัยโรคเหี่ยวมะเขือเทศ ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียต้องห้าม ในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ เพื่อการส่งออก
23 การตรวจชนิดแมลงพาหะนำโรคใบขาวอ้อยและความสามารถในการถ่ายทอดโรคสู่อ้อย
24 ความผันแปรทางพันธุกรรมของเชื้อรา Ustilago scitaminea Syd. สาเหตุโรคแส้ดำของอ้อย
ปี พ.ศ. 2546
25 การใช้แบคทีเรียปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคพืชผักที่ สำคัญ โดยชีววิธีในเชิงพาณิชย์
26 การใช้แบคทีเรียปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคพืชผักที่ สำคัญ โดยชีววิธีในเชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2545
27 การพัฒนาวิธีตรวจสอบทางเซรุ่มวิทยากับเชื้อ Acidovorax avenae subsp.citrulli สาเหตุโรคแบคทีเรียผลเน่าของแตงโม
28 การพัฒนาวิธีตรวจสอบทางเซรุ่มวิทยากับเชื้อ Acidovorax avenae subsp.citrulli สาเหตุโรคแบคทีเรียผลเน่าของแตงโม
ปี พ.ศ. 2544
29 ประสิทธิภาพของ Trichoderma sp. และแบคทีเรียปฏิปักษ์ ในการควบคุมโรคที่เกิดจากเชื้อ Macrophomina phaseolina (Tassi) Coidanich ของพืชต่างๆ
30 ประสิทธิภาพของ Trichoderma sp. และแบคทีเรียปฏิปักษ์ ในการควบคุมโรคที่เกิดจากเชื้อ Macrophomina phaseolina (Tassi)Coidanich ของพืชต่าง ๆ
ปี พ.ศ. 2543
31 การพัฒนาวิธีการตรวจสอบในระดับ race ของเชื้อรา Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici สาเหตุโรคเหี่ยวของมะเขือเทศ เพื่อการรับรองออกใบรับรองปลอดโรคพืช
ปี พ.ศ. 2542
32 การผลิตมวลชีวภาพของเชื้อรามายโคปรสิต Trichoderma harzianum สายพันธุ์ที่ทนทานสารเคมีแมนโคเซป (mancozeb)
ปี พ.ศ. 2541
33 บทบาทของการอบดินด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ต่อการเปลี่ยแปลงของจุลินทรีย์และสาเหตุโรคพืชในดิน
ปี พ.ศ. 2533
34 การศึกษาการผลิตแตงเทศและแตงดองเพื่อเป็นการค้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2531
35 การศึกษาการผลิตแตงเทศและแตงดอกเพื่อเป็นการค้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
36 ความหลากหลายทางชีวภาพของเชื้อราที่สร้างฟิคนิเดียมสาเหตุโรคแตงและไพรเมอร์ จำเพาะในการตรวจสอบ