ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พิศมัย ศรีชาเยช
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- พิศมัย ศรีซาเยซ
- พิสมัย ศรีชาเยช
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นิพัฒน์ ลิ้มสงวน 21
2 กัษมาพร ปัญต๊ะบุตร 9
3 เพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี 8
4 จุฬาลักษณ์ จารุนุช 6
5 วายุห์ สนเทศ 6
6 พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ 5
7 มาลัย บุญรัตนกรกิจ 4
8 ชิดชม ฮิรางะ 3
9 มณฑาทิพย์ ยุ่นฉลาด 3
10 มาลา ศิรทรัพย์ไพสิฐ 3
11 รัศมี ศุภศรี 3
12 วิภาภรณ์ ณ ถลาง 2
13 พรทิพย์ เจริญธรรมวัฒน์ 2
14 สมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม 2
15 วินัศ ภูมินาถ 2
16 กุลวดี ตรองพาณิชย์ 2
17 บุญมา นิยมวิทย์ 2
18 เบ็ญจารัชด ทองยืน 2
19 วารุณี วารัญญานนท์ 2
20 เพลินใจ ตังคณะกุล 2
21 เกศศิณี ตระกูลทิวากร 2
22 ดาลัด ศิริวัน 1
23 ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ 1
24 สิริพร สธนเสาวภาคย์ 1
25 วรพล เพ็งพินิจ 1
26 กรภัทร มยุระสาคร 1
27 กรุณา วงษ์กระจ่าง 1
28 วราภรณ์ ประเสริฐ 1
29 ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ 1
30 เนตรนภิส วัฒนสุชาติ 1
31 มาลัย เมืองน้อย(บุญรัตนกรกิจ) 1
32 โรจน์รวี ภิรมย์ 1
33 วุฒินันท์ คงทัด 1
34 อภิญญา จุฑางกูร 1
35 สมจิต อ่อนเหม 1
36 วรรณดี สุทธินรากร 1
37 ประมวล ทรายทอง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2554 1
3 2553 3
4 2552 3
5 2551 4
6 2550 2
7 2547 1
8 543 22
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและเคมี ของแป้งข้าวโพดบดหยาบดัดแปรด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน
ปี พ.ศ. 2554
2 การวิจัยแปรรูปผลผลิตจากสับปะรดและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ปี พ.ศ. 2553
3 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปมะม่วงสู่ชุมชนภูฟ้าพัฒนา
4 การส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและสร้างกลไกทางการตลาดเพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกร ภายใต้แผนงานวิจัย การฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของเกษตรกรบนพื้นที่น้ำหนาวโดยใช้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5 เครือข่ายความร่วมในการพัฒนาการผลิตเครื่องดื่ม ลดน้ำตาล ที่ทำจากผลไม้ พืชผัก และสมุนไพร ระดับโรงเรียนใน 4 ภูมิภาค,
ปี พ.ศ. 2552
6 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตน้ำตาลเม็ดจากน้ำตาลสดของจาก
7 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อมะพร้าว และการควบคุมคุณภาพ
8 การศึกษาผลการให้อาหารเหลว ที่มีไข่เป็นส่วนประกอบ แก่ผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2551
9 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตน้ำตาลทรายแดงในระดับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (OTOP)
10 การยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปผลิตผลเกษตรให้ได้มาตรฐาน
11 ผลิตภัณฑ์ซุปไทยสุขภาพ เพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าอาหารไทย
12 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ในการผลิตน้ำตาลทรายแดง ในระดับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน [OTOP]
ปี พ.ศ. 2550
13 การพัฒนากระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพน้ำผลไม้เพื่อยืดอายุการเก็บ
14 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยจานด่วนที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
ปี พ.ศ. 2547
15 ผลของสภาวะการผลิต และกระบวนการให้ความร้อนต่อคุณลักษณะทางกายภาพและเคมีของคาราเมล