ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พิลาณี ไวถนอมสัตย์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต 27
2 วิทยา ปั้นสุวรรณ 15
3 วารุณี ธนะแพสย์ 15
4 อันธิกา บุญแดง 12
5 ประชุมพร คงเสรี 11
6 สุคันธรส ธาดากิตติสาร 9
7 วิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์ 8
8 นายภัทร คมกมล 5
9 ปฐมา จาตกานนท์ 4
10 ประภัสสร รักถาวร 4
11 นางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย 4
12 สุพนิดา วินิจฉัย 3
13 สุธีรา วิทยากาญจน์ 3
14 รัตนา ตันฑเทอดธรรม 3
15 ปริศนา สิริอาชา 3
16 วุฒินันท์ คงทัด 3
17 มะลิวัลย์ ธนะสมบัติ 2
18 วิเชียร กิจปรีชาวนิช 2
19 สฤษดิพร ชูประยูร 2
20 อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์ 2
21 กล้าณรงค์ ศรีรอต 2
22 นางสาวอุมาพร อมรธีระกุล 2
23 Dr.Akihiko Kosugi 2
24 สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล 2
25 มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ 2
26 รยากร นกแก้ว 2
27 สายัณห์ ทัดศรี 1
28 สุดประสงค์ สุวรรณเลิศ 1
29 สรัญญา วัชโรทัย 1
30 Pilanee Vaithanomsat 1
31 V. Punsuvon 1
32 เกษม หฤทัยธนาสันติ์ 1
33 ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ 1
34 นางสาวธิติยา บุญประเทือง 1
35 ยุทธนา บรรจง 1
36 สมชัย จันทร์สว่าง 1
37 ทวีสิริ มาลาพันธุ์ 1
38 อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ 1
39 ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ 1
40 T. Khunrong 1
41 ชัยพร สามพุ่มพวง 1
42 เทพา ผุดผ่อง 1
43 สาริมา สุนทรารชุน 1
44 Dr.Yoshinori Murata 1
45 นางสาวมลนพรรษ สงพิมพ์ 1
46 ศุมาพร เกษมสำราญ 1
47 เกศศิณี ตระกูลทิวากร 1
48 ดร.อันธิกา บุญแดง 1
49 Kozo Morimitsu 1
50 นายอาทิตย์ จันทร์หิรัญ 1
51 Dr.Masashi Machida 1
52 ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์ 1
53 ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล 1
54 Wikhan Anapanurak 1
55 Vittaya Punsuvon 1
56 ชัยพร พรหมชัยธวัช 1
57 ชวนิฎฐ์ สิทธิดิลกรัตน์ 1
58 ประภาส ช่างเหล็ก 1
59 วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา 1
60 ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์ 1
61 Chaiyaporn Pomchaitaward 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2560 2
3 2558 1
4 2557 3
5 2556 6
6 2555 5
7 2554 5
8 2553 6
9 2552 1
10 2551 6
11 2550 6
12 2549 6
13 2548 4
14 2547 1
15 543 50
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเอทานอลจากทะลายเปล่าปาล์มน้ำมันด้วยเชื้อ K. marxianus mutant 166
ปี พ.ศ. 2560
2 การปรับปรุงสมบัติของเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดสเพื่อใช้สลายวัสดุชีวมวล ในการผลิตไบโอเอทานอล
3 ผลของระยะเวลาการเก็บรักษาข้าวสารต่อผลผลิตเอธานอลที่ได้
ปี พ.ศ. 2558
4 การผลิตกรดฟูมาริกจากทะลายปาล์มน้ำมัน
ปี พ.ศ. 2557
5 Development of Cassava Pulp to Ethanol for Pilot Plant
6 Development of fermenting-yeast for practical application
7 การตรวจสอบปริมาณเคอร์คูมินในยาสมุนไพรขมิ้นชันแบบรู้ผลเร็วด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปคโตรสโกปี
ปี พ.ศ. 2556
8 Development of Cassava Pulp to Ethanol for Pilot Plant
9 The modification of thermotolerant yeast on acid tolerance
10 การปรับปรุงกระบวนการผลิตและการศึกษาอายุการเก็บรักษาของไฟโบรอินไฮโดรไลเสทและผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของไฟโบรอินไฮโดรไลเสท
11 การเพิ่มมูลค่าชีวมวลปาล์มน้ำมัน และน้ำมันกรดปาล์มเพื่อพลังงานทดแทนและวัสดุชีวภาพ
12 โครงการพัฒนาไฟโบรอินไฮโดรไลเสทและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
13 โปรตีนไฮโดรไลเสทจากรังไหม
ปี พ.ศ. 2555
14 Cassava Pulp amd sugarcane bagasse to Ethanol Process Development via Ammonia Gas Absorption Fiber Expansion Pretreatment
15 The identification of fermentation inhibitor and the improvement of yeast strain for appropriate ethanol production on tropical biomass
16 การสำรวจและศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้หยีน้ำเพื่อผลิตน้ำมันพืชและไบโอดีเซล
17 โครงการวิจัยเพื่อรับการสนับสนุนการวิจัย ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติเขตร้อน
18 การแยกองค์ประกอบหลักทางเคมี (เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน) ในทลายปาล์มน้ำมันโดยเชื้อราเส้นใยสีขาวก่อนการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการผลิตเอธานอล
ปี พ.ศ. 2554
19 Cassava Pulp to Ethanol Process Development via Ammonia Gas Absorption Fiber Expansion Pretreatment
20 The development of microorganisms to produce fuel ethanol efficiently from biomass
21 การปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากพืชแก่นตะวัน (Jerusalem Artichoke)
22 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซม์ย่อยสลายลิกนินจากเชื้อราขาวเพื่อใช้ประโยชน์สำหรับการบำบัดน้ำเสีย
23 การแยกองค์ประกอบหลักทางเคมี (เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน) ในทลายปาล์มน้ำมันโดยเชื้อราเส้นใยสีขาวก่อนการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการผลิตเอธานอล
ปี พ.ศ. 2553
24 Researches on Screening and characterization of innovative fungi having strong saccharification abilities for lignocellulosic materials
25 Screening and characterization of innovative fungi having strong saccharification abilities for lignocellulosic materials
26 Production of Ethanol from Pulp Obtained by Steam Explosion Pretreatment of Oil Palm Trunk
27 การวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำเสียจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลชุมชน
28 การแยกองค์ประกอบหลักทางเคมี (เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลสและลิกนิน) ในทลายปาล์มน้ำมันโดยเชื้อราเส้นใยสีขาวก่อนการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการผลิตเอธานอล
29 การใช้ประโยชน์กาบมะพร้าวและทะลายปาล์มน้ำมัน เพื่ออุตสาหกรรมเส้นใยและพลังงานทดแทน
ปี พ.ศ. 2552
30 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมโปรตีนไฮโดรไลเสทจากไหมอีรี่
ปี พ.ศ. 2551
31 Production of fiber from Roselle using Non-Smelly Technique-phase 2
32 Researches on Screening and characterization of innovative fungi having strong saccharification abilities for lignocellulosic materials
33 การผลิตเซริซินไฮโดรไลเสทจากซิลค์เจล
34 การศึกษาอิทธิพลของระระยะเวลาการเก็บรักษาเมล็ดสบู่ดำและน้ำมันสบู่ดำภายหลังการบีบสกัดที่มีต่อปริมาณกรดไขมันอิสระในน้ำมันสบู่ดำ
35 การแยกและใช้ประโยชน์โปรตีนไหมจากน้ำกาวจากกระบวนการสาวไหม
36 การระเบิดด้วยไอน้ำสองขั้นตอนของชานอ้อยเพื่อการผลิตเอทานอล
ปี พ.ศ. 2550
37 Researches on Screening and characterization of innovative fungi having strong saccharification abilities for lignocellulosic materials
38 การผลิตกลิ่นแวนิลลาจากต้นปาล์มน้ำมันภายหลังการระเบิดด้วยไอน้ำ
39 การผลิตเอธานอลจากต้นปาล์มน้ำมัน
40 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมโปรตีนไฮโดรไลเสทจากไหมอีรี่
41 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาในการสุกของผลมะเดื่อฝรั่งและปริมาณของเอนไซม์ฟีซินและเพคติน
42 ชุดโครงการวิจัย การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกมะเดื่อฝรั่งในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง โครงการวิจัยย่อยที่ 3 : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาในการสุกของมะเดื่อฝรั่งและปริมาณเอ็นไซม์ ฟิซินและเพคติน
ปี พ.ศ. 2549
43 เฟอร์ฟูรอลและแอลฟาเซลลูโลสจากชานอ้อย
44 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกมะเดื่อฝรั่งในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง โครงการย่อยที่ 3 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาในการสุกของมะเดื่อฝรั่งและปริมาณเอนไซม์ฟิซิน และเพคติน"
45 โครงการการเพิ่มมูลค่าต้นทานตะวันโดยการแปรรูปเป็นไซโลสและแอลกอฮอล์
46 โครงการการแยกและใช้ประโยชน์โปรตีนไหมจากน้ำกาวจากกระบวนการสาวไหม
47 การวิจัยและพัฒนาการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสทจากไหมอีรี่โดยเทคโนโลยีทางด้านด้านเอนไซม์
48 การถ่ายทอดงานวิจัย เพื่ออุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษจากปอสา
ปี พ.ศ. 2548
49 การบำบัดสีและปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตเยื่อและกระดาษโดยวิธีทางชีวภาพ
50 การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสทจากไหมอีรี่เพื่ออุตสาหกรรม
51 การพัฒนาข้าวกล้องปลอดเชื้อราและแอฟลาทอกซิน
52 การแยกองค์ประกอบทางเคมีของต้นปาล์มน้ำมัน โดยวิธีการระเบิดด้วยไอน้ำ
ปี พ.ศ. 2547
53 การแยกองค์ประกอบเคมีของต้นปาล์มน้ำมันโดยวิธีระเบิดด้วยไอน้ำ