ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- Pimpan Silpasuwan
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเสี่ยง ความสามารถในการปฏิบัติงาน กับความสุขในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ ที่ปฏิบัติงานในศูนย์สุขภาพชุมชน เขต 4
2 ผลกระทบของความรุนแรงจากเหตุการณ์ความไม่สงบ และการรับรู้ความเสี่ยงจากการทำงาน ที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในงานอนามัยโรงเรียน ในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ปี พ.ศ. 2543
3 ประสิทธิผลของโครงการป้องกันการใช้ยาและสารเสพติดสำหรับนักเรียนวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร (ประสิทธิผลของการจัดโครงการป้องกันการใช้ยาและสารเสพติดในกลุ่มนักดรียนวัยรุ่นกรุงเทพมหานคร)
4 การวิเคราะห์ลักษณะและปริมาณงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ และฝ่ายสุขาภิบาลและป้องกันโรคของพยาบาลชุมชน
ปี พ.ศ. 2536
5 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเพศสัมพันธ์ของคนงานสตรีวัยรุ่นในโรงงานอุตสาหกรรม เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ปี พ.ศ. 2535
6 Factors Affecting Sexual Behavior Among Young Female Factory Workers in Bangkok-and Vicinities