ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พิมผกา โพธิลังกา
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2557 6
3 2556 2
4 2555 2
5 2554 3
6 2553 3
7 2542 1
8 543 33
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการแปรรูปขยะเป็นพลังงาน ณ สถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอย เทศบาลนครลำปาง
ปี พ.ศ. 2557
2 การศึกษาหลุมฝังกลบขยะเทศบาลนครลำปาง เพื่อลดผลกระทบจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่สิ่งแวดล้อม
3 การศึกษาหลุมฝังกลบขยะเทศบาลนครลำปาง เพื่อลดผลกระทบจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สู่สิ่งแวดล้อม
4 การศึกษาคุณภาพน้ำและสัณฐานวิทยาของแม่น้ำวัง จังหวัดลำปาง
5 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
6 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
7 การศึกษาคุณภาพน้ำและสัณฐานวิทยาของแม่น้ำวังจังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2556
8 ประเมินความสัมพันธ์ระหว่าง กฟผ.แม่เมาะ กับชุมชนประจำปี 2556-2561
9 การกระจายตัวของสารปนเปื้อนอินทรีย์ในน้ำชะขยะในกรณีรั่วซึมหรือรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2555
10 การวิเคราะห์สารพิษในน้ำชะขยะจากสถานฝังกลบมูลฝอยเทศบาลนครลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง
11 ชุดโครงการการวิจัยและพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อนำไปสู่ การจัดแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครลำปาง
ปี พ.ศ. 2554
12 การศึกษาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านกล้วยแพะและหมู่บ้านกล้วยม่วง ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
13 การใช้น้ำเสียจากบ่อบำบัดน้ำเสียแบบปรับเสถียรในการเกษตรกรรม
14 การศึกษาลักษณะทางเคมีและกายภาพขยะมูลฝอย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อการกำจัดขยะที่เหมาะสม
ปี พ.ศ. 2553
15 ผลของการรณรงค์คัดแยกขยะต่อชุมชนหมู่บ้านโฮ้งทะล้า ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
16 การศึกษาการจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ต.ปงยางคก อ.เมือง จ.ลำปาง : กรณีศึกษาหมู่บ้านนางแล
17 การศึกษาลักษณะทางเคมีและกายภาพขยะมูลฝอยของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเพื่อการกำจัดขยะที่เหมาะสม
ปี พ.ศ. 2542
18 การฟอกสีน้ำกากส่าโดยเชื้อ Acetic acid bacteria