ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พินิจ กัลยาศิลปิน
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- พินิจ กัลยำศิลปิน
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วัลลีย์ อมรพล 9
2 สุภาพร สุขโต 7
3 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 6
4 รุ่งรวี บุญทั่ง 6
5 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 6
6 บุญญาภา ศรีหาตา 5
7 วันทนา เลิศศิริวรกุล 5
8 สมฤทัย ตันเจริญ 5
9 กัญญรัตน์ จำปำทอง 5
10 นิลุบล ทวีกุล 5
11 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 4
12 ดาวรุ่ง คงเทียน 4
13 ศิวิไล ลาภบรรจบ 4
14 อุดม วงศ์ชนะภัย 4
15 จงรักษ์ จารุเนตร 4
16 นรีลักษณ์ วรรณสาย 4
17 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 4
18 เสาวรี บำรุง 4
19 แฉล้ม มาศวรรณา 3
20 กิติพร เจริญสุข 3
21 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
22 อนุชา เหลาเคน 3
23 อานนท์ มลิพันธ์ 3
24 ปรีชา แสงโสดา 3
25 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
26 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
27 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
28 ฉลอง เกิดศรี 3
29 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
30 สันติ พรหมคำ 3
31 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
32 สุภาวดี สมภาค 3
33 สุชาติ คำอ่อน 3
34 จารุวรรณ บางแวก 3
35 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
36 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
37 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
38 วาสนา วันดี 3
39 มณี หาชานนท์ 3
40 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
41 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
42 อิสระ พุทธสิมมา 3
43 เอมอร เพชรทอง 3
44 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
45 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
46 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
47 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
48 สมพงษ์ ทองช่วย 3
49 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
50 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
51 ประพิศ วองเทียม 3
52 จำนง ชัญถาวร 3
53 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
54 เมธาพร พุฒขำว 3
55 กุลชาติ นำคจันทึก 3
56 โอภำษ บุญเส็ง 3
57 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
58 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 3
59 วิภาวรรณ กิติวัชระเจริญ 3
60 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
61 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
62 วินัย ศรวัต 3
63 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
64 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
65 สาคร โรจนัย 3
66 เบญจรัตน์ วุฒิกมลชัย 3
67 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
68 สุมนำ งามผ่องใส 3
69 โอภาษ บุญเส็ง 3
70 วิทูร อมรพล 3
71 วุฒิพล จันสระคู 3
72 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
73 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
74 ประนอม ใจอ้าย 3
75 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 3
76 วสันต์ วรรณจักร์ 3
77 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
78 ศรีสุดา ทิพยรักษ์ 3
79 สมควร คล้องช้าง 3
80 ศักดา พุทธพาธ 3
81 กุลวิไล สุทธิลักษณวนิช 3
82 ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง 3
83 เหรียญทอง พานสายตา 3
84 อนันต์ ทองภู 3
85 เมธำพร พุฒขำว 2
86 มำลัย กล่อมแก้ว 2
87 เสำวรี บำรุง 2
88 เชำวนำถ พฤทธิเทพ 2
89 จงรักษ์ จำรุเนตร 2
90 รัชดำ ปรัชเจริญวนิชยุ์ 2
91 นรีลักษณ์ วรรณสำย 2
92 อภิชำต เมืองซอง 2
93 วารีย์ ทองมี 2
94 อนุศำสตร์ สุ่มมำตร 2
95 ศุภกำญจน์ ล้วนมณี 2
96 กอบเกียรติ ไพศำลเจริญ1 2
97 ดำวรุ่ง คงเทียน 2
98 ศรีสุดำ ทิพยรักษ์ 2
99 สุภำพร สุขโต 2
100 วัฒนศักดิ์ ชมภูนิช 2
101 พัชรินทร์ นำมวง์ 2
102 อรรถสิทธิ์ บุญธรรม 2
103 ปรีชา กาเพ็ชร 2
104 เหรียญทอง พำนสำยตำ 2
105 กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ 2
106 ทักษิณา ศันสยะวิชัย 2
107 สมชำย บุญประดับ 2
108 กาญจนา กิระศักดิ์ 2
109 อนงค์นาฏ พรหมทะสาร 2
110 ปฏิมำภรณ์ จินจำคำม 2
111 วนิดำ โนบรรเทำ 2
112 อุบล หินเธาว์ 2
113 ภาวนา ลิกขนานนท์ 2
114 สุรสิทธิ์ อรรถจำรุสิทธิ์ 2
115 กัญญรัตน์ จำปาทอง 1
116 ปฏิมาภรณ์ จินจาคาม 1
117 พัชรินทร์ นามวง์ 1
118 อนุศาสตร์ สุ่มมาตร 1
119 วนิดา โนบรรเทา 1
120 เมธาพร พุฒขาว 1
121 ธรรมรัตน์ ทองมี 1
122 อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ 1
123 มนตรี ปานตู 1
124 สุมาลี โพธิ์ทอง 1
125 จิราภา เมืองคล้าย 1
126 มาลัย กล่อมแก้ว 1
127 ปิยะรัตน์ จังพล 1
128 สมบูรณ์ วันดี 1
129 ดารารัตน์ มณีจันทร์ 1
130 ชัยวัฒน์ กะการดี 1
131 วรกานต์ ยอดชมภู 1
132 บรรณพิชญ์ สัมฤทธิ์ 1
133 ประชา ถ้าทอง 1
134 ประชา ถ้ำทอง 1
135 รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ 1
136 เชาวนาถ พฤทธิเทพ 1
137 สมชาย บุญประดับ 1
138 เบญจมาศ คำสืบ 1
139 สุรสิทธิ์ อรรถจารุสิทธิ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2563 1
2 2559 2
3 2558 1
4 2550 1
5 543 17