ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พินิจ กัลยาศิลปิน
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- พินิจ กัลยำศิลปิน
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วัลลีย์ อมรพล 9
2 สุภาพร สุขโต 7
3 รุ่งรวี บุญทั่ง 6
4 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 6
5 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 6
6 กัญญรัตน์ จำปำทอง 5
7 สมฤทัย ตันเจริญ 5
8 บุญญาภา ศรีหาตา 5
9 นิลุบล ทวีกุล 5
10 วันทนา เลิศศิริวรกุล 5
11 ดาวรุ่ง คงเทียน 4
12 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 4
13 อุดม วงศ์ชนะภัย 4
14 นรีลักษณ์ วรรณสาย 4
15 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 4
16 เสาวรี บำรุง 4
17 จงรักษ์ จารุเนตร 4
18 ศิวิไล ลาภบรรจบ 4
19 เมธาพร พุฒขำว 3
20 วิภาวรรณ กิติวัชระเจริญ 3
21 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
22 จำนง ชัญถาวร 3
23 กุลชาติ นำคจันทึก 3
24 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
25 สุมนำ งามผ่องใส 3
26 เบญจรัตน์ วุฒิกมลชัย 3
27 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
28 มณี หาชานนท์ 3
29 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 3
30 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
31 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
32 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
33 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
34 สาคร โรจนัย 3
35 อนันต์ ทองภู 3
36 สมควร คล้องช้าง 3
37 วสันต์ วรรณจักร์ 3
38 วุฒิพล จันสระคู 3
39 วิทูร อมรพล 3
40 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
41 โอภาษ บุญเส็ง 3
42 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
43 เหรียญทอง พานสายตา 3
44 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
45 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 3
46 ศักดา พุทธพาธ 3
47 ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง 3
48 กุลวิไล สุทธิลักษณวนิช 3
49 ศรีสุดา ทิพยรักษ์ 3
50 โอภำษ บุญเส็ง 3
51 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
52 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
53 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
54 สันติ พรหมคำ 3
55 สุภาวดี สมภาค 3
56 จารุวรรณ บางแวก 3
57 กิติพร เจริญสุข 3
58 ปรีชา แสงโสดา 3
59 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
60 ฉลอง เกิดศรี 3
61 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
62 วาสนา วันดี 3
63 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
64 ประนอม ใจอ้าย 3
65 อิสระ พุทธสิมมา 3
66 วินัย ศรวัต 3
67 แฉล้ม มาศวรรณา 3
68 สุชาติ คำอ่อน 3
69 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
70 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
71 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
72 สมพงษ์ ทองช่วย 3
73 เอมอร เพชรทอง 3
74 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
75 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
76 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
77 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
78 อานนท์ มลิพันธ์ 3
79 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
80 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
81 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
82 อนุชา เหลาเคน 3
83 ประพิศ วองเทียม 3
84 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
85 นรีลักษณ์ วรรณสำย 2
86 เชำวนำถ พฤทธิเทพ 2
87 เมธำพร พุฒขำว 2
88 เสำวรี บำรุง 2
89 มำลัย กล่อมแก้ว 2
90 รัชดำ ปรัชเจริญวนิชยุ์ 2
91 ศิวิไล ลำภบรรจบ 2
92 ศรีสุดำ ทิพยรักษ์ 2
93 ศุภกำญจน์ ล้วนมณี 2
94 กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ 2
95 กอบเกียรติ ไพศำลเจริญ1 2
96 อภิชำต เมืองซอง 2
97 สุภำพร สุขโต 2
98 ดำวรุ่ง คงเทียน 2
99 จงรักษ์ จำรุเนตร 2
100 วนิดำ โนบรรเทำ 2
101 พัชรินทร์ นำมวง์ 2
102 ปรีชา กาเพ็ชร 2
103 กาญจนา กิระศักดิ์ 2
104 เหรียญทอง พำนสำยตำ 2
105 อนุศำสตร์ สุ่มมำตร 2
106 วารีย์ ทองมี 2
107 อรรถสิทธิ์ บุญธรรม 2
108 ทักษิณา ศันสยะวิชัย 2
109 สมชำย บุญประดับ 2
110 อุบล หินเธาว์ 2
111 วัฒนศักดิ์ ชมภูนิช 2
112 ปฏิมำภรณ์ จินจำคำม 2
113 ภาวนา ลิกขนานนท์ 2
114 อนงค์นาฏ พรหมทะสาร 2
115 สุรสิทธิ์ อรรถจำรุสิทธิ์ 2
116 เมธาพร พุฒขาว 1
117 อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ 1
118 สุรสิทธิ์ อรรถจารุสิทธิ์ 1
119 เชาวนาถ พฤทธิเทพ 1
120 วนิดา โนบรรเทา 1
121 รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ 1
122 ปฏิมาภรณ์ จินจาคาม 1
123 สมชาย บุญประดับ 1
124 มาลัย กล่อมแก้ว 1
125 อนุศาสตร์ สุ่มมาตร 1
126 กัญญรัตน์ จำปาทอง 1
127 พัชรินทร์ นามวง์ 1
128 บรรณพิชญ์ สัมฤทธิ์ 1
129 มนตรี ปานตู 1
130 วรกานต์ ยอดชมภู 1
131 สุมาลี โพธิ์ทอง 1
132 ธรรมรัตน์ ทองมี 1
133 จิราภา เมืองคล้าย 1
134 ชัยวัฒน์ กะการดี 1
135 สมบูรณ์ วันดี 1
136 ประชา ถ้ำทอง 1
137 ประชา ถ้าทอง 1
138 ปิยะรัตน์ จังพล 1
139 ดารารัตน์ มณีจันทร์ 1
140 เบญจมาศ คำสืบ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2563 1
2 2559 2
3 2558 1
4 2550 1
5 543 17