ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พินิจ กัลยาศิลปิน
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- พินิจ กัลยำศิลปิน
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วัลลีย์ อมรพล 9
2 สุภาพร สุขโต 7
3 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 6
4 รุ่งรวี บุญทั่ง 6
5 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 6
6 บุญญาภา ศรีหาตา 5
7 วันทนา เลิศศิริวรกุล 5
8 สมฤทัย ตันเจริญ 5
9 กัญญรัตน์ จำปำทอง 5
10 นิลุบล ทวีกุล 5
11 อุดม วงศ์ชนะภัย 4
12 นรีลักษณ์ วรรณสาย 4
13 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 4
14 ดาวรุ่ง คงเทียน 4
15 ศิวิไล ลาภบรรจบ 4
16 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 4
17 เสาวรี บำรุง 4
18 จงรักษ์ จารุเนตร 4
19 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
20 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
21 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
22 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
23 สมพงษ์ ทองช่วย 3
24 ประพิศ วองเทียม 3
25 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
26 อานนท์ มลิพันธ์ 3
27 แฉล้ม มาศวรรณา 3
28 กิติพร เจริญสุข 3
29 เอมอร เพชรทอง 3
30 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
31 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
32 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
33 อนุชา เหลาเคน 3
34 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
35 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
36 สาคร โรจนัย 3
37 เบญจรัตน์ วุฒิกมลชัย 3
38 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
39 วิภาวรรณ กิติวัชระเจริญ 3
40 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
41 เมธาพร พุฒขำว 3
42 ปรีชา แสงโสดา 3
43 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
44 วาสนา วันดี 3
45 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
46 มณี หาชานนท์ 3
47 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
48 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
49 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
50 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
51 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
52 ศรีสุดา ทิพยรักษ์ 3
53 ศักดา พุทธพาธ 3
54 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 3
55 กุลวิไล สุทธิลักษณวนิช 3
56 เหรียญทอง พานสายตา 3
57 สมควร คล้องช้าง 3
58 อนันต์ ทองภู 3
59 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
60 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
61 สุมนำ งามผ่องใส 3
62 จารุวรรณ บางแวก 3
63 จำนง ชัญถาวร 3
64 กุลชาติ นำคจันทึก 3
65 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 3
66 โอภำษ บุญเส็ง 3
67 วสันต์ วรรณจักร์ 3
68 ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง 3
69 สันติ พรหมคำ 3
70 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
71 ฉลอง เกิดศรี 3
72 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
73 สุชาติ คำอ่อน 3
74 สุภาวดี สมภาค 3
75 วุฒิพล จันสระคู 3
76 อิสระ พุทธสิมมา 3
77 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
78 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
79 วินัย ศรวัต 3
80 วิทูร อมรพล 3
81 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
82 โอภาษ บุญเส็ง 3
83 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
84 ประนอม ใจอ้าย 3
85 เมธำพร พุฒขำว 2
86 มำลัย กล่อมแก้ว 2
87 เสำวรี บำรุง 2
88 เชำวนำถ พฤทธิเทพ 2
89 จงรักษ์ จำรุเนตร 2
90 รัชดำ ปรัชเจริญวนิชยุ์ 2
91 นรีลักษณ์ วรรณสำย 2
92 อภิชำต เมืองซอง 2
93 วารีย์ ทองมี 2
94 อนุศำสตร์ สุ่มมำตร 2
95 ศุภกำญจน์ ล้วนมณี 2
96 กอบเกียรติ ไพศำลเจริญ1 2
97 ดำวรุ่ง คงเทียน 2
98 ศรีสุดำ ทิพยรักษ์ 2
99 สุภำพร สุขโต 2
100 วัฒนศักดิ์ ชมภูนิช 2
101 พัชรินทร์ นำมวง์ 2
102 อรรถสิทธิ์ บุญธรรม 2
103 ปรีชา กาเพ็ชร 2
104 เหรียญทอง พำนสำยตำ 2
105 กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ 2
106 ทักษิณา ศันสยะวิชัย 2
107 สมชำย บุญประดับ 2
108 กาญจนา กิระศักดิ์ 2
109 อนงค์นาฏ พรหมทะสาร 2
110 ปฏิมำภรณ์ จินจำคำม 2
111 วนิดำ โนบรรเทำ 2
112 อุบล หินเธาว์ 2
113 ภาวนา ลิกขนานนท์ 2
114 สุรสิทธิ์ อรรถจำรุสิทธิ์ 2
115 สุมาลี โพธิ์ทอง 1
116 มนตรี ปานตู 1
117 ธรรมรัตน์ ทองมี 1
118 บรรณพิชญ์ สัมฤทธิ์ 1
119 จิราภา เมืองคล้าย 1
120 มาลัย กล่อมแก้ว 1
121 สมบูรณ์ วันดี 1
122 อนุศาสตร์ สุ่มมาตร 1
123 ปิยะรัตน์ จังพล 1
124 ดารารัตน์ มณีจันทร์ 1
125 ชัยวัฒน์ กะการดี 1
126 วรกานต์ ยอดชมภู 1
127 รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ 1
128 สมชาย บุญประดับ 1
129 เชาวนาถ พฤทธิเทพ 1
130 เบญจมาศ คำสืบ 1
131 ประชา ถ้ำทอง 1
132 ประชา ถ้าทอง 1
133 สุรสิทธิ์ อรรถจารุสิทธิ์ 1
134 อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ 1
135 กัญญรัตน์ จำปาทอง 1
136 พัชรินทร์ นามวง์ 1
137 วนิดา โนบรรเทา 1
138 เมธาพร พุฒขาว 1
139 ปฏิมาภรณ์ จินจาคาม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2563 1
2 2559 2
3 2558 1
4 2550 1
5 543 17