ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พินิจ กัลยาศิลปิน
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- พินิจ กัลยำศิลปิน
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วัลลีย์ อมรพล 9
2 สุภาพร สุขโต 7
3 รุ่งรวี บุญทั่ง 6
4 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 6
5 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 6
6 กัญญรัตน์ จำปำทอง 5
7 สมฤทัย ตันเจริญ 5
8 บุญญาภา ศรีหาตา 5
9 นิลุบล ทวีกุล 5
10 วันทนา เลิศศิริวรกุล 5
11 ดาวรุ่ง คงเทียน 4
12 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 4
13 อุดม วงศ์ชนะภัย 4
14 นรีลักษณ์ วรรณสาย 4
15 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 4
16 เสาวรี บำรุง 4
17 จงรักษ์ จารุเนตร 4
18 ศิวิไล ลาภบรรจบ 4
19 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
20 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
21 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
22 เบญจรัตน์ วุฒิกมลชัย 3
23 สาคร โรจนัย 3
24 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
25 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
26 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
27 สมพงษ์ ทองช่วย 3
28 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
29 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
30 เอมอร เพชรทอง 3
31 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
32 วาสนา วันดี 3
33 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
34 มณี หาชานนท์ 3
35 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
36 ศักดา พุทธพาธ 3
37 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 3
38 ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง 3
39 ศรีสุดา ทิพยรักษ์ 3
40 เหรียญทอง พานสายตา 3
41 กุลวิไล สุทธิลักษณวนิช 3
42 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
43 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
44 สุมนำ งามผ่องใส 3
45 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
46 จำนง ชัญถาวร 3
47 กุลชาติ นำคจันทึก 3
48 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 3
49 โอภำษ บุญเส็ง 3
50 วิภาวรรณ กิติวัชระเจริญ 3
51 เมธาพร พุฒขำว 3
52 วินัย ศรวัต 3
53 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
54 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
55 อิสระ พุทธสิมมา 3
56 ฉลอง เกิดศรี 3
57 สันติ พรหมคำ 3
58 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
59 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
60 โอภาษ บุญเส็ง 3
61 อนันต์ ทองภู 3
62 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
63 สมควร คล้องช้าง 3
64 วสันต์ วรรณจักร์ 3
65 วิทูร อมรพล 3
66 วุฒิพล จันสระคู 3
67 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
68 ประนอม ใจอ้าย 3
69 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
70 อานนท์ มลิพันธ์ 3
71 อนุชา เหลาเคน 3
72 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
73 ประพิศ วองเทียม 3
74 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
75 สุชาติ คำอ่อน 3
76 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
77 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
78 จารุวรรณ บางแวก 3
79 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
80 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
81 ปรีชา แสงโสดา 3
82 สุภาวดี สมภาค 3
83 กิติพร เจริญสุข 3
84 แฉล้ม มาศวรรณา 3
85 กอบเกียรติ ไพศำลเจริญ1 2
86 ศุภกำญจน์ ล้วนมณี 2
87 สุภำพร สุขโต 2
88 อภิชำต เมืองซอง 2
89 วารีย์ ทองมี 2
90 ดำวรุ่ง คงเทียน 2
91 ศรีสุดำ ทิพยรักษ์ 2
92 ปรีชา กาเพ็ชร 2
93 สมชำย บุญประดับ 2
94 จงรักษ์ จำรุเนตร 2
95 อรรถสิทธิ์ บุญธรรม 2
96 พัชรินทร์ นำมวง์ 2
97 กาญจนา กิระศักดิ์ 2
98 เหรียญทอง พำนสำยตำ 2
99 ทักษิณา ศันสยะวิชัย 2
100 รัชดำ ปรัชเจริญวนิชยุ์ 2
101 วนิดำ โนบรรเทำ 2
102 อุบล หินเธาว์ 2
103 วัฒนศักดิ์ ชมภูนิช 2
104 ภาวนา ลิกขนานนท์ 2
105 มำลัย กล่อมแก้ว 2
106 อนงค์นาฏ พรหมทะสาร 2
107 ปฏิมำภรณ์ จินจำคำม 2
108 สุรสิทธิ์ อรรถจำรุสิทธิ์ 2
109 กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ 2
110 เมธำพร พุฒขำว 2
111 นรีลักษณ์ วรรณสำย 2
112 เชำวนำถ พฤทธิเทพ 2
113 เสำวรี บำรุง 2
114 อนุศำสตร์ สุ่มมำตร 2
115 สุมาลี โพธิ์ทอง 1
116 มนตรี ปานตู 1
117 ธรรมรัตน์ ทองมี 1
118 บรรณพิชญ์ สัมฤทธิ์ 1
119 จิราภา เมืองคล้าย 1
120 มาลัย กล่อมแก้ว 1
121 สมบูรณ์ วันดี 1
122 อนุศาสตร์ สุ่มมาตร 1
123 ปิยะรัตน์ จังพล 1
124 ดารารัตน์ มณีจันทร์ 1
125 ชัยวัฒน์ กะการดี 1
126 วรกานต์ ยอดชมภู 1
127 รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ 1
128 สมชาย บุญประดับ 1
129 เชาวนาถ พฤทธิเทพ 1
130 เบญจมาศ คำสืบ 1
131 ประชา ถ้ำทอง 1
132 ประชา ถ้าทอง 1
133 สุรสิทธิ์ อรรถจารุสิทธิ์ 1
134 อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ 1
135 กัญญรัตน์ จำปาทอง 1
136 พัชรินทร์ นามวง์ 1
137 วนิดา โนบรรเทา 1
138 เมธาพร พุฒขาว 1
139 ปฏิมาภรณ์ จินจาคาม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2563 1
2 2559 2
3 2558 1
4 2550 1
5 543 17