ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
2 คัคนางค์ มณีศรี 1
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
4 พิมพันธ์ เดชะคุปต์ 1
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
9 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
11 Somying Tumwasorn 1
12 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
13 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
14 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
15 อุทัย บุญประเสริฐ 1
16 วิไล ชินธเนศ 1
17 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
18 ธวัชชัย สันติสุข 1
19 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
20 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
21 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
22 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
23 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
24 ไววิทย์ พุทธารี 1
25 Varunee Padmasankh 1
26 Pornpimol Muanjai 1
27 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
28 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
29 วาสนา เสียงดัง 1
30 สุวิชา ทองสิมา 1
31 วัลลภ แย้มเหมือน 1
32 สำเริง แย้มโสภี 1
33 สมพร พรมดี 1
34 สิริพร สิวราวุฒิ 1
35 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
36 สายฝน ควรผดุง 1
37 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
38 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
39 Panee Boonthavi 1
40 Sumphan Wongseripipatana 1
41 Supa Chantharasakul 1
42 Kittisak Likhitwitayawuid 1
43 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
44 วัฒนชัย สมิทธากร 1
45 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
46 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
47 Garnpimol C. Ritthidej 1
48 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
49 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
50 บรรจง คณะวรรณ 1
51 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
52 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
53 มยุรี ตันติสิระ 1
54 Vimolmas Lipipun 1
55 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
56 Jaitip Paiboon 1
57 Wilai Anomasiri 1
58 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
59 Chalermpol Leevailoj 1
60 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
61 Boonchai Sangpetngam 1
62 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
63 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
64 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
65 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
66 Srilert Chotpantarat 1
67 ศิริชัย ศิริกายะ 1
68 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
69 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
70 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
71 กาญจนา แก้วเทพ 1
72 Vanida Chantarateptawan 1
73 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
74 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
75 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
76 Walaisiri Muangsiri 1
77 กำจัด มงคลกุล 1
78 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
79 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
80 Yeshey Penjor 1
81 สุมิตรา พูลทอง 1
82 ๋Janes, Gavin W. 1
83 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
84 รุ่งราวี ทองกันยา 1
85 นภสร โกวรรธนะกุล 1
86 Phanphen Wattanaarsakit 1
87 Chonticha Srisawang 1
88 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
89 Jittima Chatchawansaisin 1
90 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
91 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
92 วินัย งามแสง 1
93 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
94 ชอุ่ม มลิลา 1
95 ประคอง ชอบเสียง 1
96 ละอองทิพย์ เหมะ 1
97 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
98 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
99 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
100 Puttipongse Varavudhi 1
101 Sompol Sanguanrungsirikul 1
102 Naiyana Chaiyabutr 1
103 Kitpramuk Tantayaporn 1
104 วิมล เหมะจันทร 1
105 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
106 Chakkaphan Sutthirat 1
107 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
108 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
109 พรรณี กาญจนพลู 1
110 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
111 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
112 สุมา เมืองใย 1
113 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
114 Chayaporn Supachartwong 1
115 Suchin Arunsawatwong 1
116 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
117 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
118 สุวดี ยาป่าคาย 1
119 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
120 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
121 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
122 Thanathon Sesuk 1
123 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
124 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
125 Thada Jirajaras 1
126 Rajalida Lipikorn 1
127 เอกชัย อดุลยธรรม 1
128 ประธาน ดาบเพชร 1
129 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
130 กมลชนก ยวดยง 1
131 อวย เกตุสิงห์ 1
132 กระมล ทองธรรมชาติ 1
133 ศุกันยา ห้วยผัด 1
134 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
135 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
136 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
137 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
138 Waraporn Siriterm 1
139 สิทธิพร แอกทอง 1
140 Anawatch Mitpratan 1
141 Kasidit Nootong 1
142 Chariya Uiyyasathian 1
143 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
144 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
145 Pantharee Boonsatorn 1
146 สมชัย วัฒนการุณ 1
147 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
148 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
149 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
150 Acom Sornsute 1
151 Ampa Luiengpirom 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2553 1
3 2545 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ผลของการใช้รูปแบบวงจรการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนที่มีต่อความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2553
2 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2545
3 การศึกษาการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการเรียนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์กับคุณภาพชีวิตของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
4 การศึกษาการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการเรียนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์กับคุณภาพชีวิตของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
5 การศึกษาการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการเรียนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์กับคุณภาพชีวิต ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น