ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พิธากรณ์ ธนิตเบญจสิทธิ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การศึกษาศักยภาพด้านการตลาดเครื่องเงิน : กรณีศึกษากลุ่มเครื่องประดับเงิน จ.น่าน
2 ศักยภาพการบริหารจัดการผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ในนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)
ปี พ.ศ. 2561
3 การศึกษาศักยภาพด้านการตลาดและด้านอื่นๆ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงข้อขิง"
4 การศึกษาศักยภาพด้านการตลาดและด้านอื่น ๆ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงจากข้อขิง
ปี พ.ศ. 2560
5 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนการผลิตเลือดจระเข้เพื่อใช้เป็นเครื่องสำอางและอาหารเสริม
ปี พ.ศ. 2558
6 การศึกษาและพัฒนาสินค้าหัตถกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวบ้านถวายโดยชุมชน
ปี พ.ศ. 2557
7 แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ หมู่บ้านถวาย (หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP) ต้นแบบของประเทศไทยอย่างยั่งยืน
8 สำรวจความต้องการด้านการบริการวิชาการของชุมชนประจำปีการศึกษา 2556-2557
ปี พ.ศ. 2556
9 ปัจจัยเกื้อหนุนและอุปสรรคต่อความก้าวหน้าในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่
10 ปัจจัยเกื้อหนุนและอุปสรรคต่อการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเอกชนจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2555
11 แบบจำลองความสำเร็จการจัดการธุรกิจบริการสุขภาพประเภทสปาและนวดไทยในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
12 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์บริษัทธุรกิจในประเทศไทย
13 การศึกษาวิจัยสำรวจพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้บริการสปาและผลิตภัณฑ์สปาไทย
ปี พ.ศ. 2551
14 การศึกษาความต้องการในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในหลักสูตรนานาชาติของนักเรียนในจังหวัดเชียงใหม่
15 การศึกษาวิจัยสำรวจพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้บริการสปาและผลิตภัณฑ์สปาไทยในต่างประเทศ