ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พิทยา อำพนพนารัตน์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 สร้างและทดสอบเครื่องอบแห้งแผ่นยางพาราด้วยไมโครเวฟ
ปี พ.ศ. 2557
2 การออกแบบและพัฒนาเครื่องรีดกระจูด
ปี พ.ศ. 2556
3 การพัฒนาศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตส้มโอในเขตลุ่มน้ำปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช
4 สร้างและทดสอบเครื่องผลิตไบโอดีเซลแบบใช้จุลินทรีย์
5 สร้างและทดสอบเครื่องผลิตไบโอดีเซลแบบใช้จุลินทรีย์
6 สร้างและทดสอบเครื่องผลิตไบโอดีเซลแบบใช้จุลินทรีย์
ปี พ.ศ. 2555
7 ระบบซิงโครนัสเจนเนอเรเตอร์ซิงโครไนซ์อัตโนมัติ
ปี พ.ศ. 2554
8 การประยุกต์ใช้พลังงานลมเพื่อเติมอากาศในบ่อปลา
9 การประยุกต์ใช้พลังงานลมเพื่อเติมอากาศในบ่อปลา
ปี พ.ศ. 2553
10 การแก้ไขปัญหาการขาดทักษะการขับขี่รถแทรคเตอร์ที่ถูกวิธีในการเรียนวิชาฟาร์มแทรคเตอร์ของนักศึกษาชั้น ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
11 การแก้ไขปัญหาการขาดทักษะการขับขี่รถแทรคเตอร์ที่ถูกวิธีในการเรียนวิชาแทรคเตอร์และเครื่องทุ่นแรงฟาร์มของนักศึกษาชั้น ป. ตรี สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน
ปี พ.ศ. 2552
12 การแก้ไขปัญหาการขาดทักษะการขับขี่รถแทรคเตอร์ที่ถูกวิธีในการเรียนวิชาฟาร์มแทรคเตอร์ของนักศึกษาชั้น ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
13 การแก้ไขปัญหาการขาดทักษะการขับขี่รถแทรคเตอร์ที่ถูกวิธีในการเรียนวิชาแทรคเตอร์และเครื่องทุ่นแรงฟาร์มของนักศึกษาชั้น ป. ตรี สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน
ปี พ.ศ. 2549
14 เครื่องผลิตยางแผ่นดิบอัตโนมัติ