ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พิทยา บวรวัฒนา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การขยายตัวของการเรียนการสอนรัฐประศาสนศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบัน : ปัญหาและแนวทางในอนาคต
ปี พ.ศ. 2554
2 การศึกษาเปรียบเทียบความเป็นอิสระกับผลการดำเนินงานระหว่างองค์การมหาชนกับกรมในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
3 ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริหารกับผู้อำนวยการในการบริหารจัดการขององค์การมหาชนในประเทศไทย
4 ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริหารกับผู้อำนวยการในการบริหารจัดการขององค์การมหาชนในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
5 วิวัฒนาการกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์ไทย พ.ศ. 2498-2551
6 วิวัฒนาการกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์ไทย พ.ศ.2498-2551
ปี พ.ศ. 2551
7 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินกับการสร้างธรรมาภิบาล ในองค์การบริหารส่วนตำบล
ปี พ.ศ. 2545
8 ธรรมาภิบาลในความหมายของภาครัฐ เอกชน และประชาชน : กรณีโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนถ่านหิน "หินกรูด"
ปี พ.ศ. 2533
9 การกำหนดนโยบายการจัดสรรโควต้าการส่งออกสินค้าสิ่งทอไทย ไปยังตลาดข้อตกลง ระหว่างปี 2522-2532
ปี พ.ศ. 2532
10 การปฏิบัติตามนโยบายแบ่งปันผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล : กรณีศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ปีการผลิต 2525/2526-2529/2530
11 นโยบายการยกระดับราคาข้าวเปลือกของรัฐบาล : ศึกษาการนำนโยบายไปปฏิบัติของจังหวัดนครสวรรค์
12 การกำหนดนโยบายการจัดสรรโควต้าการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ไปยังตลาดประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (EEC) ตั้งแต่ พ.ศ. 2523-2530
ปี พ.ศ. 2531
13 การนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติในระดับอำเภอในประเทศไทย