ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พัสตราภรณ์ ทิพยโสธร
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2554 1
3 2553 1
4 2552 1
5 2551 1
6 1086 1
7 543 17
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การออกแบบสิ่งแวดล้อมชุมชนเมืองเพื่อการเดินทางประหยัดพลังงานในเขตกรุงเทพฯชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก
2 สารสนเทศส่งเสริมการออกแบบโครงข่ายการสัญจรบริเวณผังชุมชนสถาบันอุดมศึกษา ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ปี พ.ศ. 2554
3 การจัดการสภาพแวดล้อมอาคารเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครพื้นที่กลุ่มศรีนครินทร์ เพื่อรองรับประชากรขยายตัวจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ
ปี พ.ศ. 2553
4 แนวทางการพัฒนาพื้นที่ส่วนกลางหมู่บ้านจัดสรรอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา เขตลาดกระบัง
ปี พ.ศ. 2552
5 สภาพแวดล้อมทางสถาปัตยกรรมที่ส่งผลต่อการจัดการการเรียนการสอน ระดับอุดมศึกษาของสถาบันการศึกษารัฐบาล จังหวัดปทุมธานี
ปี พ.ศ. 2551
6 บูรณาการสภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพจากรูปทรงสถาปัตยกรรม การตกแต่งภายในและการออกแบบครุภัณฑ์อาคารเรียน เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตครุศาสตร์อุตสาหกรรม กรณีศึกษาอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
7 ปัจจัยทางกายภาพที่อยู่อาศัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา กรณีศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง