ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พัสตราภรณ์ ทิพยโสธร
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2557 1
3 2555 1
4 2554 1
5 2553 4
6 2552 5
7 2551 4
8 2550 1
9 2549 2
10 2548 2
11 1086 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การออกแบบสิ่งแวดล้อมชุมชนเมืองเพื่อการเดินทางประหยัดพลังงานในเขตกรุงเทพฯชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก
2 สารสนเทศส่งเสริมการออกแบบโครงข่ายการสัญจรบริเวณผังชุมชนสถาบันอุดมศึกษา ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ปี พ.ศ. 2557
3 การส่งเสริมเอกลักษณ์ท้องถิ่นด้วยสภาพแวดล้อมอาคารเรียนระดับประถมศึกษาสู่สังคมอาเซียนในเทศบาลเมือง จ.พระนครศรีอยุธยา
ปี พ.ศ. 2555
4 ปัจจัยทางกายภาพที่อยู่อาศัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษากรณีศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปี พ.ศ. 2554
5 การจัดการสภาพแวดล้อมอาคารเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครพื้นที่กลุ่มศรีนครินทร์ เพื่อรองรับประชากรขยายตัวจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ
ปี พ.ศ. 2553
6 แนวทางการพัฒนาพื้นที่ส่วนกลางหมู่บ้านจัดสรรอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา เขตลาดกระบัง
7 สภาพแวดล้อมทางสถาปัตยกรรมที่ส่งผลต่อการจัดการการเรียนการสอน ระดับอุดมศึกษาของสถาบันการศึกษารัฐบาล จังหวัดปทุมธานี
8 แนวทางการพัฒนาพื้นที่ส่วนกลางหมู่บ้านจัดสรรอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา เขตลาดกระบัง
9 แนวทางการพัฒนาพื้นที่ส่วนกลางหมู่บ้านจัดสรรอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา เขตลาดกระบัง
ปี พ.ศ. 2552
10 การจัดการสภาพแวดล้อมอาคารเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร พื้นที่กลุ่มศรีนครินทร์ เพื่อรองรับประชากรขยายตัวจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ
11 การจัดการสภาพแวดล้อมอาคารเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร พื่นที่กลุ่มศรีนครินทร์ เพื่อรองรับประชากรขยายตัวจากนานาชาติสนามบินสุวรรณภูมิ
12 การจัดการสภาพแวดล้อมอาคารเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร พื้นที่กลุ่มศรีนครินทร์ เพื่อรองรับประชากรขยายตัวจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ
13 การประเมินสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยจากการได้รับสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ กรณีศึกษา กรุงเทพฯ กลุ่มศรีนครินทร์
14 สภาพแวดล้อมทางสถาปัตยกรรมที่ส่งผลต่อการจัดการการเรียนการสอน ระดับอุดมศึกษาของสถาบันการศึกษารัฐบาล จังหวัดปทุมธานี
ปี พ.ศ. 2551
15 สภาพแวดล้อมทางสถาปัตยกรรมที่ส่งผลต่อการจัดการการเรียนการสอน ระดับอุดมศึกษาของสถาบันการศึกษารัฐบาล จังหวัดปทุมธานี
16 บูรณาการสภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพจากรูปทรงสถาปัตยกรรม การตกแต่งภายในและการออกแบบครุภัณฑ์อาคารเรียน เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิต ครุศาสตร์อุตสาหกรรม : กรณีศึกษา สถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
17 การขยายตัวของเมืองและสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยในเขตเมืองหลวงชั้นนอก : กรณีศึกษา เขตลาดกระบัง
18 บูรณาการสภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพจากรูปทรงสถาปัตยกรรม การตกแต่งภายในและการออกแบบครุภัณฑ์อาคารเรียน เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตครุศาสตร์อุตสาหกรรม กรณีศึกษาอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ปี พ.ศ. 2550
19 บูรณาการสภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพจากรูปทรงสถาปัตยกรรม การตกแต่งภายในและการออกแบบครุภัณฑ์อาคารเรียน เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิต ครุศาสตร์อุตสาหกรรม : กรณีศึกษา สถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ปี พ.ศ. 2549
20 การประเมินสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยจากการได้รับบริการด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ : กรณีศึกษากรุงเทพฯ กลุ่มศรีนครินทร์
21 การประเมินสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยจากการได้รับสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ กรณีศึกษา กรุงเทพฯ กลุ่มศรีนครินทร์
ปี พ.ศ. 2548
22 การขยายตัวของเมืองและสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยในเขตเมืองหลวงชั้นนอก : กรณีศึกษา เขตลาดกระบัง
23 การประเมินสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยจากการได้รับบริการด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ : กรณีศึกษากรุงเทพฯ กลุ่มศรีนครินทร์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
24 ปัจจัยทางกายภาพที่อยู่อาศัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา กรณีศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง