ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พันธุ์ระวี กองบุญเทียม
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2555 2
4 2546 2
5 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 อาคารเรียนต้นแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานอาคารเขียวและสภาวะน่าสบายของมนุษย์กรณีศึกษา:อาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปี พ.ศ. 2558
2 การศึกษาความเหมาะสมและการออกแบบพื้นที่สำหรับการพัฒนาโครงข่ายขนส่งแบบไร้เครื่องยนต์และการขนส่งสีเขียวในมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2555
3 การออกแบบสภาวะแวดล้อมภายนอกอาคาร เพื่อลดปริมาณความร้อน ที่เกิดจากอุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิวโดยรอบ (MRT)
4 การออกแบบสภาวะแวดล้อมภายนอกอาคาร เพื่อลดปริมาณความร้อน ที่เกิดจากอุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิวโดยรอบ (MRT)
ปี พ.ศ. 2546
5 แบบจำลองการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะในครัวเรือน ในเขตเมืองเชียงใหม่ / พันธุ์ระวี กองบุญเทียม
6 แบบจำลองการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะในครัวเรือนในเขตเมืองเชียงใหม่