ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พัทธชัย ปิ่นนาค
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ความหลากหลายของพืชสมุนไพรและการใช้ประโยชน์ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นในป่าชุมชนตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2556
2 ความรับผิดชอบในการทำงานที่ได้รับมอบหมายของนักศึกษา ในรายวิชาชีววิทยา 2 ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา ชั้นปีที่ 1 โดย อ.พัทธชัย ปิ่นนาค
3 นักศึกษาขาดความเข้าใจและความพร้อมในขั้นตอนการทำปฏิบัติการชีววิทยา ในรายวิชาปฏิบัติการชีววิทยา 2 นักศึกษาครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ 1 โดย
4 การวิเคราะห์ปริมาณน้ำมันของพืชน้ำมันในเขตพื้นที่ตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตไบโอดีเซลสำหรับใช้ในท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2555
5 Effect of Vernonia cinerea Less extracts on nicotine withdrawal symptoms in mice
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
6 ความหลากหลายของพืชสมุนไพรและการใช้ประโยชน์ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ในป่าชุมชน ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์