ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พัฒน์นรี รักษ์คิด
หน่วยงาน ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 5
2 เมธาพร พุฒขำว 3
3 นรีลักษณ์ วรรณสาย 3
4 สุมนำ งามผ่องใส 3
5 จำนง ชัญถาวร 3
6 โอภำษ บุญเส็ง 3
7 กุลชาติ นำคจันทึก 3
8 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
9 สาคร โรจนัย 3
10 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
11 มณี หาชานนท์ 3
12 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
13 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
14 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
15 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
16 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
17 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
18 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
19 ฉลอง เกิดศรี 3
20 สันติ พรหมคำ 3
21 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
22 เสาวรี บำรุง 3
23 สุชาติ คำอ่อน 3
24 อิสระ พุทธสิมมา 3
25 วินัย ศรวัต 3
26 โอภาษ บุญเส็ง 3
27 ศักดา พุทธพาธ 3
28 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
29 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
30 ประนอม ใจอ้าย 3
31 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
32 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
33 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
34 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
35 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 3
36 อนุชา เหลาเคน 3
37 อานนท์ มลิพันธ์ 3
38 จงรักษ์ จารุเนตร 3
39 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
40 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
41 แฉล้ม มาศวรรณา 3
42 พินิจ กัลยาศิลปิน 3
43 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
44 สุภาวดี สมภาค 3
45 จารุวรรณ บางแวก 3
46 กิติพร เจริญสุข 3
47 กัญญรัตน์ จำปำทอง 3
48 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
49 ปรีชา แสงโสดา 3
50 สุภาพร สุขโต 3
51 วันทนา เลิศศิริวรกุล 3
52 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 3
53 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
54 ประพิศ วองเทียม 3
55 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
56 เอมอร เพชรทอง 3
57 บุญญาภา ศรีหาตา 3
58 สมพงษ์ ทองช่วย 3
59 ศิวิไล ลาภบรรจบ 3
60 รุ่งรวี บุญทั่ง 3
61 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
62 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
63 วัลลีย์ อมรพล 3
64 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
65 กัญญาภรณ์ พิพิธแสงจันทร์ 2
66 ภุมรินทร์ วณิชชนานันท์ 2
67 วิลาวัณย์ ใคร่ครวญ 2
68 ปิยรัษฎ์ เจริญทรัพย์ 2
69 สุกัลยา ศิริฟองนุกูล 2
70 พัชร ปิริยะวินิตร 2
71 วรกิจ ห้องแซง 2
72 อัสนี ส่งเสริม 2
73 ชลลดา สามพันพวง 2
74 ปัณฑารีย์ กาญจนวัฒนาวงศ์ 2
75 ชยานิจ ดิษฐบรรจง 2
76 กษิดิศ ดิษฐบรรจง 2
77 ภัทรียา สุทธิเชื้อนาค 2
78 อรนุช เกษประเสริฐ 2
79 รักชัย คุรุบรรเจิดจิต 2
80 รัชนก ทองเวียง 2
81 ปราโมทย์ ไตรบุญ 2
82 ผกาวรรณ ควรประเสริฐ 2
83 อัญชลี ศรีสุวรรณ 2
84 ศิริลักษณ์ อินทะวงศ์ 2
85 พิทยา วงษ์ช้าง 2
86 เสาวณี เตชะคำภู 1
87 เสาวณี เตชะคาภู 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2548 2
3 543 3