ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พัฒนา สุขประเสริฐ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 รัตนวรรณ รุณภัย 5
2 วรรณดี สุทธินรากร 4
3 ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์ 2
4 นายลิขิต มณีสินธุ์ 1
5 นางนพมณี โทปุญญานนท์ 1
6 เรณู เอี่ยมธนาภรณ์ 1
7 นางทยา เจนจิตติกุล 1
8 อรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์ 1
9 นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ 1
10 รัฐภูมิ ศรีอำไพ 1
11 พัดโบก วินัยกิจ 1
12 วสันต์ ชุณห์วิจิตรา 1
13 ลิขิต มณีสินธุ์ 1
14 นางเรณู เอี่ยมธนาภรณ์ 1
15 เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์ 1
16 ณัฐ สมณคุปต์ 1
17 ธานินทร์ คงศิลา 1
18 พิชัย ทองดีเลิศ 1
19 สาวิตรี รังสิภัทร์ 1
20 สุพัตรา ศรีสุวรรณ 1
21 เมตตา เชยสมบัติ 1
22 ธราธร ทีรฆฐิติ 1
23 ปพิชญา จินตพิทักษ์สกุล 1
24 พัชราวดี ศรีบุญเรือง 1
25 สุภาภรณ์ เลิศศิริ 1
26 นพมณี โทปุญญานนท์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 2553 2
4 2549 1
5 2547 1
6 2546 1
7 2545 1
8 2533 1
9 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การศึกษาอัตราค่าใช้จ่ายการแปรสภาพมันสำปะหลังอัตราการสูญเสียน้ำหนักและค่าใช้จ่ายการเก็บรักษาและค่าขนส่งตามโครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง
ปี พ.ศ. 2555
2 การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา : ไม้ดอกไม้ประดับสู่อุตสาหกรรมส่งออก โครงการย่อย การต่อยอดงานวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ปทุมมา สู่ระบบสิทธิบัตรสากล(โครงการหลัก: การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพร
ปี พ.ศ. 2553
3 การติดตามผลการฝึกอบรมการเพาะเห็ดในถุงแบบครบวงจร ของมูลนิธิพระดาบส
4 การติดตามผลการฝึกอบรมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ของโครงการลูกพระดาบสสมุทรปราการ
ปี พ.ศ. 2549
5 โครงการย่อยที่ 1 การต่อยอดงานวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ปทุมมา สู่ระบบสิทธิบัตรสากล
ปี พ.ศ. 2547
6 การวิจัยเชิงถ่ายทอดเทคโนโลยี การใช้หญ้าแฝกในการบำบัดดินปนเปื้อนโลหะหนัก
ปี พ.ศ. 2546
7 มาตรฐานการฝึกอบรมของสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
ปี พ.ศ. 2545
8 มาตรฐานการฝึกอบรมของสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อการ ประกันคุณภาพการศึกษา
ปี พ.ศ. 2533
9 การรับความรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับ เทคโนโลยีการให้น้ำระบบหยดแบบง่ายของเกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรม ตามโครงการสาธิตและฝึกอบรมการให้น้ำระบบหยดแบบง่าย ในโครงการอีสานเขียว จังหวัดขอนแก่น