ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พัฒนาวดี ชูโต
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- พัฒนาวดี ชูโต, 2498-
- พัฒนาวดี ชูโต,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ความต้องการทำงานของผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2550
ปี พ.ศ. 2553
2 ภาวะสุขภาพจิตของประชากรวัยแรงงานไทย พ.ศ.2551
3 ภาวะสุขภาพจิตของประชากรวัยแรงงานไทย พ.ศ.2551
ปี พ.ศ. 2552
4 พฤติกรรมอาสาของนิสิตนักศึกษาในกรุงเทพมหานคร
5 การใช้อินเทอร์เน็ตของประชากรไทย พ.ศ. 2551
6 การใช้อินเทอร์เน็ตของประชากรไทย พ.ศ.2551
7 พฤติกรรมอาสาของนิสิตนักศึกษาในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2550
8 การมีส่วนร่วมของประชากรในการจัดการป่าชุมชน: ศึกษาเฉพาะกรณีโครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวง อำเภอดอยสะเก็ต จังหวัดเชียงใหม่
9 คุณภาพชีวิตของประชากรที่มีรายได้น้อยในโครงการบ้านเอื้ออาทร กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ปี พ.ศ. 2548
10 โลกาภิวัตน์กับการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยแนวสู่การศึกษาทางนิเวศวิทยามนุษย์
ปี พ.ศ. 2547
11 โครงการทักษะการทำงานของแรงงานไทย : มุมมองจากนายจ้าง คนงาน และหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดน่าน
ปี พ.ศ. 2546
12 การประยุกต์ใช้กรอบการใช้อรรถประโยชน์แรงงาน
13 ทักษะการทำงานของแรงงานในจังหวัดน่าน
14 ทักษะการทำงานของแรงงานไทย : มุมมองจากนายจ้าง คนงาน และผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดน่าน
ปี พ.ศ. 2545
15 การเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงทางสื่อเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
16 ความต้องการฝึกอาชีพของผู้ที่อยู่ในวัยแรงงานในชุมชน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
17 การใช้ไฟฟ้าอย่างเหมาะสมของพนักงานการไฟฟ้านครหลวง
18 การทักษะการทำงานของแรงงานไทย : มุมมองจากนายจ้าง คนงาน และหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดน่าน
ปี พ.ศ. 2543
19 การดูแลสุขภาพตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2540
20 โครงการประชากรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาประเทศไทยที่ยั่งยืน : ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : รายงานการวิจัยเบื้องต้น
ปี พ.ศ. 2539
21 การสื่อสารโรคเอดส์ : ใครคือประชากรที่เข้าไม่ถึงสื่อเอดส์ : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2524
22 พฤติกรรมการสื่อสารกับสังคมประกิตทางการเมืองศึกษาเฉพาะกลุ่มนักศึกษาวิชาการสื่อสาร