ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พัชรี สิโรรส
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- พัชรี สิโรรส -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อัมพร ธํารงลักษณ์ 9
2 วันชัย วัฒนศัพท์ 9
3 มานวิภา อินทรทัต 9
4 ถวิลวดี บุรีกุล 9
5 วลัยภรณ์ อัตตะนันทน์ 9
6 วิสุทธิ์ โพธิแท่น 4
7 สายทิพย์ สุคติพันธ์ 4
8 ลิขิต ธีรเวคิน 4
9 จิรวรรณ เดชานิพนธ์ 4
10 สุรชัย ศิริไกร 4
11 เจษฎา ณ ระนอง 3
12 โสภารัตน์ จารุสมบัติ 3
13 จุลชีพ ชินวรรโณ 2
14 ชัช กิจธรรม 2
15 อัมพร ธำรงลักษณ์ 2
16 วิบูลพงศ์ พูนประสิทธิ์ 2
17 สุพงศ์ ชยุตสาหกิจ 2
18 สุชาตา ชินะจิตร 2
19 ยุวดี ศรีธรรมรัฐ 2
20 วรัญญา ภัทรสุข 2
21 ชาตรี ศรีไพพรรณ 2
22 สรวิศ ลิมปรังษี 1
23 บุษรัชต์ แสงอากาศ 1
24 พัชรี สิโรรส - 1
25 มนตรี ศิลป์มหาบัณฑิต 1
26 ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ 1
27 อรทัย ก๊กผล 1
28 ธีระ นุชเปี่ยม 1
29 วรรณวิมล สินุธก 1
30 Patcharee Siroros 1
31 สมศิริ ทัตตะวร 1
32 วัชรวรงค์ เลิศวิทยานุกูล 1
33 สุชาดา วัฒนา 1
34 ชไมพร เทือกสุบรรณ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 2
2 2552 1
3 2550 5
4 2545 1
5 543 21
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาระบบราชการ
2 ประสิทธิผลการนำนโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติในกรมที่ดิน :
ปี พ.ศ. 2552
3 ร่วมด้วยช่วยกันในการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ปี พ.ศ. 2550
4 บทบาทของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในการสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี
5 กระบวนนโยบายหวยบนดินของไทย :
6 การนำนโยบายการส่งเสริมสุขภาพไปปฏิบัติ :
7 ปัญหาของการจ้างเหมาพนักงานบริการ (outsourcing) :
8 การเมืองของพื้นที่ธรรมชาติในท้องถิ่น ภายใต้วาระนโยบายสิ่งแวดล้อมโลก :
ปี พ.ศ. 2545
9 การศึกษาเพื่อพัฒนาดัชนีวัดผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี