ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พัชรี ตั้งตระกูล
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิภา สุโรจนะเมธากุล 18
2 วารุณี วารัญญานนท์ 17
3 รัศมี ศุภศรี 7
4 เพลินใจ ตังคณะกุล 5
5 อรอนงค์ นัยวิกุล 5
6 สุมิตรา บุญบำรุง 4
7 เกศศิณี ตระกูลทิวากร 3
8 สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ 3
9 ฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง 3
10 งามจิตร โล่วิทูร 3
11 ประจงเวท สาตมาลี 3
12 ชมดาว สิกขะมณฑล 3
13 ศิริชัย สมบูรณ์พงษ์ 2
14 สัมพันธ์ รัตนสุภา 2
15 ทรงชัย วัฒนพายัพกุล 2
16 กฤษณะ เต็มตระกูล 2
17 สุพจน์ เฟื่องฟูพงศ์ 2
18 นางสาววีรนุช หวันเสนา 2
19 สว่าง โรจนกุศล 2
20 วันชัย พันธ์ทวี 2
21 ประมวล ทรายทอง 2
22 สุเวทย์ นิงสานนท์ 2
23 เนตรนภิส วัฒนสุชาติ 2
24 สุภาพ บูรณากาญจน์ 2
25 ศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ 2
26 พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ 2
27 จุฬาลักษณ์ จารุนุช 2
28 กรรณิกา นากลาง 2
29 กรุณา วงษ์กระจ่าง 2
30 บุญมา นิยมวิทย์ 2
31 สุมาลี ตันศิริยากุล 2
32 ลัดดา วัฒนศิริธรรม 2
33 สุภรัตน์ ชวนะ 2
34 สุรพงษ์ โกสิยะจินดา 2
35 วิชิต เปานิล 2
36 สมจิต อ่อนเหม 1
37 ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์ 1
38 นายสุเวทย์ นิงสานนท์ 1
39 วิชชา ตรีสุวรรณ 1
40 ทิพย์ธิดา แก้วตาทิพย์ 1
41 พุทธลักษณ์ ไขประภาย 1
42 พัทธินันท์ วาริชนันท์ 1
43 สิริพร สธนเสาวภาคย์ 1
44 จันทร์เพ็ญ แสงประกาย 1
45 วนิดา เทวารุทธิ์ 1
46 เย็นใจ ฐิตะฐาน 1
47 วราภรณ์ ประเสริฐ 1
48 ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ 1
49 สุรชัย จิวเจริญสกุล 1
50 ณัฐพล รำไพ 1
51 ณรงค์ สมพงษ์ 1
52 ศันสนีย์ อุดมระดิ 1
53 นิพัฒน์ ลิ้มสงวน 1
54 นายนิรันดร์ เหลาพนัสสัก 1
55 นายวัชรพันธ์ จันอนุกาญน์ 1
56 เชาว์ อินทรประสิทธิ์ 1
57 วรพล เพ็งพินิจ 1
58 นายทศภฤศ เอี่ยมธนาภรณ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 5
3 2555 7
4 2554 3
5 2553 3
6 2552 3
7 2551 2
8 2550 1
9 2549 1
10 2548 1
11 2547 1
12 2546 1
13 2544 1
14 543 18
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การสร้างคุณค่าอาหารไทยท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2556
2 การจัดการความรู้อาหารไทยท้องถิ่นบนเส้นทางการท่องเที่ยวภาคเหนือ
3 การศึกษาข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางการทบทวนมาตรฐานและจัดทำแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐาน การปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ
4 การสร้างคุณค่าอาหารไทยท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวภาคเหนือ
5 การส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคเหนือโดยใช้ภาพลักษณ์ของอาหารท้องถิ่น
6 โครงการวิเคราะห์น้ำมันรำข้าว กากรำข้าวและรำข้าวจากกระบวนการสกัด MED TECH
ปี พ.ศ. 2555
7 การผลิตแป้งและแป้งหมักจากข้าวเม่าเพื่อสุขภาพ ,,
8 การพรีเจลข้าวกล้องงอกเพื่อประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงคุณลักษณะเนื้อสัมผัสของเครื่องดื่มสำเร็จรูปที่ผลิตจากกระบวนการเอกซ์ทรูชัน
9 การเพิ่มสมบัติเชิงหน้าที่ของแป้งข้าวโดยกระบวนการทางชีวเคมี
10 การใช้เทคโนโลยีพัฒนานวัตกรรมอาหารสุขภาพ
11 ผลของอุณหภูมิน้ำเดือดต่อฤทธิ์ต้านสารอนุมูลอิสระและกลิ่น ของสารสกัดจากสมุนไพร
12 เครื่องดืมให้พลังงานจากข้าว
13 โครงการผลิตอาหารไทยเพื่อสุขภาพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ปี พ.ศ. 2554
14 Study on Thai traditional fermented rice products
15 การใช้ประโยชน์จาก Water soluble polysaccharide จากข้าวในอาหารชนิดต่างๆ
16 ผลิตภัณฑ์เต้าหู้และนมถั่วเหลืองที่มีสารGABA สำหรับผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2553
17 การพัฒนาน้ำนมข้าวจากข้าวหอมมะลิ
18 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอาหารสุขภาพเพื่อสนับสนุนการส่งออกในด้านพัฒนามาตรฐาน GMP และ/หรือ HACCP ให้โรงงานอุตสาหกรรม
19 โครงการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยคุณภาพและความปลอดภัยเพื่อกำหนดมาตรฐานสำหรับข้าวกล้องงอก
ปี พ.ศ. 2552
20 การพัฒนากลิ่นรสของชาเขียว
21 การพัฒนาความปลอดภัยในการบริโภคเส้นก๋วยเตี๋ยว
22 การผลิตโพลีแซคคาไรด์และผลิตภัณฑ์อาหารหมักสุขภาพจากข้าวกล้องที่มี GABA สูง และการคัดแยกแบคทีเรียแลคติกจากของเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมแป้งและอาหารเส้นจากข้าวเพื่อผลิต GABA
ปี พ.ศ. 2551
23 Water soluble polysaccharides
24 การผลิตโพลีแซคคาไรด์และผลิตภัณฑ์อาหารหมักสุขภาพจากข้าวกล้องที่มี GABA สูง และการคัดแยกแบคทีเรียแลคติกจากของเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมแป้งและอาหารเส้นจากข้าวเพื่อผลิต GABA
ปี พ.ศ. 2550
25 การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบ ข้าวแต๋นและข้าวเม่า
ปี พ.ศ. 2549
26 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารประเภท พิวเร และเนยจากอะโวกาโด
ปี พ.ศ. 2548
27 การใช้ประโยชน์จากคัพภะและข้าวกล้องงอกเป็นอาหารสุขภาพเพื่อเพิ่มมูลค่า
ปี พ.ศ. 2547
28 การพัฒนาข้าวหลังการเก็บเกี่ยว
ปี พ.ศ. 2546
29 การพัฒนากระบวนการผลิตแป้งข้าวเจ้าเพื่อใช้ผลิตก๋วยเตี๋ยว
ปี พ.ศ. 2544
30 Development of Low-input Technology for Reducing Postharvest Losses of Staples in Southeast Asia.