ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พัชรินทร์ สุภาพันธ์
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 1
3 2555 3
4 2554 1
5 2552 2
6 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกวิธีการจำหน่ายผลผลิตผักของเกษตรกรที่มีการยอมรับ เทคโนโลยีการเกษตรดีที่เหมาะสม ในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2557
2 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ปี พ.ศ. 2555
3 พฤติกรรมการเรียนที่ส่งผลต่อความสัมฤทธิ์ของการเรียนวิชา ศก 332 การตลาดเกษตร
4 พฤติกรรมการเรียนที่ส่งผลต่อความสัมฤทธิ์ของการเรียนวิชา ศก 332 การตลาดเกษตร
5 การวิเคราะห์มูลค่าทางเศรษฐกิจและระบบการผลิตที่เหมาะสมของผักที่ผ่านมาตรฐานการรับรองตามระบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) สู่เกษตรอินทรีย์ในภาคเหนือตอนบน
ปี พ.ศ. 2554
6 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตและความคุ้มค่าการผลิตลำไยอินทรีย์ในภาคเหนือตอนบน
ปี พ.ศ. 2552
7 การศึกษาประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตผักอินทรีย์
8 การศึกษาประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตผักอินทรีย์