ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พัชรินทร์ ฤชุวรารักษ์
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 3
2 2555 3
3 2554 2
4 2553 6
5 2550 1
6 2549 1
7 2547 1
8 2546 2
9 2541 1
10 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 โครงการศึกษาและพัฒนากังหันลมเพื่อสูบน้ำใช้ในการเกษตร บ้านปอแดง ต.โคกสำราญ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น
2 โครงการศึกษาและพัฒนากังหันลมเพื่อสูบน้ำใช้ในการเกษตร บ้านปอแดง ต.โคกสำราญ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น
3 โครงการนำร่องการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน เช่น พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการกระจายน้ำให้แก่เกษตรกรในพื้นที่เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการออกแบบระบบชลประทานขนาดเล็กในพื้นที่
ปี พ.ศ. 2555
4 Data Collection and Calculation for Greenhouse Gas Emission Inventory in Khon Kean Province
5 การศึกษาการปรับตัวด้านการใช้พลังงานทดแทนในระดับครัวเรือนเพื่อลดภาวะโลกร้อน
6 การศึกษาการปรับตัวด้านการใช้พลังงานทดแทนในระดับครัวเรือนเพื่อลดภาวะโลกร้อน
ปี พ.ศ. 2554
7 ประเมินผลโ๕รงการเมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานตามโครงการคฟป.ระยะที่ 1
8 ประเมินผลโครงการหลังสิ้นสุดการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรม ในเขตปฏิรูปที่ดินด้วยการพัฒนาเกษตรแบบผสมผสานระยะที่ 1
ปี พ.ศ. 2553
9 ศึกษาการจัดทำโครงการอบรมอาสาสมัครพลังงานชุมชน (อส.พน.)
10 โครงการนำร่องการอบรมสร้างอาชีพเตาชีวมวล
11 โครงการนำร่องการอบรมเผาถ่านด้วยถัง 200 ลิตรแบบนอน พร้อมถ่านอัดแท่งและการสร้างอาชีพก่อสร้างบ่อหมักแก๊สชีวภาพแบบโอ่ง
12 การศึกษาการปรับตัวด้านการใช้พลังงานทดแทนในระดับครัวเรือนเพื่อลดภาวะโลกร้อน
13 การศึกษาเปรียบเทียบระบบเกษตรเชิงเดี่ยวกับระบบเกษตรพอเพียง ต่อการปรับตัวเพื่อลดภาวะโลกร้อน
14 การศึกษาการปรับตัวด้านการใช้พลังงานทดแทนในระดับครัวเรือนเพื่อลดภาวะโลกร้อน
ปี พ.ศ. 2550
15 การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2549
16 การศึกษาแนวทางการให้เอกชนร่วมสร้างและบริหารจัดการหอพักภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2547
17 ภูมิปัญญาอีสานในการจัดการน้ำ : กรณีศึกษาเขตลุ่มน้ำชีตอนต้น
ปี พ.ศ. 2546
18 โครงการการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารงานของผู้บริหารในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
19 โครงการการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารงานของผู้บริหารในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2541
20 การศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้น้ำเสียจากชุมชนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อการเกษตร