ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พัชรินทร์ ตัญญะ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ 11
2 พรศิริ เลี้ยงสกุล 8
3 วีระพันธุ์ สรีดอกจันทร์ 7
4 สนธิชัย จันทร์เปรม 7
5 บุบผา คงสมัย 5
6 อนุรักษ์ อรัญญนาค 5
7 ประกิจ สมท่า 5
8 นงลักษณ์ เทียนเสรี 3
9 ชนิดา อัมระนันทน์ 2
10 วิลาวัลย์ วงษ์เกษม 2
11 ศักดา ศรีนิเวศน์ 2
12 นันทวรรณ สโรบล 2
13 วรวิทย์ โสรัจจาภินันท์ 2
14 สมศักดิ์ ศรีสมบุญ 2
15 ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงศ์ 2
16 เอนก โชติญาณวงษ์ 2
17 พิมพร โชติญาณวงษ์ 2
18 อรุณี เจริญศักดิ์ศิริ 2
19 นายอเนก ลิ่มศรีวิไล 1
20 นางสาวกัลยา พงค์รัตน์ 1
21 อ.ดร. ถาวร ใจเพ็ชร 1
22 นายพงษ์ศักดิ์ เกิดวงศ์บัณฑิต 1
23 นางสาวปุราวรรณ แสงทองมา , 1
24 อังคณา จงเชิดชูตระกูล 1
25 อ.ดร. วัชระ จินตโกวิท 1
26 สุจิณณา เดชะพรรค 1
27 พิบูลย์ กังแฮ 1
28 วัชรพล ชยประเสริฐ 1
29 นางชนิดา สมท่า 1
30 ธนัญกรณ์ (วิฑูรย์) ใจผ่อง 1
31 ธีรยุทธ ตู้จินดา 1
32 Peerasak Srinives 1
33 Apichart Vanavichit 1
34 อรัญญนาค อรัญญนาค 1
35 Theerayut Toojinda 1
36 Patcharin Tanya 1
37 รณฤทธิ์ ฤทธิรณ 1
38 รัตนา ตั้งวงศ์กิจ 1
39 Suk-Ha Lee 1
40 พรทิพา เจือกโว้น 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2557 2
3 2555 5
4 2554 2
5 2553 1
6 2548 1
7 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การปรับปรุงพันธุ์เพื่อเร่งการปลูกเลี้ยงสบู่ดำพันธุ์ใหม่สำหรับเป็นพลังงานและอาหารสัตว์
ปี พ.ศ. 2557
2 การเปรียบเทียบผลผลิตและปริมาณน้ำมันของลูกผสมข้ามชนิดในสกุลJatropha เพื่อใช้เป็นแหล่งวัตถุดิบทางเลือกในการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล
3 โครงการร่วมมือและพัฒนาพันธุ์พืชเศษฐกิจ:ถั่วเขียว ถั่วเหลือง และสบู่ดำ
ปี พ.ศ. 2555
4 การศึกษาความเป็นไปได้เชิงเทคนิคเบื้องต้นในการประเมินปริมาณน้ำมันใน ทะลายปาล์ม
5 การเปรียบเทียบพันธุ์ปาล์มน้ำมันทางการค้าในแปลงขนาดใหญ่
6 โครงการจัดทำโครงสร้างการจัดหมวดหมู่ข้อมูลวิจัยในระบบ NRPM และนำร่องการจำแนกข้อมูลด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรปี 2551 และ 2552
7 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของปริมาณสารฟอร์บอลเอสเทอร์ในเมล็ดสบู่ดำ
8 การศึกษาความหลากหลายของปาล์มน้ำมันที่มีศักยภาพในประเทศไทย โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล Simple Sequence Repeat (SSR)
ปี พ.ศ. 2554
9 การปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำให้มีทรงพุ่มต้นเตี้ยและผลผลิตต่อไร่สูง
10 การพัฒนาพันธุ์สบู่ดำ
ปี พ.ศ. 2553
11 ศูนย์ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีชีวภาพปาล์มน้ำมันเพื่อพลังงานทดแทน
ปี พ.ศ. 2548
12 Identification of SSR markers associated with N2-fixation components in soybean [Glycine max (L.) Merr.]