ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พัชราภรณ์ วาณิชย์ปกรณ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2557 5
3 2556 4
4 2551 1
5 2550 1
6 2549 1
7 543 17
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 ความมั่นคงทางอาชีพของเกษตรกรผู้เลี้ยงและความมั่นคงและความปลอดภัยด้านอาหารของผู้บริโภคสุกรพื้นเมืองไทย: กรณีศึกษาในพื้นที่รอบๆเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2557
2 ฤทธิ์ชีวภาพของผงบดละเอียดและสารสกัดจากใบและเมล็ดน้อยหน่า ทุเรียนเทศและน้อยโหน่งในการป้องกันกำจัดด้วงถั่วเขียว
3 การผลิตปุ๋ยจากวัสดุเหลือใช้ปาล์มน้ำมัน
4 ฤทธิ์ชีวภาพของผงบดละเอียดและสารสกัดจากใบและเมล็ดน้อยหน่า ทุเรียนเทศและน้อยโหน่งในการป้องกันกำจัดด้วงถั่วเขียว
5 ฤทธิ์ชีวภาพของผงบดละเอียดและสารสกัดจากใบและเมล็ดน้อยหน่า ทุเรียนเทศและน้อยโหน่งในการป้องกันกำจัดด้วงถั่วเขียว
6 ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากใบและเมล็ดพืชในสกุล Annona ต่อการควบคุมด้วงงวงข้าวในข้าวสังข์หยดพัทลุง
ปี พ.ศ. 2556
7 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อระดับผลการศึกษานักศึกษาใหม่สาขาบริหารธุรกิจปีการศึกษา 2556
8 การหาปริมาณบอแรกซ์ในเนื้อสัตว์และลูกชิ้นที่จำหน่ายในจังหวัดตรัง
9 ฤทธิ์ฆ่าแมลงของสารสกัดทุเรียนเทศ: ทางเลือกที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการป้องกันกำจัดหนอนใยผัก
10 ฤทธิ์ฆ่าแมลงของสารสกัดทุเรียนเทศ: ทางเลือกใหม่เพื่อการป้องกันกำจัดหนอนใยผักที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2551
11 การจัดการแมลงศัตรูพืชอย่างเหมาะสมเพื่อผลิตคะน้าคุณภาพ
ปี พ.ศ. 2550
12 แนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูคะน้าโดยวิธีผสมผสานเพื่อผลิตคะน้าคุณภาพ
ปี พ.ศ. 2549
13 การจัดการแมลงศัตรูพืชอย่างเหมาะสมเพื่อผลิตคะน้าคุณภาพ