ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พหล ศักดิ์คะทัศน์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- พหล ศักดิ์คะทัศน์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 1
3 2555 4
4 2554 5
5 2553 5
6 2552 6
7 2551 4
8 2550 2
9 2548 2
10 2547 2
11 2535 2
12 543 22
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ตัวชี้วัดและการจัดกลุ่มหมู่บ้านชนบท เพื่อความเหมาะสมในการทำเกษตรอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2556
2 การคุกคามป่าชุมชนจากมนุษย์และแนวทางการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา ป่าชุมชนบ้านทุ่งยาว อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2555
3 ตัวชี้วัดและการจัดกลุ่มหมู่บ้านชนบท เพื่อความเหมาะสมในการจัดฝึกอบรมโครงการเกษตร
4 ตัวชี้วัดและการจัดกลุ่มหมู่บ้านชนบท เพื่อความเหมาะสมในการจัดฝึกอบรมโครงการเกษตร
5 กระบวนการบริหารการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับชุมชนกะเหรี่ยงบนพื้นที่สูงของอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
6 การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2554
7 การพัฒนาความเข้มแข็งของธุรกิจสปาและนวดแผนไทยโดยชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่
8 การพัฒนาความเข้มแข็งของธุรกิจสปาและนวดแผนไทยโดยชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่
9 การพัฒนารูปแบบการป้องปรามพฤติกรรมการเสพสิ่งเสพติดของวัยรุ่น
10 การมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชนของประชาชน ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
11 รูปแบบและเทคโนโลยีการเกษตรแบบผสมผสานที่เกษตรกรยอมรับในอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ปี พ.ศ. 2553
12 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงหมูหลุมสู่ชุมชนปกาเกอญอ
13 การพัฒนาดัชนีชี้วัดและปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนขององค์กรชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่
14 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงหมูหลุมสู่ชุมชนปกาเกอญอ
15 การพัฒนาดัชนีชี้วัดและปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนขององค์กรชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่
16 ขีดความสามารถในการแข่งขันของร้านค้าปลีกรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2552
17 การพัฒนาดัชนีชี้วัดและปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนของธุรกิจสปาและนวดแผนไทยโดยชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่
18 การพัฒนาดัชนีชี้วัดและปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนของธุรกิจสปาและนวดแผนไทยโดยชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่
19 การวิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่ปลูกข้าวไร่เพื่อยังชีพ : กรณีศึกษา ชนเผ่าอาข่าและชนเผ่าลั๊วะในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
20 การมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน ในเขตอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
21 การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตระบบเกษตรอินทรีย์ในสวนมะม่วง ของเกษตรกรในอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
22 การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยอาศัยระบบต้นทุนกิจกรรม
ปี พ.ศ. 2551
23 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบของการประกันชีวิต และตัวแบบสำหรับวิเคราะห์รูปแบบของการประกันชีวิต
24 พลังความเข้มแข็งของหมู่บ้านชนบท ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
25 พลังความเข้มแข็งของหมู่บ้านชนบท ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
26 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบของการประกันชีวิตและตัวแบบสำหรับวิเคราะห์รูปแบบของการประกันชีวิต
ปี พ.ศ. 2550
27 การอนุรักษ์และการทำลายสิ่งแวดล้อมของกลุ่มอาชีพหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
28 การอนุรักษ์และการทำลายสิ่งแวดล้อมของกลุ่มอาชีพหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ปี พ.ศ. 2548
29 การพัฒนาบทบาทขององค์กรปกครองท้องถิ่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
30 การพัฒนาบทบาทขององค์กรปกครองท้องถิ่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2547
31 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
32 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2535
33 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการทดสอบความแตกต่าง ระหว่างค่าเฉลี่ยในการวิเคราห์ความแปรปรวน
34 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพ ของวิธีการทดสอบ ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย ในการวิเคราะห์ความแปรปรวน