ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พสุ แก้วปลั่ง
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- พสุ แก้วปลั่ง,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 9
2 วิทยากร อัศดรวิเศษ 2
3 สุภาวดี อร่ามวิทย์ 2
4 ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ 2
5 ดวงฤดี วรสุชีพ 2
6 ชาญชัย ปลื้มปิติวิริยะเวช 2
7 เชาวน์ดิศ อัศวกุล 2
8 ชัยเชษฐ์ สายวิจิตร 2
9 นิศาชล ตั้งเสงี่ยมวิสัย 2
10 รชฏ มณีขัติ 2
11 ชานัน ดวงจรัส 2
12 เจษฎา ชินรุ่งเรือง 2
13 รวีวรรณ บุญประชม 2
14 ภัทรกมล รังษี 2
15 วาทิต เบญจพลกุล 2
16 ทับทิม อ่างแก้ว 2
17 สมชาย จิตะพันธ์กุล 2
18 ธนัชชา วิริยะนิธิกรณ์ 1
19 วราภรณ์ เกตุอุไร 1
20 ดนุยศ แดงประดิษฐ์ 1
21 ทศพล แจ่มกาญจนโลหะ 1
22 ชนิดา โทวราภา 1
23 ธีระ ศักดิ์ชัยชาญชล 1
24 พุทธรักษ์ ทิพชัชวาลวงศ์ 1
25 ปณยา เพ็งบุญ 1
26 พรรวินท์ เพ็ญศรี 1
27 ธีรพงษ์ ประทุมศิริ 1
28 ณัฐ สารพา 1
29 ปรีดา จารุภูมิ 1
30 ณัฐ กาญจนศิริ 1
31 ณัฐพล กุลสุวรรณ์ 1
32 อิสมาอีล โมฮารา 1
33 ทรรศมล เอี๊ยบศิริเมธี 1
34 ณัฏฐา ชื่นประเสริฐสุข 1
35 อรัชพร ชลอคุณวัฒน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2555 4
3 2554 3
4 2553 6
5 2552 2
6 2551 1
7 2550 3
8 2549 5
9 2548 1
10 2546 1
11 2544 1
12 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 อัลกอริทึมเพื่อสร้างสมดุลโหลดของทราฟฟิคของหน่วยโครงข่ายแสงในโครงข่ายเข้าถึงสื่อสารบรอดแบนด์ไร้สายร่วมกับสื่อสารผ่านเส้นใยแสง
2 การส่งสัญญาณโอเอฟดีเอ็มทางแสงแบบโคฮีเรนต์ระยะทางไกลยิ่งจุดต่อจุดซึ่งใช้การสังยุคเฟสแสง
3 การวิเคราะห์สมรรถนะของระบบเส้นใยแสงที่ใช้การมอดูเลตสัญญาณแบบคิวเอเอ็มบนการมัลติเพล็กซ์แบบแบ่งความยาวคลื่นไนควิสต์ร่วมกับการตรวจจับสัญญาณแบบโคฮีเรนต์
ปี พ.ศ. 2555
4 การศึกษาทางทฤษฎีเพื่อประเมินประสิทธิภาพของการสื่อสัญญาณผ่านเส้นใยแสงที่ใช้การมอดูเลตสัญญาณแบบโอโอเค ดีพีเอสเค ดีคิวพีเอสเค และเอ็นคิวเอเอ็ม
5 การศึกษาการใช้การเข้าถึงหลายทางแบบซีดีเอ็มเอแสงสำหรับการส่งผ่านสัญญาณ 40 กิกะบิตต่อวินาทีบนโครงข่ายเชิงแสงแบบพาสซีฟ
6 การศึกษาความเป็นไปได้ของการส่งผ่านสัญญาณ 40 กิกะบิตต่อวินาทีบนโครงข่ายเชิงแสงแบบพาสซีฟโดยใช้การมอดูเลตสัญญาณแบบโอโอเค ดีพีเอสเค ดีคิวพีเอสเค และเอ็นคิวเอเอ็ม
7 อัลกอริธึมสำหรับใช้เครื่องสังยุคเฟสแสงสำหรับโครงข่ายเส้นใยแสง wavelength-routed ที่ใช้อัตราการรับส่งข้อมูล 40 Gbps ต่อช่องสัญญาณ
ปี พ.ศ. 2554
8 การประยุกต์ใช้วิธีสังยุคเฟสแสงในโครงข่ายเส้นใยแสง
9 การใช้หน่วยชดเชยดิสเพอร์ชันและอุปกรณ์ชดเชยการกระจายโหมดโพลาไรซ์ที่เหมาะสมที่สุด โดยไม่เพิ่มผลกระทบปรากฏการณ์เคอร์ สำหรับโครงข่ายเส้นใยแสงแบบ wavelength-routed ที่ใช้อัตราการรับส่งข้อมูลที่ 40 Gb/s
10 การออกแบบการส่งไร้สายแบบ Multi-Hop สำหรับโครงข่ายเข้าถึงสื่อสารไร้สายร่วมกับสื่อสารผ่านเส้นใยแสง
ปี พ.ศ. 2553
11 การส่งผ่านสัญญาณโอเอฟดีเอ็มแสงบนโครงข่ายเชิงแสงแบบพาสซีฟ
12 การส่งผ่านสัญญาณซีดีเอ็มเอแสงบนโครงข่ายเชิงแสงแบบพาสซีฟ
13 อัลกอริทึมสำหรับการใช้หน่วยชดเชยดิสเพอร์ชันอย่างมีประสิทธิภาพในโครงข่าย Wavelength-Routed
14 อัลกอริทึมสำหรับการใช้หน่วยชดเชยดิสเพอร์ชันอย่างมีประสิทธิภาพในโครงข่าย Wavelength-routed
15 การส่งผ่านสัญญาณซีดีเอ็มเอแสงบนโครงข่ายเชิงแสงแบบพาสซีฟ
16 การส่งผ่านสัญญาณโอเอฟดีเอ็มแสงบนโครงข่ายเชิงแสงแบบพาสซีฟ
ปี พ.ศ. 2552
17 การสื่อสัญญาณระบบมัลติเพลกซ์เชิงความยาวคลื่นที่ใช้วิธีสังยุคเฟสแสงโดยไม่มีการเลื่อนความยาวคลื่น
18 การสื่อสัญญานระบบมัลติเพลกซ์เชิงความยาวคลื่นที่ใช้วิธีสังยุคเฟสแสงโดยไม่มีการเลื่อนความยาวคลื่น
ปี พ.ศ. 2551
19 โครงการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและภาคเอกชนทางด้านการวิจัยและพัฒนา ปีที่ 5 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2550
20 การวางหน่วยชดเชยค่าดิสเพอร์ชันอย่างเหมาะสมที่สุดในโครงข่ายดีดับเบิลยูดีเอ็มลักษณะวงแหวน
21 การศึกษาความเป็นไปได้การใช้งานเครื่องสังยุคเฟสแสงในโครงข่ายดับเบิลยูดีเอ็มแบบวงแหวน
22 การหาค่ากำลังสัญญาณสูงสุดเฉลี่ยตามระยะทางที่คิดรวมผลของดิสเพอร์ชั่น
ปี พ.ศ. 2549
23 โครงการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและภาคเอกชนทางด้านการวิจัยและพัฒนา ปีที่ 4 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
24 การศึกษาการสื่อสัญญาณโซลิตอนแสงอุดมคติในเส้นใยแสงที่มีอัตราสูญเสียกำลังให้มีขึ้นจริงโดยวิธีขยายกำลังแบบแจกแจงผ่านปรากฎการณ์รามานโดยการจำลองทางคณิตศาสตร์ : รายงานผลการวิจัย
25 การวางหน่วยชดเชยดิสเพอร์ชันและการจัดสรรความยาวคลื่นในโครงข่ายดีดับเบิลยูดีเอ็มทางแสงแบบแพร่และเลือกสัญญาณ
26 การศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถนะของวิธีสังยุคเฟสทางแสงสำหรับการสื่อสัญญาณแสงดีพีเอสเคระยะทางไกลยิ่ง
27 การแปลงเชิงแสงทั้งหมดของการมอดูเลตสัญญาณแบบเปิดปิดเป็นพีเอสเคโดยอาศัยครอสเฟสมอดูเลชัน
ปี พ.ศ. 2548
28 การศึกษาวิธีลดผลกระทบของเคอร์ในระบบสื่อสัญญาณแสงทางไกลที่ใช้การส่งแบบดีพีเอสเค
ปี พ.ศ. 2546
29 การกำจัดการกระจายตามความถี่อันดับที่สามและความไม่เสถียรของไซด์แบนด์ในระบบสื่อสัญญาณผ่านเส้นใยแสงความเร็วสูงยิ่งระยะไกลยิ่งที่ใช้การสังยุคเฟสแสงตรงจุดกึ่งกลาง
ปี พ.ศ. 2544
30 การประยุกต์ใช้วิธีสังยุคเฟสแสงในโครงข่ายเส้นใยแสง