ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เอกชัย ทวีกิจวานิช 3
2 จานุมาศ บุญสนิท 3
3 แหล่งทุนภายนอก 3
4 ปรีชา เติมสุขสวัสดิ์ 3
5 งบประมาณแผ่นดิน 2
6 ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ 1
7 เงินรายได้ม.นเรศวร 1
8 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาศาสตร์ 1
9 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
10 สกว. 1
11 ศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 พิษณุโลก 1
12 จารุรัตน์ วรนิสรากุล 1
13 สุธาทิพย์ สินยัง 1
14 อัศวิน เอี่ยมคล้าย 1
15 อริสรา ทองศรีนุ่น 1
16 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1
17 นคร ศรีสุขุมบวรชัย 1
18 แหล่งทุนภายนอก(สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)) 1
19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 1
20 จิรภัทร์ อนันต์ภัทรชัย 1
21 ธนพล เพ็ญรัตน์ 1
22 Apichon Watcharenwong 1
23 อภิชน วัชเรนทร์วงศ์ 1
24 Puangrat Kajitvichyanukul 1
25 วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ 1
26 ณัฐธิยา สกุลศักดิ์ 1
27 บุญช่วย จุลบุุตร 1
28 ปรัชญา ตระกลรัตน์ 1
29 สมนึก แจ่มจำรัส 1
30 อาวีระ ภัคมาตร์ 1
31 นฤมล นาคมี 1
32 กมลรัตน์ สังขรัตน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 2
2 2559 1
3 2558 1
4 2557 2
5 2556 3
6 2555 1
7 2553 1
8 2552 1
9 2551 7
10 2550 6
11 2549 3
12 2548 2
13 2547 1
14 543 11
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพหน่วยงานท้องถิ่นในการจัดการและป้องกันการปนเปื้อนของสารพิษบนพื้นที่ต้นน้ำน่าน ระยะที่ 2
2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สนับสนุนการเกษตรด้วยเทคโนโลยีทางเคมี ระยะที่ 1การพัฒนาปุ๋ยยูเรียควบคุมการละลายและปรับปรุงดินเพื่อนาข้าว
ปี พ.ศ. 2559
3 การวิจัยเชิงบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเกษตรกรเพื่อลดผลกระทบของสารเคมีทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการเปลี่ยนรูปสารเคมีในกระบวนการผลิตน้ำสะอาด: กรณีศึกษาจังหวัดน่าน
ปี พ.ศ. 2558
4 การพัฒนานวัตกรรมนาโนไฮบริดเมมเบรนในการกำจัดสารพิษอินทรีย์สำหรับระบบผลิตน้ำสะอาด
ปี พ.ศ. 2557
5 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์สนับสนุนการเกษตรด้วยเทคโนโลยีทางเคมี ระยะที่ 1 การพัฒนาปุ๋ยยูเรียควบคุมการละลายและปรับปรุงดินเพื่อนาข้าว
6 การจัดทำแนวทางการปฏิบัติสำหรับงานวิจัยด้านนาโนวิทยาศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี
ปี พ.ศ. 2556
7 การวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพหน่วยงานท้องถิ่นในการจัดการและป้องกันการปนเปื้อนของสารพิษบนพื้นที่ต้นน้ำน่าน
8 การประชุมเรื่องความปลอดภัยของนาโนเทคโนโลยีและวัสดุนาโนเพื่อสร้างความเข้าใจและความตระหนักรู้ในการกำหนดมาตรการจัดการ
9 การจัดทำแนวทางการปฏิบัติสำหรับงานวิจัยด้านนาโนวิทยาศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี
ปี พ.ศ. 2555
10 การย่อยสลายพาราควอทในดินด้วยทรายซิลิกา-แลคเคสและประยุกต์ใช้กับถังกรองในระบบผลิตน้ำสะอาด
ปี พ.ศ. 2553
11 การจัดทำแนวทางการปฏิบัติสำหรับงานวิจัยด้านนาโนวิทยาศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี
ปี พ.ศ. 2552
12 การสร้างหน่วยสเกลเพื่อใช้ในการคาดการณ์ผลกระทบของโลหะหนัก (โครเมียม แคดเมียม และสังกะสี) ที่มีต่อลักษณะสมบัติของซีเมนต์
ปี พ.ศ. 2551
13 การพัฒนาหน้ากากสำหรับป้องกันมลพิษทางอากาศด้วยไททาเนียมไดออกไซด์
14 การพัฒนาต้นแบบกระบวนการโฟโตคะตะไลซีสสำหรับการกำจัดและนำกลับโครเมียมจากน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรม [47]
15 การสร้างหน่วยสเกลเพื่อใช้ในการคาดการณ์ผลกระทบของโลหะหนัก (โครเมียม แคดเมียม และสังกะสี) ที่มีต่อลักษณะสมบัติของซีเมนต์
16 การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเถ้าลอยมาใช้เป็นวัสดุจีโอโพลีเมอร์ในการกักขังโลหะหนัก
17 โครงการผลของแคดเมียมที่มีต่อลักษณะสมบัติของซีเมนต์และการวิเคราะห์การชะล้าง
18 การศึกษาพฤติกรรมการชะล้างโครเมียม จากมอร์ต้า ที่ได้จากการเผาร่วม ในกระบวนการผลิตซีเมนต์ ด้วยวิธี Modified TCLP
19 การสร้างหน่วยสเกลเพื่อใช้ในการคาดการณ์ผลกระทบของโลหะหนัก [โครเมียม แคดเมียม และสังกะสี] ที่มีต่อลักษณะสมบัติของซีเมนต์
ปี พ.ศ. 2550
20 Degradation of p'p'-DDT in Water Contamination Using Visible Light Absorbing TiO2
21 ผลของแคดเมียมที่มีต่อลักษณะสมบัติของซีเมนต์และการวิเคราะห์การชะล้าง (49)
22 การสร้างหน่วยสเกลเพื่อใช้ในการคาดการณ์ผลกระทบของโลหะหนัก (โครเมียม แคดเมียม และสังกะสี) ที่มีต่อลักษณะสมบัติของซีเมนต์
23 การศึกษาความสามารถในการบำบัดของสิ่งปนเปื้อนอินทรีย์ในน้ำโดยใช้นาโนฟิล์มของไททาเนียมไดออกไซด์ (ระยะที่ 2)
24 การศึกษาการชะล้างโลหะหนักจากซีเมนต์ที่ใช้กากของเสียอุตสาหกรรมในกระบวนการผลิต
25 ผลของแคดเมียมที่มีต่อลักษณะสมบัติของซีเมนต์และการวิเคราะห์การชะล้าง
ปี พ.ศ. 2549
26 การใช้กระบวนการแอดวานซ์ออกซิเดชันในการบำบัดน้ำเสียขั้นต้นสำหรับน้ำเสียจากโรงพยาบาล
27 โครงการผลของนาวาเดียมที่มีต่อลักษณะสมบัติของซีเมนต์และการวิเคราะห์การชะล้าง
28 ผลของวานาเดียมที่มีต่อลักษณะสมบัติ ของซีเมนต์และการวิเคราะห์การชะล้าง
ปี พ.ศ. 2548
29 การใช้กระบวนการแอดวานซ์ออกซิเดชันในการบำบัดน้ำเสียขั้นต้น สำหรับน้ำเสียจากโรงพยาบาล
30 การศึกษาการชะล้างโลหะหนักจากซีเมนต์ ที่ใช้กากของเสียอุตสาหกรรมในกระบวนการผลิต
ปี พ.ศ. 2547
31 การศึกษาความเป็นไปได้ในการกำจัดโครเมียมออกจากน้ำเสียชุบโลหะเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ด้วยกระบวนการโฟโตคะตะไลซิส