ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พลอยชมพู กรวิภาสเรือง
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิมลวรรณ โชติวงศ์ 10
2 มานิตา คงชื่นสิน 7
3 ทัศนาพร ทัศคร 6
4 ยุรวรรณ อนันตนมณี 6
5 สมเกียรติ กล๎าแข็ง 6
6 เกรียงศักดิ์ หามะฤทธิ์ 6
7 ปราสาททอง พรหมเกิด 6
8 ธัญชนก จงรักไทย 6
9 อภิรัชต์ สมฤทธิ์ 6
10 อิทธิพล บรรณาการ 6
11 สุนัดดา เชาวลิต 6
12 ดาราพร รินทะรักษ์ 6
13 ชมัยพร บัวมาศ 6
14 อัจฉราภรณ์ ประเสริฐผล 4
15 กฤษณา ทวีศักดิ์วิชิตชัย 3
16 พีระวรรณ พัฒนวิภาส 3
17 อทิติยา แก฾วประดิษฐ 3
18 ณิชา โป้ทอง 3
19 ปรีดาวรรณ ไชยศรีชลธาร 3
20 สายชล แสงแก้ว 3
21 วิไลศรี ลิมปพยอม 3
22 ชลิดา อุณหวุฒิ 3
23 ลัคนา เขตสมุทร 3
24 วัชรี วิทยวรรณกุล 3
25 วราลักษณ์ บุญมาชัย 3
26 พฤกษ์ คงสวัสดิ์ 3
27 นันทรัตน์ ศุภกาเนิด 3
28 เสาวลักษณ์ บันเทิงสุข 3
29 ชูศักดิ์ ชวประดิษฐ์ 3
30 รัศมี สิมมา 3
31 รจนา ไวยเจริญ 3
32 ธรรมรัตนแ ทองมี 3
33 ณิชกานต์ นเรวุฒิกุล 3
34 อัจฉราภรณแ ประเสริฐผล 3
35 ภัทร์พิชชา รุจิระพงศ์ชัย 3
36 อนุวัฒนแ จันทรสุวรรณ 3
37 นิวัติ อาระวิล 3
38 กลอยใจ คงเจี้ยง 3
39 ปิยาณี หนูกาฬ 3
40 รางคนา โชติเศรษฐี 3
41 อัจฉรา หวังอาษา 3
42 ศิริพร ซึงสนธิพร 3
43 เสริมศิริ คงแสงดาว 3
44 เยาวภา ตันติวานิช 3
45 สุณีรัตน์ สีมะเดื่อ 3
46 พรพิมล อธิปัญญาคม 3
47 ภัทรพร สรรพนุเคราะห์ 3
48 ศรีจานรรจ์ ศรีจันทรา 3
49 วนาพร วงษ์นิคง 3
50 สุภัทร หนูสวัสดิ 3
51 ยงยุทธ คงซำน 3
52 อุราพร หนูนารถ 3
53 สุนิตรา คามีศักดิ์ 3
54 จอมใจ ชลาเขต 3
55 อนัญญา เอกพันธุ 3
56 วรวิช สุดจริตธรรมจริยางกูล 3
57 สุภราดา สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง 3
58 สากล วีริยานันท์ 3
59 สุภาภรณ์ สาชาติ 3
60 พวงผกา อ่างมณี 3
61 เมธาพร พุฒขาว 3
62 พีระวรรณ วัฒนวิภาส 3
63 รุํงนภา คงสุวรรณ 3
64 ไตรเดช ขำยทอง 3
65 ฐิติยา สารพัฒน์ 3
66 อภินันท์ เอี่ยมสุวรรณสุข 3
67 ธีราทัย บุญญะประภา 3
68 สิทธิศิโรดม แก้วสวัสดิ์ 3
69 ลักขณา บำรุงศรี 3
70 จรรยา มณีโชติ 3
71 วิชาญ วรรธนะไกวัล 3
72 ปริเชษฐ์ ตั้งกาจนภาสน์ 3
73 อมรรัตน์ ภูํไพบูลย์ 3
74 สิทธิศักดิ์ แสไพศาล 3
75 ทิพวรรณ กันหาญาติ 3
76 จรัญญา ปิ่นสุภา 3
77 ยุวรินทร์ บุญทบ 3
78 สัญญาณี ศรีคชา 3
79 สิริชัย สาธุวิจารณ์ 3
80 แสนชัย คำหล้า 3
81 เพ็ญศรี นันทสมสราญ 3
82 ชํอทิพย๑ ศัลยพงษ 3
83 อัมพร วิโนทัย 3
84 เถลิงศักดิ์ วีระวุฒิ 3
85 ทรงทัพ แก้วตา 3
86 มัตติกา ทองรส 3
87 ศรีสุดา โท้ทอง 3
88 สุเทพ สหายา 3
89 สุรีรัตนแ ทองคำ 3
90 สมรวย รวมชัยอภิกุล 3
91 สุพัตรา ชาวกงจักร์ 3
92 สุรีย์พร บัวอาจ 3
93 ปรัชญา เอกฐิน 3
94 ยุพิน กสินเกษมพงษ์ 3
95 ศศิธร ประพรม 3
96 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
97 ปิยะรัตน์ จังพล 3
98 เบญจมาศ คำสืบ 3
99 เสาวรี บำรุง 3
100 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
101 ปรีชา แสงโสดา 3
102 อมรรัชฏ์ คิดใจเดียว 3
103 วิสุทธิ์ กีปทอง 3
104 วลัยพร ศะศิประภา 3
105 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
106 อนุชา เหลาเคน 3
107 อัมพิกา ปุนนจิตร 1
108 สุภาพ สุนทรนนท์ 1
109 นิตยา คงสวัสดิ์ 1
110 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 4
2 2553 1
3 2544 1
4 543 8