ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พลอยชมพู กรวิภาสเรือง
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิมลวรรณ โชติวงศ์ 10
2 มานิตา คงชื่นสิน 7
3 ดาราพร รินทะรักษ์ 6
4 อภิรัชต์ สมฤทธิ์ 6
5 ทัศนาพร ทัศคร 6
6 สุนัดดา เชาวลิต 6
7 เกรียงศักดิ์ หามะฤทธิ์ 6
8 ยุรวรรณ อนันตนมณี 6
9 อิทธิพล บรรณาการ 6
10 สมเกียรติ กล๎าแข็ง 6
11 ธัญชนก จงรักไทย 6
12 ชมัยพร บัวมาศ 6
13 ปราสาททอง พรหมเกิด 6
14 อัจฉราภรณ์ ประเสริฐผล 4
15 ชูศักดิ์ ชวประดิษฐ์ 3
16 รัศมี สิมมา 3
17 สุพัตรา ชาวกงจักร์ 3
18 สุภาภรณ์ สาชาติ 3
19 สิทธิศิโรดม แก้วสวัสดิ์ 3
20 รจนา ไวยเจริญ 3
21 สุรีย์พร บัวอาจ 3
22 ภัทร์พิชชา รุจิระพงศ์ชัย 3
23 ธรรมรัตนแ ทองมี 3
24 พฤกษ์ คงสวัสดิ์ 3
25 เสาวลักษณ์ บันเทิงสุข 3
26 มัตติกา ทองรส 3
27 อัจฉราภรณแ ประเสริฐผล 3
28 ศรีสุดา โท้ทอง 3
29 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
30 ศศิธร ประพรม 3
31 ทรงทัพ แก้วตา 3
32 สุรีรัตนแ ทองคำ 3
33 ยุพิน กสินเกษมพงษ์ 3
34 เมธาพร พุฒขาว 3
35 สมรวย รวมชัยอภิกุล 3
36 ปรัชญา เอกฐิน 3
37 กฤษณา ทวีศักดิ์วิชิตชัย 3
38 อุราพร หนูนารถ 3
39 สุนิตรา คามีศักดิ์ 3
40 พวงผกา อ่างมณี 3
41 นันทรัตน์ ศุภกาเนิด 3
42 ยงยุทธ คงซำน 3
43 สุภัทร หนูสวัสดิ 3
44 สากล วีริยานันท์ 3
45 นิวัติ อาระวิล 3
46 อนัญญา เอกพันธุ 3
47 จอมใจ ชลาเขต 3
48 ชลิดา อุณหวุฒิ 3
49 ลัคนา เขตสมุทร 3
50 ปรีดาวรรณ ไชยศรีชลธาร 3
51 อทิติยา แก฾วประดิษฐ 3
52 วิไลศรี ลิมปพยอม 3
53 อนุวัฒนแ จันทรสุวรรณ 3
54 ณิชา โป้ทอง 3
55 พีระวรรณ พัฒนวิภาส 3
56 สายชล แสงแก้ว 3
57 วัชรี วิทยวรรณกุล 3
58 วราลักษณ์ บุญมาชัย 3
59 ปิยะรัตน์ จังพล 3
60 ณิชกานต์ นเรวุฒิกุล 3
61 อมรรัชฏ์ คิดใจเดียว 3
62 ยุวรินทร์ บุญทบ 3
63 เยาวภา ตันติวานิช 3
64 สุณีรัตน์ สีมะเดื่อ 3
65 พรพิมล อธิปัญญาคม 3
66 จรัญญา ปิ่นสุภา 3
67 ทิพวรรณ กันหาญาติ 3
68 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
69 สิริชัย สาธุวิจารณ์ 3
70 สัญญาณี ศรีคชา 3
71 สิทธิศักดิ์ แสไพศาล 3
72 ภัทรพร สรรพนุเคราะห์ 3
73 เสริมศิริ คงแสงดาว 3
74 ศรีจานรรจ์ ศรีจันทรา 3
75 วนาพร วงษ์นิคง 3
76 วรวิช สุดจริตธรรมจริยางกูล 3
77 สุภราดา สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง 3
78 อัจฉรา หวังอาษา 3
79 รางคนา โชติเศรษฐี 3
80 ศิริพร ซึงสนธิพร 3
81 กลอยใจ คงเจี้ยง 3
82 ปิยาณี หนูกาฬ 3
83 เพ็ญศรี นันทสมสราญ 3
84 ชํอทิพย๑ ศัลยพงษ 3
85 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
86 สุเทพ สหายา 3
87 อัมพร วิโนทัย 3
88 แสนชัย คำหล้า 3
89 เสาวรี บำรุง 3
90 เบญจมาศ คำสืบ 3
91 วลัยพร ศะศิประภา 3
92 อนุชา เหลาเคน 3
93 วิสุทธิ์ กีปทอง 3
94 ปรีชา แสงโสดา 3
95 ลักขณา บำรุงศรี 3
96 เถลิงศักดิ์ วีระวุฒิ 3
97 จรรยา มณีโชติ 3
98 ฐิติยา สารพัฒน์ 3
99 ปริเชษฐ์ ตั้งกาจนภาสน์ 3
100 อมรรัตน์ ภูํไพบูลย์ 3
101 รุํงนภา คงสุวรรณ 3
102 ไตรเดช ขำยทอง 3
103 พีระวรรณ วัฒนวิภาส 3
104 ธีราทัย บุญญะประภา 3
105 วิชาญ วรรธนะไกวัล 3
106 อภินันท์ เอี่ยมสุวรรณสุข 3
107 อัมพิกา ปุนนจิตร 1
108 สุภาพ สุนทรนนท์ 1
109 นิตยา คงสวัสดิ์ 1
110 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 4
2 2553 1
3 2544 1
4 543 8