ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พร บุญมี
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนและจุดคุ้มทุนในการผลิตบัณฑิต ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา ปีงบประมาณ 2558-2559
ปี พ.ศ. 2557
2 การพัฒนารูปแบบการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
3 ความรู้และความตระหนักต่อเป้าหมายความปลอดภัยของผู้ป่วย ในนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
4 การจัดการความเสี่ยงและความปลอดภัยผู้ป่วย: บทบาทสถาบันการศึกษาพยาบาล
5 ผลของการใช้คู่มือปฏิบัติการ การป้องกันเกิดอุบัติเหตุเข็มทิ่มตำ ของมีคมบาดและการสัมผัสสารคัดหลั่งในนักศึกษาพยาบาล
ปี พ.ศ. 2555
6 ประสิทธิภาพของระบบการประเมินคุณภาพภายใน วิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
7 อุบัติการณ์การเกิดอุบัติเหตุเข็มทิ่มตำของมีคมบาดและการสัมผัสสารคัดหลั่งในนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
ปี พ.ศ. 2554
8 ความรู้ การรับรู้ และการมีส่วนร่วมของนักศึกษาพยาบาลต่อการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
9 ความรู้ การรับรู้ และการมีส่วนร่วมของบุคลากรต่อการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
10 การปฏิบัติงานจริงและสมรรถนะที่ปฏิบัติได้ของพยาบาลวิชาชีพที่เข้าอบรมหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา
11 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความคิดสร้างสรรค์ด้านบริหารของผู้อำนวยการโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพตำบล
ปี พ.ศ. 2553
12 ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติต่อการจำแนกประเภทผู้ป่วยและผลิตภาพทางการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลในเขตภาคเหนือ
13 วัฒนธรรมความปลอดภัยและการพัฒนาวัฒนธรรมความปลอดภัยโรงพยาบาลทั่วไปจังหวัดพะเยา
14 การประเมินผลการดำเนินงานศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2552
15 การพัฒนาคู่มือการเขียนรายงานแนวปฏิบัติที่ดี : กรณีศึกษาวิทยาลัยสันติวัฒนา
16 ความมั่นคงทางอารมณ์และความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
ปี พ.ศ. 2544
17 พฤติกรรมความเป็นผู้นำของหัวหน้าหอผู้ป่วยและความเป็นอิสระในการประกอบวิชาชีพตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน / พร บุญมี